Lovforslaget om ny planlov fremsat

Nyhed
07.02.2017

Regeringen har fremsat det længe ventede forslag til ændringer i Planloven.

Regeringen har fremsat det længe ventede forslag til ændringer i Planloven. Forslaget følger den forligsskitse, som blev fremlagt i juni 2016 og indeholder navnlig følgende væsentlige ændringer i forhold til nuværende lov:

 

Formålsbestemmelsen ændres således, at det er et formål med loven at skabe gode rammer for vækst og udvikling i hele landet. Dette hensyn bliver nu ligestillet med hensynet til natur og miljø, således som det allerede kendes fra råstofområdet. Dette kan meget vel vise sig at blive den væsentligste ændring i den nye lov.

 

Udviklingsmulighederne i kystnærhedszonen udvides derved,

 • at der kan udpeges udviklingsområder i kystnærhedszonen,
 • at der kan udlægges nye sommerhusområder med op til 6.000 nye sommerhusgrunde mod tilbageførsel af eksisterende ubebyggede sommerhusområder i forholdet 1:1,
 • at kommunerne ved lokalplan kan overføre eksisterende sommerhusområder til byzone, og
 • at der kan gives tilladelse til nyopførelse af turismefaciliteter, der er ødelagt på grund af brand, oversvømmelse, storm og lignende (jfr. branden på Svinkløv Badehotel)

 

Reguleringen af butiksstørrelser ændres blandt andet således,

 • at det bliver et formål med loven at sikre gode rammer for velfungerende markeder med en effektiv butiksstruktur,
 • at der ikke længere er krav om anvendelse af statistiske metoder til afgrænsning af bymidter,
 • at butikker, som ikke "uden videre kan placeres i bymidten" kan placeres i aflastningsområder,
 • at de tidligere lovmæssigt fastsatte grænser for butiksstørrelser i bydelscentre nu skal fastlægges af kommunalbestyrelsen,
 • at grænserne for butiksstørrelser i bymidter og bydelscentre hæves fra 3.500 m2 til 5.000 m2

 

Reglerne for kommuneplanlægning ændres blandt andet således:

 • det skal sikres, at forureningsbelastede arealer ikke udlægges til forureningsfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod forureningsbelastning.
 • der skal fastlægges beliggenhed af omdannelseslandsbyer
 • der skal afgrænses erhvervsområder, som helt eller delvist skal være forbeholdt produktionsvirksomheder og friholdes for kontorbyggeri og anden forureningsfølsom anvendelse (tilsvarende bestemmelse indsættes i reglerne om lokalplanlægning)
 • der kan som hovedregel kun udlægges nyt areal til byzone, såfremt et areal af tilsvarende størrelse udtages af byzone,
 • erhvervsarealer langs motorvejene forbeholdes transport- og logistikvirksomheder

 

Fristerne for indsigelse mod kommuneplaner og lokalplaner ændres således, at fristerne generelt bliver fire uger (mod nu otte uger) og for lokalplaner af mindre betydning med mulighed for at reducere fristen til to uger.

 

Landzonereglerne ændres blandt andet således:

 • at der kan gives tilladelse til indretning af flere boliger i eksisterende bygninger i landzone
 • der kræves ikke længere landzonetilladelse til udvidelse af helårshuse op til 500 m2 (mod tidligere 250 m2)
 • der kræves ikke landzonetilladelse til tilbygninger i butikker, indrettet i overflødiggjorte bygninger, når bruttorarealet efter tilbygning ikke overstiger 250 m2.
 • der kræves ikke landzonetilladelse til tilbygninger op til 500 m2 i erhvervsvirksomheder, som lovligt er etableret i overflødiggjorte bygninger
 • pensionister kan uden tilladelse benytte fritidshuse til helårsbeboelse efter et års ejertid.

 

Reglerne om kontinuitetsbrud ændres således, at fristen for udnytte en tilladelse som hovedregel bliver fem år med mulighed for at fristen kan forlænges til 10 år.

 

Ændringerne forventes at træde i kraft den 1. juli 2017. Overgangsbestemmelsen er formuleret således, at de nye regler ikke omfatter planforslag, der var sendt i høring ved inden den nye lovs ikrafttræden.

 

Ud fra en samlet vurdering er der tale om omfattende ændringer med en række overordnede målsætninger, det er især

 • hensynet til erhvervsvirksomhed, navnlig virksomhed som produktionserhverv, skal prioriteres hø-jere end efter gældende lov
 • kommunalbestyrelserne får øget kompetence
 • udviklingsmulighederne i landzone forbedres både med hensyn til erhverv og beboelse

 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du altid meget velkommen til at kontakte os på telefon 7015 1000 eller mail@70151000.dk

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev