Interessentskaber

Interessentskaber

Interessentskaber er kun i begrænset omfang reguleret i lovgivningen, og der findes således ikke – som i selskabsloven for aktie- og anpartsselskaber – en samlet regulering af interessentskabets forhold og interessenternes (ejernes) indbyrdes forhold. Den juridiske regulering af interessentskaber følger derfor i vidt omfang af retspraksis.

Man er derfor i forhold til interessentskaber meget afhængig af, om interessenterne har indgået en skriftlig aftale – en interessentskabskontrakt – om deres ejerskab til interessentskabet, samt hvor detaljeret denne interessentskabskontrakt i givet fald er.

I forhold til interessentskaber vil HjulmandKaptain altid anbefale, at man fastsætter nogle rammer for og indgår en aftale om, hvorledes interessentskabet skal ejes og drives. Dette er særligt vigtigt som følge af, at interessentskabet netop er karakteriseret ved, at interessenterne som udgangspunkt hæfter fuldt og solidarisk for interessentskabets gæld, og at man derfor bliver direkte berørt økonomisk, hvis noget går galt.

Formålet med en udførlig og gennemarbejdet interessentskabskontrakt vil være todelt, nemlig dels at forebygge en uenighed mellem interessenterne ved at man får drøftet nogle af de emner, som kunne rumme kimen til en senere uenighed, dels ved at man kan få aftalt, hvordan man skal løse en evt. senere uenighed. Det er vores erfaring, at den omstændighed at man bruger tid på at drøfte, hvad man potentielt kan blive uenig om, og hvilke værdier man vil prioritere i forhold til det fælles ejerskab til interessentskabet, som altovervejende hovedregel virker forebyggende og reducerer risikoen for at der på et senere tidspunkt opstår uenighed.

De temaer, som vi almindeligvis anbefaler, man overvejer i forhold til en interessentskabskontrakt, er blandt andet: 

  • Interessentskabets kapital og interessenternes forpligtelse til at indskyde yderligere kapital.
  • I hvilket omfang kan interessenterne hæve overskuddet optjent i interessentskabet og hvorledes dækkes et evt. underskud?
  • Ledelsen af interessentskabet, herunder hvordan bestyrelsen og direktionen skal udpeges? Hvordan træffes beslutninger i interessentskabet – skal der være enighed om alt?
  • Interessenternes evt. arbejde for interessentskabet og deres aflønning.
  • Hovedvilkår for evt. samhandel mellem interessentskabet og ejerkredsen.
  • Forkøbsret til ejerandelene i interessentskabet, herunder retningslinjer for fastsættelse af prisen på ejerandele.
  • Konkurrenceklausul ved udtræden af ejerkredsen.
  • Sanktioner ved misligholdelse af interessentskabskontrakten.
  • Løsning af uenighed, for eksempel mediation (mægling), voldgift og/eller de almindelige domstole.

Det er vigtigt at fremhæve, at en interessentskabskontrakt ikke er et standarddokument. Der er selvfølgelig nogle ”temaer” som de ovennævnte, som man oftest skal forholde sig til, men det endelige indhold af interessentskabskontrakten, afhænger helt af de konkrete omstændigheder i interessentskabet og indbyrdes mellem interessenterne.

Se eksempel på Interessentskabskontrakt

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for en advokat med speciale i selskabsret?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Udfyld felterne, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her