Hvad betyder den nye finanslov for generationsskifte i familieejede virksomheder og landbruget?

Nyhed
06.12.2019

Et flertal i Folketinget vedtog sent mandag aften finansloven for 2020. Finansloven har flere hovedpunkter, men af stor betydning for familieejede virksomheder og især landbruget er, at finansloven indeholder øget afgift ved generationsskifte for erhvervsvirksomheder til nær familie. Afgiften øges fra de nugældende 6 procent til 15 procent, hvilket er knap en tredobling af afgiftsbetalingen. Der er således med finansloven vedtaget en tilbagerulning af de afgiftslempelser, som ellers blev vedtaget i finansloven for 2016.

Folketinget vedtog i 2016 med et snævert flertal, at der skulle ske en nedsættelse af såvel bo- og gaveafgifterne ved overdragelse af virksomheder til nær familie. Det for generelt at skabe gode vilkår for generationsskifte af danske erhvervsvirksomheder, herunder dansk landbrug.

 

De vedtagne ændringer gik på en gradvis indfasning frem mod 2020. Nedsættelsen af afgiften skulle ske successivt til 7 % i 2018, 6 % i 2019 og faldende til 5 % i 2020.

 

Med de nugældende regler kan virksomheder overdrages til en afgift på 6 %, forudsat at de nærmere betingelser herfor er opfyldte.

 

Der kan ske overdragelse på gunstige vilkår til nær familie

Overdragelsen på gunstige vilkår kan alene ske til nær familie. Som nær familie betegnes samlever, børn, børnebørn eller stedbørn/adoptivbørn. Hvis der ikke kan ske overdragelse til denne kreds, er det muligt indenfor reglerne at lade virksomheden overdrage til søskende eller deres børn. Herudover er det en betingelse, at virksomheden overdrages med succession.

Hvilke krav stilles der til virksomheder, som generationsskifter på gunstige vilkår?

 

Som en følge heraf kan virksomheden ikke bestå i ren udlejningsvirksomhed, medmindre der er tale om bortforpagtning af landbrugsjord, ligesom virksomhedens aktiver og indtjening primært skal komme fra aktiv virksomhed.

 

Herudover er der betingelser til ejerskab og drift af virksomheden, inden et generationsskifte finder sted. Den der overdrager virksomheden skal have ejet virksomheden det seneste år før overdragelsen og skal enten selv eller via nærtstående have deltaget aktivt i virksomheden i et ikke uvæsentligt omfang.

 

Herudover skal modtageren efterfølgende eje virksomheden i mindst tre år efter overtagelsen, hvis afgiftslempelsen skal fastholdes. Hvis virksomheden afstås helt eller delvis inden da, vil der ske en reduktion af afgiftslempelsen.

 

Satsforhøjelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte

Med finansloven for 2020 sker der en satsforhøjelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte fra de nugældende 6 % til 15 %.

 

 

Faktisk skulle afgiften efter de nugældende regler i 2020 have været nede på 5 %, hvorfor ændringen tredobler afgiften.

Det skønnes at give et merprovenu for staten i indkomståret 2020 på 1.330 mio. kr., imens der i finansåret skønnes et merprovenu på 200 mio. kr.

 

Tilbagerulningen af afgiftslempelserne får stor økonomisk betydning for dansk landbrug, da betaling af afgifter i forbindelse med et generationsskifte kan være en hård finansiel byrde for virksomheden. Likviditeten dertil kommer som oftest fra virksomheden. Det vil helt naturligt have en indvirkning på virksomhedens drift, herunder f.eks. på fremtidige investeringer.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med et generationsskifte, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev