Miljøret

HjulmandKaptain kan hjælpe med alle juridiske spørgsmål i forbindelse med sager om miljø- og energiret. 

For miljørettens vedkommende vedrører de typiske spørgsmål sager om fast ejendom, herunder sager om offentlig planlægning, byggeri og servitutter.

 

Navnlig i forbindelse med overdragelse af virksomheder kan det være af afgørende betydning, om virksomheden kan forvente at få tilladelse til udvidelse eller omlægning af produktion. Hvis virksomheden er omfattet af reglerne om miljøgodkendelse, er det af særlig betydning at få afklaret om virksomhedens ønsker til udvikling kan ske uden indhentelse af ny miljøgodkendelse, og om den eksisterende miljøgodkendelse kan forventes at bestå i uændret form i den periode, virksomheden planlægger for.

Har virksomheden været i drift i mange år, kan det have særlig betydning for en køber, om der kan rejses krav mod virksomheden som følge af gammel forurening.

 

HjulmandKaptains advokater kan hjælpe virksomheder med at sikre sig aftalemæssigt mod at komme til at bære ansvaret for andres forurening og kan rådgive om muligheden for at tegne forsikring mod miljøskade.

Et betydeligt antal sager vedrører tilfælde, hvor der er uenighed mellem virksomheden og naboer om, hvorvidt virksomhedens drift er til gene for naboerne i en sådan grad, at driften må ændres eller ophøre.

 

I tilfælde af miljøskade rådgiver HjulmandKaptain om ansvarsforhold, herunder især hvem der kan forventes at bære ansvaret for uheldet, og om dette ansvar kan forventes dækket af forsikringer. Typiske sager vedrører udslip fra olietanke og spild under transport.

Sager inden for energiret opstår typisk i forbindelse med anlæggelse af nye energianlæg (eksempelvis vindmøller, solpaneler og biogasanlæg) eller ændringer i bestående anlæg. Der er på energiområdet en detaljeret regulering om, hvilket krav der skal være opfyldt i forbindelse med anlæggelse og drift af energianlæg.

I den forbindelse kan HjulmandKaptain rådgive om rettigheder og pligter hos såvel den der ønsker at etablere et energianlæg og den der f. eks. som nabo bliver påvirket af etableringen.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev