VVM-tilladelse til kystsikring ved Jyllinge Nordmark er blevet ophævet

Nyhed
09.05.2019

Roskilde Kommune må begynde forfra med kystsikringsprojektet Jyllinge Nordmark efter en afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Afgørelsen kommer efter en klage fra fem lokale grundejere, hvis grunde alle støder op mod Natura 2000-området.

Klagen har været tillagt opsættende virkning, således at anlægsarbejdet har været standset efter denne del af afgørelsen.

 

Forud for denne afgørelser har der været en række tidligere afgørelser, hvor såvel tidligere lokalplaner som VVM-tilladelser er blevet ophævet.

 

I den seneste afgørelse ophæves kommunens VVM-tilladelse, fordi der ikke er sikkerhed for, at inddragelsen af en del (0,9 %) af Natura 2000-området ikke vil skade områdets bevaringsstatus.

Kommunen har herefter to muligheder.

 

Den ene er at ændre projektet, således at der ikke inddrages dele af Natura 2000-området.

 

Den anden mulighed er at tillade projektet efter en undtagelse i Habitatdirektivet, hvorefter projekter med negativ påvirkning alligevel kan tillades, hvis der foreligger ”bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser”. Denne bestemmelse er i hidtidig praksis fortolket meget snævert, men spørgsmålet er, om den kan bringes i anvendelse her, hvor der i årevis har været oversvømmelsesskader i området.

 

Det er næppe sidste gang klagenævnene skal beskæftige sig med kystsikring ved Roskilde Fjord.

 

Har du spørgsmål vedrørende kystsikring, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev