Kommanditselskaber og interessentskaber m.fl. får mulighed for at tilbagesøge variabel tinglysningsafgift

Nyhed
16.01.2023

Har du overdraget en fast ejendom i forbindelse med en omstrukturering af et kommanditselskab eller et interessentskab som led i en fusion, spaltning, omdannelse eller tilførsel af aktiver? Så kan et nyt styresignal betyde, at du har mulighed for at tilbagesøge den variable tinglysningsafgift.

Nyt styresignal ændrer praksis

Skattestyrelsen har i et styresignal (SKM2023.2.SKTST) udsendt den 5. januar 2023 foretaget en væsentlig ændring af praksis i forhold til, hvilken tinglysningsafgift der skal betales af selskaber m.v. for overdragelse af fast ejendom i forbindelse med fusion, fission (spaltning), omdannelse og tilførsel af aktiver.

 

Hovedreglen vil fremover være, at der ved alle former for overdragelse af fast ejendom i forbindelse med en omstrukturering af selskaber alene skal betales den faste tinglysningsafgift på 1.850 kr. (2023-niveau) og ikke den variable tinglysningsafgift på 0,6% af ejerskiftesummen. Dette gælder uanset, hvilken selskabsform der er tale om.

 

Mulighed for at tilbagesøge den variable tinglysningsafgift på 0,6% af ejerskiftesummen

Styresignalet åbner mulighed for, at der for overdragelser omfattet af praksisændringen kan ske genoptagelse helt tilbage til maj 2013 af tinglysningsafgiften således, at den variable tinglysningsafgift (0,6% af ejerskiftesummen) kan tilbagesøges, hvis betingelserne i TAL § 6A er opfyldte.

Har du overdraget fast ejendom i forbindelse med en omstrukturering af et selskab, og er der betalt en variabel tinglysningsafgift, som efter det nye styresignal ikke længere gør sig gældende, så har du mulighed for at tilbagesøge den variable tinglysningsafgift.

 

Du er velkommen til at kontakte vores specialister, hvis du har brug for rådgivning herom, eller hvis du er i tvivl, om du med praksisændringen har krav på tilbagebetaling.

 

Det retlige udgangspunkt før praksisændringen

Det følger af hovedreglen i TAL § 4, at der ved ejerskifte af fast ejendom skal betales både en fast tinglysningsafgift på 1.850 kr. (2023) og en variabel tinglysningsafgift på 0,6 procent af ejerskiftesummen.

Som undtagelse til dette udgangspunkt fremgår det af TAL § 6A, at der alene skal betales den faste tinglysningsafgift på 1.850 kr. ved ”selskabers m.v” fusion, fission, omdannelse eller tilførsel af aktiver.

 

Skattestyrelsen har – indtil højesteretsafgørelsen SKM2021.110.HR – haft en praksis om, at TAL § 6A alene omfattede selskaber og foreninger, hvor ingen af deltagerne hæftede personligt for selskabets eller foreningens forpligtelser, hvorfor interessentskaber og kommanditselskaber som udgangspunkt ikke var omfattet af TAL § 6 a.

 

Nærmere om praksisændringen

Ved højesteretsafgørelsen, SKM2021.110.HR, blev Skattestyrelsens hidtidige fortolkning af – og dermed praksis for – TAL § 6A underkendt.

 

Tvisten i den nævnte højesteretssag var, om der ved en overdragelse (apportindskud) af en fast ejendom fra et interessentskab til et partnerselskab skulle betales tinglysningsafgift i henhold til hovedreglen i TAL § 4, eller om der alene skulle betales den faste tinglysningsafgift på 1.850 kr. i medfør af undtagelsesreglen i TAL § 6A.

 

Højesteret konkluderede, at interessentskabet opfyldte betingelserne for at være omfattet af reglen om afgiftsnedsættelse i TAL § 6A.

 

Højesteretsafgørelsen ændrer således anvendelsesområdet for TAL § 6A væsentligt, idet fortolkningen af, hvilke ”selskaber m.v.” der kan tinglyse adkomstændringer vedrørende fast ejendom med nedsat afgift i forbindelse med fusion, fission, omdannelse og tilførsel af aktiver, udvides.

 

Konsekvenserne af praksisændringen

Skattestyrelsen har i forlængelse af højesteretsafgørelsen, SKM2021.110.HR, udsendt et styresignal (SKM2023.2.SKTST), hvori Skattestyrelsen oplyser, at ”begrebet "selskaber m.v." i tinglysningsafgiftslovens § 6 a ikke kan begrænses til bestemte selskabsformer”.

 

Det fremgår videre af styresignalet, at ”den brede formulering af "selskaber m.v." betyder, at alle typer af selskabs- og foreningsdannelser, herunder transparente selskaber, selvejende enheder, fonde, foreninger, a.m.b.a. m.v., som har retsevne efter civilretlige regler (herefter benævnt juridiske enheder), er omfattet uanset skatte- eller selskabsretlig kvalifikation”.

 

Ovenstående medfører således, at alle typer af selskabs- og foreningsdannelser kan tinglyse adkomstændringer til fast ejendom med en afgift på 1.850 kr. efter TAL § 6A, hvis dispositionen opfylder de materielle betingelser for enten at udgøre en fusion, fission, omdannelse og tilførsel af aktiver.

TAL §6A kan efter praksisændringen således også benyttes af bl.a. interessentskaber og kommanditselskaber m.fl.

 

Hvem har mulighed for at få tilbagebetalt den variable tinglysningsafgift?

Parter, som efter hidtidig praksis ikke er anset for omfattet af begrebet "selskaber m.v.", herunder skattemæssigt transparente selskaber og juridiske personer med personlig hæftelse, og som derfor har måttet betale tinglysningsafgift efter hovedreglen i TAL § 4, kan som følge af højesteretsafgørelsen søge om genoptagelse med henblik på tilbagebetaling af den variable tinglysningsafgift.

 

Det er i den forbindelse væsentligt at bemærke, at der kan ske ekstraordinær genoptagelse af sager, der vedrører afgiftsperioden maj 2013 og senere, og at en anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder efter offentliggørelsen af styresignalet (5. januar 2023).

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Hos HjulmandKaptain har vi stor erfaring med rådgivning i relation til fast ejendom, skat og afgifter, og vi bistår gerne med at udarbejde anmodninger om genoptagelse med henblik på tilbagebetaling af tinglysningsafgift.

 

Har du spørgsmål til ovenstående eller brug for rådgivning, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev