Har du fået en patientskade? Få rådgivning om dine muligheder for erstatning

Der er mulighed for at få erstatning, hvis du som patient er kommet til skade som følge af en behandling eller manglende behandling i sundhedsvæsenet (behandlingsskade), eller hvis du har fået bivirkning af et lægemiddel (lægemiddelskade).

Ønsker du at søge erstatning for en behandlingsskade sket under undersøgelse, behandling eller operation sket på offentligt eller privat sygehus, hos praktiserende læge, speciallæge eller anden sundhedsperson, så er det Patienterstatningen, du skal anmelde til.

 

De overordnede betingelser for at få tilkendt erstatning for en behandlingsskade er dels, at du er påført en fysisk eller psykisk skade, og dels at skaden skal være sket på en af følgende måder:

  • hvis det må antages, at en erfaren specialist på det pågældende område ville have handlet anderledes, hvorved skaden ville være undgået,
  • hvis skaden skyldes fejl eller svigt i teknisk apparatur eller andet udstyr, der har været anvendt ved eller i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lignende.
  • hvis skaden ud fra en efterfølgende vurdering kunne være undgået ved hjælp af anden til rådighed stående behandlingsteknik eller behandlingsmetode, som ud fra et medicinsk synspunkt ville have været en ligeså effektiv behandling af sygdommen, eller
  • hvis der er indtruffet komplikationer, som er mere omfattende, end hvad en patient med rimelighed må tåle set i forhold til grundsygdommen.

 

Behandlings- eller lægemiddelskader skal anmeldes til Patienterstatningen, og det kan ske via Patienterstatningens hjemmeside

 

Skaden skal anmeldes inden for 3 år fra det tidspunkt, hvor du fik eller burde have fået kendskab til skaden. Der er dog en absolut forældelsesfrist på 10 år. Der regnes fra det tidspunkt, skaden skete, uanset om du har været vidende om skaden eller ikke.

 

Patienterstatninger træffer afgørelse om, hvorvidt skaden anerkendes. Hvis skaden anerkendes, udmåles erstatning efter Erstatningsansvarsloven. Ved tilkendelse af erstatning fratrækkes dog et egetbidrag, der reguleres hvert år. Læs mere om erstatningsansvar her

 

Afgørelser fra Patienterstatningen kan påklages til Patientskadeankenævnet. Klage sker digitalt via borger.dk. Fristen for at klage er, at Ankenævnet skal have modtaget klagen senest 1 måned fra den dag, hvor Patienterstatningen meddelte afgørelsen.

 

Afgørelser fra Patientskadeankenævnet kan indbringes for domstolene. Fristen for anlæggelse af retssag er 6 måneder.

 

Hvis du overvejer at indbringe afgørelsen for domstolene, er det vigtigt, at du hurtigst muligt søger advokatbistand, således at du kan få søgt retshjælpsdækning eller fri proces i god tid inden fristens udløb.

Patienterstatningen behandler også anmeldelser om lægemiddelskader.

 

Har du spørgsmål, eller ønsker du rådgivning i forbindelse med din behandlings- eller lægemiddelskade, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister i personskadeerstatning.

Mangler du advokathjælp?

 

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt og senest den følgende hverdag.

 

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen. Se vores privatlivspolitik her.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev