Mellemkommunal refusion

Kommunerne har øgede udgifter til mellemkommunal refusion, og der er en række kommuner, som har stor fokus på den økonomiske forpligtelse i forhold til handleforpligtelsen.

Retssikkerhedslovens §9C

Efter bestemmelsen har handlekommunen (som har handleforpligtelsen) ret til at få dækket sin andel af udgifterne ved en række specificerede love, når den tidligere kommune eller anden offentlig myndighed har medvirket til, at en person får ophold i nærmere specificerede institutioner og lignende. Den økonomiske interesse i mellemkommunal refusion bør aldrig overstige hensynet til handleforpligtelsen.

Der er imidlertid en lang række forhold, som sagsbehandlerne bør være opmærksomme på har betydning for mellemkommunal refusion. 

Derudover sker betaling af mellemkommunal refusion ofte i kommunernes økonomi-funktion, og derfor betales anmodninger om mellemkommunal refusion ofte kritikløst. 

En tvist om mellemkommunal refusion mellem 2 kommuner behandles som bekendt hos Ankestyrelsen. Såfremt man ikke får medhold hos Ankestyrelsen, kan de 2 kommuner anlægge sag mod hinanden. I forbindelse med anlæg af retssag ved domstolene skal der betales en retsafgift. Retsafgiften udgør alene 2 x 2000 kr. Dette er afklaret ved en principiel kendelse fra Højesteret, hvor advokat Birgitte Pedersen repræsenterede kommunen.

Såfremt der er behov for det, udarbejder Birgitte Pedersen indstilling til udvalg/kommunalbestyrelsen til godkendelse forinden retssagen anlægges. Advokat Birgitte Pedersen har som en af få advokater i Danmark oparbejdet en erfaring i behandling af sager om mellemkommunal refusion.

Kontakt Advokat Birgitte Pedersen med henblik på at aftale en gennemgang af kommunens sager, hvor der betales mellemkommunal refusion, eller for en praktisk orienteret undervisning af sagsbehandlere og økonomifunktionen i mellemkommunal refusion.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev