Er kommunes overtagelse af landbrugsejendom skattefri?

Nyhed
22.11.2022

Højesteret har den 9. oktober 2017 afsagt dom om, hvorvidt avance ved en kommunes overtagelse af en landbrugsejendom er skattefri.

Konkret vedrører afgørelsen en landbrugsejendom, som Vejle Kommune ved lokalplan i 2008 overførte fra landzone til byzone, idet kommunen havde til hensigt at etablere et nyt erhvervsområde.

 

Efterfølgende var der forhandlinger mellem kommunen og lodsejerne om, hvorvidt kommunen skulle overtage ejendommene i området i fri handel eller ved at ekspropriere ejendommene. Ejendommen tilhørende den landmand, som sagen vedrørte, blev imidlertid – som den eneste – ikke ekspropriereret eller overtaget i en frivillig handel af kommunen.

 

Herefter begærede landmanden ejendommen overført til kommunen efter proceduren i planlovens § 47 a, hvorefter landmanden har ret til at kræve, at kommunen overtager ejendommen, som er overført fra landzone til byzone (eller sommerhusområde) inden for en periode på 4 år efter overtagelsen på tilsvarende vilkår, som gælder for ekspropriation.

 

Samtidig hermed anmodede landmanden SKAT om bindende svar på, hvorvidt den avance som han ville opnå ved kommunens overtagelse efter Planlovens § 47 a var skattefri efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11 stk. 1, som er en bestemmelse, der medfører, at sådanne avancer ikke beskattes. SKAT var dog ikke enig i, at avancen var skattefri, hvorfor landmanden først indbragte SKATs afgørelse for Landsskatteretten og efterfølgende for domstolene.

 

For Landsskatteretten havde landmanden fået udarbejdet en skønserklæring, som fastslog, at landbrugsejendommen på grund af de forøgede ejendomsskatter efter overførsel fra landzone til byzone ikke længere kunne drives økonomisk rentabelt. Dette medførte imidlertid ikke, at der forelå sådanne ganske særlige omstændigheder, at kommunens overtagelse måtte sidestilles med ekspropriation.

 

Højesteret fandt, at det er en betingelse for anvendelse af ejendomsavancebeskatningslovens § 11 stk. 1, at det på aftaletidspunktet må påregnes, at kommunens overtagelse bliver gennemtvunget ved en ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke bliver indgået. I sagen var det ubestridt, at Vejle Kommune havde opgivet planerne om at ekspropriere arealerne, og bl.a. som konsekvens heraf fandt Højesteret, at Vejle Kommunes overtagelse af arealerne ikke kan sidestilles med de afståelser, der er skattefri efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11 stk. 1, dvs. for ejendomme der eksproprieres. En avance skulle således beskattes hos landmanden.

 

Afgørelsen viser, at en landmand ved overførelse af ejendomme fra landzone til byzone bør søge en frivillig aftale eller sikre sig, at der ellers sker ekspropriation. Konsekvensen af afgørelse er desværre også, at kommunernes forhandlingsstyrke i denne situation bliver delvist styrket.

 

Har du spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte HjulmandKaptain Landbrug.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev