Q&A om refusion af sygedagpenge ifm. Covid-19

Q&A om refusion af sygedagpenge ifm. Covid-19

Regeringen vedtog den 17. marts 2020 en lovændring vedrørende refusion af sygedagpenge som følge af Covid-19, og de nye regler afføder en række ansættelsesretlige spørgsmål.

Vi har på denne side samlet svar på de hyppigst stillede spørgsmål i forbindelse med refusion af sygedagpenge ifm. Covid-19.

Hvad medfører lovændringen?
I det store hele medfører lovændringen, at arbejdsgiverperioden på de 30 dage suspenderes, således der er ret til refusion fra første sygedag, hvis medarbejderens sygefravær og uarbejdsdygtighed skyldes Covid-19.

Desuden indføres en ny ret til refusion for fravær for de medarbejdere, hvor medarbejderen ikke er uarbejdsdygtig grundet Covid-19, men alligevel ikke kan passe sit arbejde grundet myndighedernes anbefalinger til bestemte grupper om at blive hjemme.

Loven er vedtaget den 17. marts 2020 med ikrafttrædelse den 18. marts 2020. Lovens regler kan anvendes, hvis første fraværsdag er den 27. februar 2020 eller senere.

Hvad er fristen for at søge refusion?
Fristen for anmeldelse er den samme som ved almindeligt fravær. Det vil sige, at man senest 5 uger efter første fraværsdag skal anmelde det fravær, som der ønskes refusion for.

Der kan søges om refusion for fravær som følge af Covid-19, hvis første fraværsdag er i perioden fra den 27. februar 2020 og frem.

Ordningen er trådt i kraft, hvilket betyder, at man allerede nu kan søge om refusion.

Hvordan beregnes refusionen?
Der er ikke sket ændringer i beregningen og udbetalingen af refusionen. Det er således fortsat de almindelige regler herom, som er gældende. De almindelige regler om beskæftigelseskravet inden fraværet er ligeledes fortsat gældende.

Hvordan får man refusion fra første sygedag?
Medarbejderen skal melde sig fraværende på sædvanlig måde som ved sygdom. Det gælder, uanset om medarbejderen er syg eller er hjemme på grund af myndighedernes anbefaling til hjemmeophold.

Hvis sygdommen formodes at være Covid-19, skal medarbejderen oplyse, hvilke symptomer medarbejderen har. Hvis medarbejderen har haft hjemmeophold på grund af en konkret anbefaling/opfordring fra sundhedsmyndighederne herom, skal der oplyses de nærmere omstændigheder for fraværet.

Hvis virksomheden ønsker dokumentation for fraværet, kan der pt. ikke kræves en lægeerklæring, men virksomheden kan kræve, at medarbejderen udfylder og returnerer en særlig tro- og loveerklæring, hvis medarbejderen har fravær på grund af Covid-19.

Virksomheden skal anvende det almindelige indberetningssystem ”NemRefusion” i forbindelse med anmodning om refusion for fravær grundet Covid-19, således sagerne fortsat kan oprettes automatisk hos kommunerne.

Hvilket fravær kan der fra 1. sygefraværsdag modtages refusion for?
Som følge af de nye regler om sygedagpengerefusion, er der to hovedsituationer, hvor arbejdsgiveren kan få refusion fra første sygedag:

  1. Den situation, hvor medarbejderen selv er syg med symptomer på Covid-19, eller
  2. Den situation, hvor Sundhedsmyndighederne konkret anbefaler hjemmeophold for en særlig gruppe af medarbejdere grundet Covid-19.

I forhold til sygemeldte medarbejdere, der selv er syge med symptomer på Covid-19, er det vigtigt at have øje for, at der skal være tale om myndighedsanbefalinger.

Sundhedsmyndighederne har tidligere anbefalet hjemmeophold i de tilfælde, hvor man eksempelvis er kommet hjem fra rejser i bestemte områder (”røde zoner”), eller eksempelvis hvis man har været på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt, hvor der senere er konstateret Covid-19. Dette er dog ændret en smule, idet Sundhedsmyndighederne nu generelt anbefaler hjemmeophold, såfremt man oplever hoste, let feber eller forkølelseslignende symptomer.

Det er en vigtig betingelse for muligheden for at opnå refusion, at der er tale om en myndighedsanbefaling.

Det vil således ikke være tilstrækkeligt, at medarbejderen videregiver en opfordring fra dennes læge vedrørende hjemmeophold, eller hvis arbejdsgiveren sendere medarbejderen hjem, fordi arbejdsgiveren selv mener, at der er tale om en smittefare.

På nuværende tidspunkt anbefaler myndighederne ikke automatisk hjemmeophold for særlig mange borgere, herunder heller ikke de borgere, som omgås i forvejen smittede personer.

Dette betyder også, såfremt medarbejderen selv har valgt karantæne eller arbejder hjemme uden anbefaling fra myndighederne, vil virksomheden ikke kunne modtage refusion for sygefraværet fra 1. sygefraværsdag.

Det kan fremhæves, at myndighederne anbefaler, at man som borger sygemelder sig, hvis man har de mindste symptomer på Covid-19.

Personer, hvor sundhedsmyndighederne generelt har det råd, at de bliver hjemme for at beskytte sig selv mod en generel smitterisiko, dette eksempelvis værende fordi de har en bestemt sygdom, og dermed er mere sårbare, er ikke omfattet af bestemmelserne.

Medarbejderen skal fortsat være dagpengeberettiget, for at virksomheden kan modtage refusion. Har medarbejderen eksempelvis kun været ansat i under 8 uger, opfylder denne ikke beskæftigelseskravet overfor kommunen, hvorfor virksomheden således ikke vil være berettiget til en refusion.

Arbejder medarbejderen hjemmefra – enten helt eller delvist – vil sygedagpengene helt eller delvist bortfald.

Hvis medarbejderen kan arbejde normalt, vil der i øvrigt heller ikke ske refusion.

Skal medarbejderen være dagpengeberettiget, for at virksomheden kan modtage refusion?
Ja, medarbejderen skal være berettiget til dagpenge, for at virksomheden kan modtage refusion efter de nye regler. Har medarbejderen eksempelvis været ansat i under 8 uger og dermed ikke opfylder beskæftigelseskravet over for kommunen, vil virksomheden således ikke været berettiget til sygedagpengerefusion for medarbejderens fravær.

Hvilke oplysninger må registreres om medarbejdere, når der søges om refusion ved fravær grundet Covid-19?
For at søge sygedagpengerefusion fra første fraværsdag er det nødvendigt at behandle oplysninger om medarbejderens fravær.

Idet det er nødvendigt at behandle personoplysninger, herunder også følsomme personoplysninger, efter national lovgivning, vil virksomhederne således lovligt kunne behandle disse personoplysninger. 

Indhentelsen og den efterfølgende behandling af oplysningerne skal naturligvis fortsat begrænses til det, der er nødvendigt for at søge refusionen.

Retsgrundlaget for virksomhedens behandling af personoplysningerne vil efter lovforslagets bemærkninger for de almindelige personoplysninger være artikel 6, stk. 1, litra e, herunder idet behandlingen vurderes at være nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.

For de følsomme personoplysninger vil retsgrundlaget være artikel 9, stk. 2, litra f, idet behandlingen er nødvendig for at fastlægge arbejdsgiverens krav på sygedagpengerefusion fra første fraværsdag.

Hvordan får man refusion fra første sygedag?
Virksomhederne skal dels sikre tilstrækkelig dokumentation fra medarbejderen, herunder i form af en tro- og love-erklæring, og dels ansøge om refusion på sædvanlig måde.

Virksomhederne skal endvidere anvende det almindelige indberetningssystem ”NemRefusion” i forbindelse med anmodning om refusion for fravær grundet Covid-19, således sagerne fortsat kan oprettes automatisk hos kommunerne.

Virksomheden skal ved anmodningen om refusion fra første dag angive ”anden årsag” og med fritekst angive, at årsagen er Covid-19.

På denne måde vil det digitale flow fortsat kunne gennemføres i disse typer sager.

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning ifm. Covid-19?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her