Bekendtgørelser for erstatningsmuligheder til minkavlere er sendt i høring

Nyhed
10.06.2021

En række af de kommende bekendtgørelser, som skal danne grundlag for, at der kan udbetales erstatning til minkavlere, er sendt i høring. Nedenfor finder du en gennemgang af hovedpunkterne i bekendtgørelserne.

Hjemlen til aflivning af mink blev tilvejebragt i december 2020, ligesom der efterfølgende er blevet vedtaget en række ændringer til loven den 27. april 2021.

 

Disse ændringer skulle sikre, at det var muligt for Fødevareministeren at udstede bekendtgørelser, som kunne danne grundlag for den politiske aftale af 25. januar 2021, som angik erstatningsprincipperne for minkavlerne.

 

Hovedelementerne i den politiske aftale var, at der skulle være ret til erstatning for destruerede dyr, erstatning for tab af virksomhedens værdi og indtjeningspotentiale i 2022-2030, erstatning for værdien af farmens restlevetid regnet fra 2030, eller, såfremt man ikke ønskede at lukke minkfarmen ned, kompensation for at gå i ”dvale”.

 

Til at vurdere erstatningsopgørelsen skulle der nedsættes uafhængige taksationskommissioner.

 

De første bekendtgørelser sendt i høring

Den 2. juni 2021 er de første bekendtgørelser endelig sendt i høring.

 

De pågældende bekendtgørelser, der er sendt i høring, vedrører følgende:

  1. Bekendtgørelse om endelig skinderstatning og driftstabserstatning
  2. Bekendtgørelse om acontobetaling, dvalekompensation og lukkeomkostninger
  3. Bekendtgørelse om oprettelse af erstatnings- og taksationskommissioner mv.

  

Der mangler fortsat at blive sendt en bekendtgørelse om tabt indtjening for 2022 – 20230 i høring, som udgør langt den største erstatningspost.

 

Det vides endnu ikke, hvornår denne bekendtgørelse sendes i høring.

 

I de følgende afsnit kan du læse nærmere om indholdet af bekendtgørelserne.

 

1. Bekendtgørelse om endelig skinderstatning og driftstabserstatning

I relation til bekendtgørelsen om endelig skinderstatning og driftstabserstatning danner denne bekendtgørelse grundlag for erstatningen i relation til de mink, som blev aflivet i 2020, og som skulle være solgt på auktionerne i 2021.

 

Denne bekendtgørelse følger principperne i den politiske aftale, hvorefter der er ret til erstatning efter to principper:

  1. erstatning på baggrund af en beregnet afregningspris på 177 kr. pr. skind (som er baseret gennemsnitsprisen for minkskind i 2019 og 2020) eller,
  2. erstatning på baggrund af den beregnede afregningspris baseret på de gennemsnitlige priser for danske minkskind, som realiseres ved Kopenhagen Furs samlede auktioner i 2021, dog minimum 160 kr. pr. skind og maksimalt 250 kr. pr. skind.

  

I begge tilfælde skal sædvanlige driftsomkostninger mv. naturligvis fratrækkes.

 

Sidstnævnte udgør en særlig udfordring, da alle indikationer tyder på, at den gennemsnitlige skindpris for 2021 på auktionerne bliver over 250 kr. pr. skind.

 

Hvis dette er tilfældet, vil de avlere, som har været tvunget til at slå deres dyr ned – og dermed ikke havde mulighed for at pelse og dermed sælge deres skind på auktionerne – stå betydeligt dårligere end de minkavlere, som har kunne pelse deres mink.

 

Der er stadig mulighed for, at bekendtgørelsen ændres i forbindelse med høringsprocessen, men alt tyder på, at maksimumsprisen på 250 kr. pr. skind fastholdes. Det forhold vil have stor betydning for en lang række avlere, idet disse avlere ikke vil modtage fuldstændig erstatning.

 

2. Bekendtgørelse om acontobetaling, dvalekompensation og lukkeomkostninger

Bekendtgørelsen fastlægger reglerne om udbetaling af et forskud på nedlukningserstatning til de avlere, der vælger en permanent nedlukning af deres minkproduktion (acontomodel) samt et éngangsbeløb til dækning af nedlukningsomkostninger (lukkeomkostninger).

 

Herudover fastlægger bekendtgørelsen reglerne om kompensation til de avlere, der vælger at sætte deres minkproduktion i dvale. (dvaleomkostninger).

 

Acontomodellen, som der ikke tidligere har været mange officielle oplysninger om, er nu blevet mere konkretiseret, hvilket er positivt. Det fremgår af udkastet til bekendtgørelsen, at avlere, som har haft et pelsindeks på 89 eller derover, har ret til et forskud på 40 kr. pr. dyr pr. år i perioden 2021 til 2029. Forskuddet gives efter det antal hvalpe inkl. hanner, som Fødevarestyrelsen har opgjort i forbindelse med aflivningen af mink som følge af Covid-19. Hvis pelsindekset er under 100, reduceres forskuddet pr. hvalp med 3,3275 kr. pr. indekspoint under 100. Forskuddet øges ikke, hvis minkvirksomhedens pelsindeks er over 100.

 

Hvis avleren derimod har haft et pelsindeks på 89 eller derunder, har avleren i stedet mulighed for at søge om at modtage et forskud på 6,725 kr. pr. dyr.

 

Selve aconto opgørelsen beregnes for tabt indtjening i årene 2022 til 2030, hvilket betyder, at opgørelsen skal tilbagediskonteres til 1. januar 2021 med en årlig diskonteringsrente på 5,14 pct.

 

I relation til dvaleordningen er der i udkastet til bekendtgørelsen lagt op til, at ekspropriationskommissionerne efter ansøgning tildeler kompensation for faste omkostninger, inklusiv nødvendige driftsomkostninger til vedligehold og service af produktionsfaciliteter, som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink til og med 31. december 2021 til minkvirksomheder.

 

Vær opmærksom på, at det endnu ikke er defineret, hvilke omkostninger der anses som værende nødvendige. Der er derfor fortsat en stor usikkerhed vedrørende dvaleordningen, men forhåbentlig vil dette blive ændret i forbindelse med de endelige bekendtgørelser.

 

3. Bekendtgørelse om oprettelse af erstatnings- og taksationskommissioner mv.

Det fremgår af bekendtgørelsen, at erstatnings- og taksationskommissionerne såvel overerstatnings- og taksationskommissionerne etableres som uafhængige forvaltningsmyndigheder uden for Fødevareministeriets organisatoriske hierarki.

 

Det er positivt, da kommissionerne dermed er administrativt og organisatorisk adskilt og uafhængige af Fødeministeriet.

 

Herudover fremgår det, at Fødevareministeren skal nedsætte seks erstatnings- og taksationskommissioner til behandling af sager om erstatning og kompensation til minkvirksomheder og følgeerhvervsvirksomheder.

 

De seks erstatnings- og taksationskommissioner deles op på den måde, at der etableres:

  • Fire kommissioner til behandling af sager om erstatning til minkvirksomheder, som nedlukker permanent
  • Én kommission til behandling af sager om kompensation til minkvirksomheder, som nedlukker deres minkproduktion midlertidigt (dvaleordning)
  • Én kommission til at behandle sager om kompensation til følgeerhvervsvirksomheder

  

Herudover skal Fødevareministeren i medfør af bekendtgørelsen nedsætte fire overerstatnings- og taksationskommissioner til efterprøvelse af afgørelser truffet af erstatnings- og taksationskommissionerne.

 

Det fremgår i den forbindelse desuden, at sagen skal prøves ved overerstatnings- og taksationskommissionerne, inden den kan anlægges ved domstolene.

 

Det vil sige, at den direkte direkte adgang til domstolsprøvelse afskæres. Det må anses for at være uhensigtsmæssigt, da det vil forøge tidsperspektivet betragteligt for en endelig afgørelse.

 

Herudover er det også bemærkelsesværdigt, at der ”kun” nedsættes fire kommissioner til at behandle sager om erstatning for minkvirksomhederne. Det vil uomtvisteligt også gøre, at der vil opstå en flaskehalssituation, hvorfor tidshorisonten for, hvornår avlerne kan få prøvet deres sag, beklageligvis kan være meget lang.

 

Hvad skal der ske nu?

Bekendtgørelserne, som er beskrevet ovenfor, er som nævnt sendt i høring.

 

Det vil sige, at de bekendtgørelser fortsat ikke er vedtaget, men kun skal betragtes som udkast.

 

Der er høringsfrist den 17. juni 2021, hvorefter udkastene skal behandles af de partier, der vedtog den politiske aftale af 25. januar.

 

Det må dog forventes, at bekendtgørelserne, da de fastlægger principperne i den politiske aftale af 25. januar 2021, ikke ændres betydeligt.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du spørgsmål til indholdet af bekendtgørelserne, eller ønsker du rådgivning forbindelse med prøvelse af din sag, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev