Kategorier

(415) Resultater fundet

Hensigten med testcenteret var, at der kunne skabes et område, hvor man inden for en nærmere fastsat støjramme – ret frit – kunne teste vindmøller, som endnu ikke var sat i produktion, og som ellers ikke ville kunne opsættes andre steder pga. deres dimensi... Læs mere

Det grundlæggende formål med reglerne er at sikre en forsikringskøber samme retssikkerhed, hvad enten han køber forsikringen direkte hos selskabet, hos en forsikringsagent, en forsikringsmægler eller en distributør, der kun lejlighedsvis distribuerer forsi... Læs mere

I overensstemmelse med resultatet i Voldgiftsrettens kendelse fra 2017 (TBB 2017.779) fandt Voldgiftsretten, at MgO-pladerne var uegnede til anvendelse som udendørs vindspærreplader i det danske klima. Parternes aftaleI sagen havde bygherren antaget en tot... Læs mere

Afgørelsen indeholder principielle spørgsmål vedrørende det offentliges ansvar for ledningsnettet, gæsteprincippet, objektivt ansvar for “farlige arbejder” (a la Aalborg Kloster-dommen fra 1968 og Stålkugle-sagen fra 2011) og endeligt muligt objektivt ansv... Læs mere

18. SEP 2018

Efter loven kan Banedanmark ekspropriere arealer i det omfang, dette er nødvendigt for at kunne gennemføre elektrificeringen. Det er oplyst i forarbejderne til loven, at indgrebet vil være mindre indgribende. Det fremgår også af lovens forarbejder, at en k... Læs mere

Da det ikke er muligt at opretholde en eneret til et generisk produktnavn jf. varemærkelovens § 28, stk. 2, nr. 2, vil en degeneration bevirke, at varemærkeindehaveren mister sin rettighed. Som konsekvens heraf bør varemærkeindehaveren være meget opmærksom... Læs mere

Strafferet I HjulmandKaptains strafferetsafdeling er vi specialiseret i alle typer straffesager, stor som lille, særlovsovertrædelser, færdselssager, almindelige, transportretlige omfattende køre/hviletid, tachografovertrædelser, overtrædelse af arbejdsmil... Læs mere

04. DEC 2018

Mødet henvender sig primært til de medarbejdere i kommunen, som arbejder med persondata, eller som har ansvaret for den behandling af personoplysninger, kommunen foretager. Persondataforordningen har nu været en realitet i flere måneder, og der er skabt et... Læs mere

22. NOV 2018

Mødet henvender sig til alle, der som sagsbehandlere i praksis beskæftiger sig med plan- og miljøsager. På dette morgenmøde bliver udvalgte nyere miljøafgørelser fra klagenævn og domstole gennemgået, og vi ser nærmere på afgørelsernes betydning for praksis... Læs mere

11. OKT 2018

Mødet henvender sig primært til de medarbejdere hos kommunen, som har med offentlige byggeprojekter at gøre. På mødet får du indblik i ændringerne i det nye AB-system, herunder AB18, og der sættes fokus på, hvordan de nye bestemmelser harmonerer med et udb... Læs mere

1af42