19 okt 2020

Hvilke rettigheder har minkavlere i forbindelse med aflivning af mink pga. Covid-19?

Flere minkavlere har oplevet eller vil opleve, at deres minkbesætninger skal aflives som følge af smitte af Covid-19. Mange er i den forbindelse med god grund i tvivl om, hvordan deres tab vil blive dækket.

I løbet af sommeren indførte Fødevarestyrelsen en øget smitteovervågning af minkfarmene med henblik på at forsøge at inddæmme smittespredningen. Der blev også indført krav om øget brug af værnemidler hos de ansatte på farmene, og Fødevarestyrelsen fik også mulighed for at komme på uanmeldte kontrolbesøg på farmene.

De forebyggende tiltag har efter regeringens opfattelse ikke virket efter hensigten. Ud fra et forsigtighedsprincip har stigningen i antallet af smittede minkbesætninger resulteret i regeringens beslutning om, at disse besætninger skal slås ned.

Aftale om kompensation 

Fødevarestyrelsen meldte den 7. oktober 2020, at kompensationsordningen til minkavlere var på plads. Enten kan minkavlere vælge at få kompensationen udbetalt med det samme ud fra en standardiseret tabspris, eller de kan vælge at modtage et acontobeløb, som vil blive endeligt opgjort, når næste års priser på minkskind kendes.

Derudover vil minkavlerne blive kompenseret for deres driftstab knyttet til aflivningen af deres avlsdyr. Denne del af kompensationen vil afhænge af, om der har været konstateret smitte i besætningen eller ej, da minkfarme med konstateret smitte vil modtage 20 % i kompensation for driftstabet, mens farme uden smitte vil modtage fuld kompensation.

Lovhjemmel

Hjemlen til at aflive minkbesætningerne og give kompensation findes i lov om hold af dyr og erstatningsbekendtgørelsen. Myndighederne kan nemlig slå dyr ned i medfør af lov om hold af dyr, hvis hensigten er at skulle udrydde, hindre, begrænse eller imødegå risiko for udbredelse af nærmere bestemte sygdomme.

Ifølge lov om hold af dyr § 30, kan Fødevareministeren – for at udrydde, hindre, begrænse eller imødegå risiko for udbredelse af nærmere bestemte sygdomme mv. – fastsætte regler og meddele påbud om gennemførelse af særlige foranstaltninger samt meddele forbud mod anvendelse af dyr, foder mv., hvormed sygdomme og lignende kan spredes.

Ministeren har således adgang til at udstede konkrete påbud, men kan også fastsætte generelle regler om bekæmpelsesforanstaltninger i en udbrudssituation eller i en situation, hvor der er en begrundet mistanke om udbrud af husdyrsygdomme.

Der er udarbejdet lister over smitsomme sygdomme, som bl.a. omfatter alvorlige og mindre alvorlige indberetningspligtige smitsomme sygdomme og sygdomme, der bekæmpes, fordi de er af væsentlig samfundsøkonomisk betydning, og sygdomme, der bekæmpes, fordi de er af produktionsmæssig betydning.

Blandt de sygdomme, der nævnes på disse lister, findes eksempelvis afrikansk svinepest, kvægpest, og nu også Covid-19.

Ministeren kan altså fastsætte regler og meddele påbud om gennemførelse af særlige foranstaltninger for at udrydde, hindre, begrænse eller imødegå risiko for udbredelse af de sygdomme, der nævnes i disse lister, herunder eksempelvis Covid-19.

Disse foranstaltninger omfatter for så vidt angår dyrehold og vildtlevende dyr bl.a. særlige undersøgelser, herunder prøveudtagning med henblik på diagnosticering, tilsyn, mærkning, behandling, vaccination, isolation, særlige betingelser for levering af dyr, aflivning af dyr, herunder i et område omkring et udbrudssted, eller slagtning på særlige vilkår og destruktion.

Det er også det, vi ser, at der på nuværende tidspunkt er hensigten fra myndighederne vedrørende mink og Covid-19.

Der er desuden også hjemmel til, at der kan fastsættes særlige krav til indretning og drift, rengøring og desinfektion, tilbagekaldelse af godkendelse, tilsyn, afspærring mv.

Ændring af reglerne vedrørende mink

Der er hjemmel til, at Fødevarestyrelsen kan beslutte, at minkbesætningerne skal slås ned med henblik på at stoppe smittespredningen. Dette er sket ved, at Fødevarestyrelsen den 8. oktober 2020 har foretaget en ændring til bekendtgørelsen om Covid-19 ved pelsdyr.

Det fremgår bl.a. af bekendtgørelsen, at når Covid-19 er konstateret i en besætning, eller hvis en besætning, der geografisk er placeret inden for en radius af 7,8 km fra en smittet besætning, så kan Fødevarestyrelsen sætte besætningen under offentligt tilsyn, hvilket bl.a. omfatter, at samtlige dyr i besætningen aflives efter Fødevarestyrelsens anvisning, at der ikke må til- eller fraføres levende dyr til besætningen, og at pelsdyr fra besætningen ikke må pelses.

Det er således med baggrund i denne bekendtgørelse, at Fødevarestyrelsen nu foretager aflivning af besætninger rundt omkring i Danmark.

Da det er anført i bekendtgørelsen, at Fødevarestyrelsen kan gøre disse tiltag, indebærer dette, at Fødevarestyrelsen ikke er forpligtet til det. Det betyder også, at Fødevarestyrelsen skal træffe en beslutning om aflivning i hvert enkelt tilfælde, og det skal minkavleren orienteres om.

Det bemærkes i den forbindelse også, at der i den ændrede bekendtgørelse af 8. oktober 2020 er fastsat, at der indenfor en række givne områder ikke må indsættes eller genindsættes pelsdyr i besætninger, medmindre man har Fødevarestyrelsens tilladelse. De pågældende områder omfatter store dele af Nordjylland.

I den forbindelse skal det også bemærkes, at myndighederne i medfør af lov om hold af dyr § 65, har ret til – selvfølgelig mod behørig legitimation – at tiltvinge sig adgang til offentlige og private ejendomme, lokaliteter, transportmidler mv. Hvis en landmand nægter myndighederne adgang, vil de derfor ved hjælp af politiet alligevel kunne tvinge sig ind på ejendommen.

Erstatning for aflivning af besætning i henhold til lov om hold af dyr 

Såfremt dyr skal aflives som led i offentlig sygdomsbekæmpelse, skal dyrene takseres i henhold til erstatningsbekendtgørelsen for bekæmpelse og forebyggelse af husdyrsygdomme. Det fremgår heraf, at Fødevarestyrelsen skal udbetale erstatning for de takserede dyr, ligesom Fødevarestyrelsen skal udbetale erstatning for foder, æg, mælk og lignende animalske produkter, der destrueres som led i offentlig sygdomsbekæmpelse. Denne erstatning udgør de pågældende produkters almindelige handelsværdi.

I henhold til lov om hold af dyr og erstatningsbekendtgørelsen, udbetaler Fødevarestyrelsen også erstatning for driftstab. Denne driftstabserstatning er dog kun en delvis dækning af ejerens driftstab, idet den er fastsat til 20 % af det samlede driftstab ved aflivning af alle modtagelige husdyr for den konstaterede sygdom, der er på husdyrbruget, og som er under offentligt tilsyn.

Ifølge erstatningsbekendtgørelsens § 6, skal dyrene værdiansættes efter deres tilstand ved aflivningen, mens der dog ikke tages hensyn til årsagen til aflivningen.

I medfør af lov om hold af dyr har man som ejer ret til at udpege én person til taksationsudvalget, som skal være sammensat af i alt tre personer. Fødevarestyrelsen udpeger også én person, og derudover deltager én medarbejder fra Fødevarestyrelsen. De to udpegede personer skal være fortrolige med husdyravl inden for den pågældende dyreart, mens medarbejderen fra Fødevarestyrelsen bl.a. skal påse, at reglerne i erstatningsbekendtgørelsen efterleves.

Erstatning for aflivning af mink

Det skal her bemærkes, at der, ifølge udmeldingerne og de foreløbige oplysninger vedrørende kompensationsaftalen vedrørende aflivning af mink, ikke sker en taksation inden aflivningerne. I stedet fastsættes erstatningen på baggrund af en standardiseret tabspris. Man har derfor svækket den retssikkerhedsmæssige beskyttelse af minkavlere, som er indeholdt i erstatningsbekendtgørelsen, da der jo netop i denne bekendtgørelse allerede er fastsat procedurer for beregningen af erstatningen, hvor minkavleren havde mulighed for at varetage sine interesser bedst muligt, bl.a. ved at kunne udpege en person til taksationsudvalget.

Hertil kommer, at Fødevareministeren har udtalt, at forskellen i erstatningen til hhv. ikke-smittede farme og smittede farme skyldes, at der for de ikke-smittede farme er tale om ekspropriation, mens der for så vidt angår de smittede besætninger, er tale om, at der skal være et incitament til, at man holder farmen smittefri.

Myndighederne har imidlertid flere gange udtalt, at man ikke ved, hvordan smitten spreder sig så hastigt i minkbesætningerne, ligesom der er gjort forsøg med flere forebyggende tiltag, som desværre ikke viste sig at fungere efter hensigten. Det forekommer derfor ubegrundet, at man vælger en ny erstatningsmodel.

Det er ellers essentielt, at der bliver foretaget en korrekt taksation af dyrene, og at den erstatning, man har ret til, fastsættes korrekt. Det er derfor afgørende, at man – hvis man modtager besked om, at ens besætning skal slås ned – undersøger, om det sker på et korrekt og oplyst grundlag.

Hvis myndighederne kommer på besøg, er det derfor også afgørende, at man modtager alle de oplysninger, der er nødvendige, herunder hvilket hjemmelsgrundlag det sker på baggrund af m.v.

Hvis grundlaget er korrekt, er det vigtigt, at man hurtigst muligt undersøger, hvilken – gerne med bistand fra professionelle rådgivere – taksation der er rimelig, og hvad man kan forvente at modtage i erstatning, så man på bedst mulig måde er forberedt, til når myndighederne kommer ud.

Det er derfor også afgørende, at man ikke blot accepterer det beløb, som man bliver tilbudt uden først at undersøge grundlaget med ens rådgivere.

Det handler derfor om, at man sikrer sine økonomiske interesser og ved, hvad man har krav på. På denne måde sikrer man sig det bedste økonomiske resultat, ligesom man også tidligere i forløbet vil kunne indrette sig i forhold til fremtiden.

På nuværende tidspunkt repræsenterer HjulmandKaptain ved Birgitte Pedersen 60 minkavlere. Har du spørgsmål eller brug for rådgivning, så er du altid velkommen til at kontakte os. 

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du en sag, hvor du mangler advokathjælp?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her