Lovforslag i høring om kommunernes mulighed for at drive erhvervsvirksomhed

Nyhed
14.03.2019

Regeringen har sendt det længe ventede forslag i høring om kommunal erhvervsvirksomhed.

Forslaget består af tre dele, hvoraf den mest omfattende er en generel lov, der regulerer, i hvilket omfang kommuner og regioner må drive erhvervsvirksomhed.

Umiddelbart vurderet er lovens afgrænsning i overensstemmelse med de gældende uskrevne regler for kommunalfuldmagten og vil således ikke af den grund medføre ændringer i forhold til den nuværende praksis.

 

Det fremgår dog af bemærkningerne til forslaget, at regeringen ikke ønsker, at den offentlige sektor skal bevæge sig ind på private områder. Selvom lovforslagets tekst ikke afviger væsentligt fra de nugældende uskrevne regler, kan det ikke udelukkes, at denne formålsbestemmelse i sig selv vil være begrænsende.

 

Forslagets hovedprincip er, at kommuner og regioner ikke må drive erhvervsvirksomhed, medmindre det er bestemt i loven. Der nævnes herefter en række eksempler på, at kommunal erhvervsvirksomhed er tilladt, herunder biproduktion, udnyttelse af overskudskapacitet og accessorisk virksomhed. Dette er i overensstemmelse med den gældende praksis, men vil naturligvis medvirke til at skabe større klarhed over grænserne for kommunale aktiviteter.

 

Det andet forslag, der fremsættes, har til hensigt at indføre en Klagemyndighed for Offentlige Erhvervsaktiviteter. Dette er nyt og har til formål at styrke håndhævelsen på området og skabe en mere effektiv og gennemsigtig klageadgang. Enhver er berettiget til at indgive klage. Klagemyndigheden kan udover at behandle klager tage sager op af egen drift og kan endelig afgive vejledende udtalelser til kommuner/regioner.

 

Klagemyndigheden kan udstede påbud, såfremt den finder, at den kommunale eller regionale erhvervsaktivitet ikke er lovlig, eller såfremt den finder, at reglerne for prissætning af offentlige erhvervsaktiviteter ikke er overtrådt.

 

Det tredje forslag omhandler regler for prisfastsættelse af kommunale og regionale erhvervsaktiviteter og har i vidt omfang karakter af bemyndigelser til især Økonomi- og Indenrigsministeren til at fastsætte nærmere regler herfor.

 

Lovforslaget bygger på en bred politisk aftale.

 

For kommuner og regioner vil lovforslaget skabe større klarhed om grænserne for erhvervsaktivitet, dels i kraft af loven med tilhørende bemærkninger og dels i kraft af muligheden for at indhente vejledende udtalelse fra Klagemyndigheden (tilsvarende nu Ankestyrelsen).

 

For private aktører vil indførelse af en klagemyndighed gøre det lettere at få taget stilling til, om man har været udsat for ulovlig konkurrence fra en offentlig myndighed, enten fordi myndigheden ikke må udøve den pågældende aktivitet eller fordi prissætningen vurderes at være i strid med de kommende regler.

 

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev