Som tidligere omtalt mødte advokat Birgitte Pedersen i Højesteret mandag den 28. august i en principiel sag, hvor Højesteret skulle tage stilling til spørgsmålet om fortolkning af forsikringsbetingelsernes definition af ulykkestilfælde.

Sagen var startet i Ankenævnet for Forsikring, som gav HjulmandKaptains kunde medhold. Ankenævnets flertal mente, at eftersom løb var egnet til at forårsage en akut opstået skade på menisken, og at der var tale om en pludselig hændelse, så skulle selskabet anerkende ulykken. Et mindretal i nævnet mente, at almindeligt løb ikke kunne være en pludselig hændelse, og derfor ville de ikke give forsikringstageren medhold.

Da selskabet ikke ville rette sig efter Ankenævnets afgørelse, måtte HjulmandKaptains kunde lægge sag an ved domstolene.

Sagen blev behandlet af Østre Landsret, som frifandt selskabet. Landsrettens flertal var af den opfattelse, at et ulykkestilfælde efter en naturlig sproglig forståelse må indeholde et krav om, at den pludselige hændelse skal være forskellig fra personskaden.

Landsrettens mindretal mente, der efter en almindelig sproglig forståelse af ulykkesdefinitionen ikke kunne stilles krav om, at der opstår noget usædvanligt, uventet eller tilfældigt.

Højesterets flertal har i dag klokken 12 truffet følgende afgørelse:

"Fire dommere – Jon Stokholm, Vibeke Rønne, Jens Kruse Mikkelsen og Kristian Korfits
Nielsen – udtaler:

Den definition af et ulykkestilfælde, der anvendes i de foreliggende forsikringsbetingelser, er
bred. Det hænger navnlig sammen med anvendelsen af ordet ”hændelse” og det forhold, at det
ikke er en betingelse, at årsagen til ulykkestilfældet er udefra kommende påvirkning eller ydre
omstændigheder, ligesom det efter vores opfattelse heller ikke er en betingelse, at der er opstået
noget usædvanligt, uventet eller tilfældigt i forbindelse med skadens indtræden. Den
hændelse – initialpåvirkning – som har ført til skaden, skal dog være sket pludselig.
Den gældende definition af et ulykkestilfælde blev efter det foreliggende indført med det sigte
at yde en bredere dækning for pludseligt opståede helbredsforringelser, og det udvidede dækningsomfang
havde oprindeligt sigte på sports- og vridskadetilfælde. Vi finder, at løbeaktivitet
må sidestilles med sportsaktiviteter og således adskiller sig fra mere dagligdags bevægelser,
såsom at bukke sig ned, rejse sig op, at gå mv., som ikke er dækningsberettigede.

På den anførte baggrund og henset til, at den uklarhed, som forsikringspolicernes beskrivelse
af ulykkesbegrebet giver anledning til, må komme selskaberne til skade, finder vi, at definitionen
på et ulykkestilfælde må anses for også at omfatte den situation, hvor der pludseligt
under løbeaktivitet opstår personskade."

Se afgørelsen her

Advokat Birgitte Pedersen udtaler følgende:

Det er et fantastisk resultat. Ikke bare for vores kunde, men for rigtig mange tilskadekomne forsikringstagere, som nu kan forvente at få deres ulykker anerkendt. Jeg har talt med vores kunde, og hun er glad for, at sagen nu er afsluttet med det rigtige resultat.

Har dit forsikringsselskab nægtet at anerkende en ulykke, som du har været udsat for, så kontakt mine kolleger i HjulmandKaptains Erstatningsafdeling og få en vurdering af, om din ulykke skulle have været anerkendt, og hvilke muligheder du har. Kontakt advokat Henrik Uhrenholdt eller advokat Jens Baagøe Thomsen.

 

 Advokat (H), Partner, Birgitte Pedersen

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for en erstatningsadvokat?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.