20. nov 2020

Erstatning til minkavlere og manglende lovhjemmel til aflivning af mink – Hvad er status?

20. nov 2020
Der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål i forhold til minkavlernes mulighed for kompensation og erstatning, og hvordan den manglende lovhjemmel til aflivning af raske mink uden for de fastsatte zoner vil blive håndteret. I denne artikel kan du læse mere om, hvad status er på det fremsatte lovforslag og den politiske aftale.

Efter en stigende smitte blandt minkfarme i Nordjylland traf Fødevarestyrelsen beslutning om, at alle minkfarme, som var smittet med Covid-19, og alle minkfarme, som var beliggende inden for en zone på 7,8 km fra en smittet minkfarm, skulle slås ned. Denne beslutning blev truffet i medfør af lov om hold af dyr og bekendtgørelse om Covid-19 hos pelsdyr.

Dette var praksis frem til, at Regeringen den 4. november 2020 oplyste, at samtlige mink i Danmark skulle slås ned, herunder også avlsdyr.

Manglende lovhjemmel

Der har i den seneste uge været stort fokus på, at regeringen ikke har haft hjemmel til at kræve raske mink uden for 7,8 km zonerne aflivet.

Baggrunden for den manglende hjemmel er, at der ikke er hjemmel i lov om hold af dyr og bekendtgørelsen om Covid-19 hos pelsdyr til at slå dyr ned, hvis de ikke er konstateret smittet, eller hvis de ikke er beliggende geografisk tæt på en smittet farm.

Regeringen fremsatte i sidste uge derfor et lovforslag, som skulle skabe denne hjemmel. Det fremgik af lovforslaget, at regeringen ønskede hjemmel til at aflive alle mink i Danmark, et forbud mod minkproduktion i 2021, ret til tempobonus på hhv. kr. 20,00 og kr. 10,00 for aflivning af mink, og mulighed for, at Fødevareministeren kan fastsætte regler for erstatning og kompensation.

Der kunne imidlertid ikke opnås tilstrækkeligt flertal til, at dette lovforslag kunne vedtages som hastelov. For at skabe hjemmel til aflivningen af raske mink uden for 7,8 km zonen er det derfor nødvendigt, at der vedtages en lov ved sædvanlig lovbehandling, dvs. hvor lovforslaget behandles 3 gange i Folketinget.

Politisk aftale

Den 16. november 2020 indgik Regeringen og en række af folketingets partier (Enhedslisten, SF, Alternativet g Radikale Venstre) en politisk aftale vedrørende aflivning og midlertidigt forbud mod hold af mink.

Den politiske aftale indeholder flere led.

Først og fremmest er aftalen en stemmeaftale, hvilket vil sige, at de partier, som er med i aftalen, forpligter sig til at stemme for lovforslaget. Da de pågældende partier, der er med i den politiske aftale, udgør et flertal i Folketinget, kan loven som udgangspunkt vedtages, når den har været behandlet 3 gange. Derudover fastlægger den politiske aftale, at parterne er enige om, at der skal være et midlertidigt forbud mod hold af mink, at der skabes lovhjemmel til aflivning af raske mink udenfor 7,8 km. zonen, samt at tempobonussen hæves til hhv. kr. 30,00 og kr. 10,00.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at den politiske aftale ikke skaber hjemmel til de fornødne indgreb eller tempobonus. Der er først hjemmel, når det endelige lovforslag er vedtaget, det vil sige, efter loven er blevet behandlet 3 gange af Folketinget og vedtaget af et flertal i Folketinget.

Mindretalsbeskyttelsen i grundloven

Der er efterhånden enighed om, at afviklingen af minkerhvervet i Danmark udgør et ekspropriativt indgreb. Ethvert ekspropriativt indgreb kræver lovhjemmel i henhold til grundlovens § 73 stk.1.

Det er denne lovhjemmel, som Regeringen vil skabe med vedtagelse af lovforslaget, og som et flertal i Folketinget støtter, jf. den politiske aftale.

Imidlertid findes der i grundlovens § 73 stk. 2 en mindretalsbeskyttelse, der betyder, at hvis en tredjedel, dvs. 60 medlemmer af Folketinget, er imod en lov om ekspropriation, kan de kræve, at den skal udskydes til efter næste folketingsvalg. Og så skal det nye Folketing stemme om loven. Dette krav fra mindretallet skal komme, inden der er gået tre hverdage. Tidsfristen regnes fra den dag, loven er blevet vedtaget.

Der er i dette tilfælde tale om en lov om ekspropriation, som Regeringen ønsker vedtaget. De partier, som ikke er med i den politiske aftale (Venstre, Liberal Alliance, Konservativ Folkeparti og Dansk Folkeparti), har i alt 74 mandater.

Det betyder, at selvom der aktuelt er politisk flertal for vedtagelse af lovforslaget, er det ikke sikkert, at lovforslaget vedtages, da de øvrige partier har mulighed for at modsætte sig vedtagelsen heraf.

Mindretalsbeskyttelsen benyttes sjældent, og det er derfor langt fra sikkert, at den vil blive benyttet i et tilfælde som dette. Men hvis lovforslaget betragtes som ekspropriation (hvilket vi vurderer det er), så vil der være mulighed for at anvende mindretalsbeskyttelsen.

Erstatning til minkavlere

Foruden ovenstående er det meget vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er fastlagt i lovforslaget eller i den politiske aftale, hvilke konkrete regler og principper der skal være gældende ved erstatning og kompensation. Dette skyldes ifølge lovforslaget og den politiske aftale, at den nærmere fastsættelse af reglerne for erstatnings- og kompensationsmodeller skal fastsættes efter forhandling med Folketingets partier.

Der kan naturligvis stilles mange kritiske spørgsmål til fremgangsmåden, og hvorvidt dette har været i strid med det såkaldte legalitetsprincip (princippet om, at myndighedsbeslutninger, som griber ind i menneskers frihed og rettigheder, skal have hjemmel i lov). Dette er også et spørgsmål, der kan efterprøves. Dette bør dog afvente, indtil der er fuldstændig vished om og i så fald hvordan, der skabes hjemmel til aflivningen af raske mink.

Men uanset, om der skabes hjemmel til aflivning af raske mink udenfor 7,8 km zonen eller ej, så er det afgørende vigtigt, at der skabes mulighed for, at samtlige minkavlere, der bliver berørt af situationen, kan få fuld erstatning.

Ud fra den nuværende ordlyd i det lovforslag, der er fremsat, omfatter retten til fuld erstatning og kompensation ikke alle minkavlere, da der i lovforslaget skelnes mellem minkavlere, som har været sat under offentligt tilsyn (det vil sige farme, som er konstateret smittet eller beliggende 7,8 km fra en smittet farm) og farme, som kategoriseres som raske. Der bør og skal være ens regler og muligheder for erstatning gældende for hele branchen.

Hos HjulmandKaptain repræsenterer vi i øjeblikket 130 minkavlere, og vi vurderer løbende situationen og de fremlagte lovforslag, forhandlingerne osv., og vi står klar til at hjælpe alle, som bliver berørt af denne tragiske situation.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du en sag, hvor du mangler advokathjælp?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her