Ordregiver var i et udbud ikke berettiget til at afrunde point for priskriteriet til hele tal

Nyhed
19.01.2023

Hvornår kan en ordregiver afrunde point for priskriteriet til hele tal? Og hvilke krav stiller det til udbudsmaterialet? Det bidrager en kendelse fra Klagenævnet for Udbud af den 22. november 2022, Sahva A/S mod Fællesudbud Sjælland v/Solrød Kommune, til forståelsen af. Læs mere om kendelsen, og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med afrunding af point i et udbud her.

De vigtigste pointer fra kendelsen

Kendelsen bidrager til praksis om, hvad du som ordregiver skal tage højde for i dit udbudsmateriale i forhold til muligheden for at afrunde point til decimaler eller ej.

 

Vigtige pointer fra kendelsen er:

  • Bliver der tildelt point efter lineær interpolation, så må der ikke ske afrunding, medmindre det er beskrevet i udbudsmaterialet
  • Må der ske afrunding af decimaler, så gør det klart i udbudsmaterialet, hvor mange decimaler der afrundes til

 

Du kan læse mere om sagens faktum og parternes klager i det følgende, samt HjulmandKaptains samlede bemærkninger til kendelsen.

 

Har du spørgsmål til evalueringsmodeller eller udbud generelt, så er du altid velkommen til at kontakte vores specialister i udbudsret

 

Et udbud efter udbudsloven: Rammeaftale om levering af kompressionsprodukter mv.

Den konkrete sag vedrører et udbud efter udbudslovens afsnit II, hvor Solrød Kommune på vegne af Fællesudbud Sjælland (herefter ”ordregiver”) udbød en rammeaftale med én leverandør om levering af kompressionsprodukter til ben, hænder og arme med mulighed for tilkøb af opmåling og hjælpemidler.

 

Udbuddet blev gennemført som et offentligt udbud med tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.

 

I udbudsbetingelserne var det om underkriteriet ”Pris” anført:

”Den laveste pris vil give maksimumkarakteren 10 og de øvrige priser pointgives efter en gearet pointmodel.

I det tilfælde, at prisforskellen mellem den laveste indkomne tilbudspris og den højeste indkomne tilbudspris, viser sig at være større end 50%, vil ordregiver øge spændet i 25% intervaller, indtil alle priser kan indeholdes i point-modellen.”

 

Ved tilbudsfristens udløb havde ordregiver modtaget tilbud fra Sahva A/S (herefter ”klager”) og ReaMed A/S.

Af tildelingsnotatet fremgik det, at klager modtog 7 point for underkriteriet ”Pris”, mens ReaMed A/S modtog 10 point.

 

Ordregiver meddelte klager, at ordregiver havde til hensigt at tildele kontrakten til ReaMed A/S.

Klager gjorde indsigelse mod ordregivers tildelingsbeslutning, men ordregiver fastholdt sin beslutning.

 

Klagen til Klagenævnet for udbud

Klager indgav klage til Klagenævnet for Udbud.

 

Det var bl.a. klagers påstand, at ordregiver ikke entydigt havde beskrevet sin evalueringsmodel, idet ordregiver ikke havde beskrevet, at der ville blive foretaget en afrunding af pointscoren for underkriteriet ”Pris”. Klager havde fået karakteren 7 for underkriteriet ”Pris”, men burde efter den oplyste evalueringsmodel rettelig været tildelt pointscoren 6,98.

 

Det var klagers opfattelse, at ordregiver dermed ikke havde anvendt den evalueringsmodel, der var beskrevet i udbudsbetingelserne, og at ordregiver havde ændret sin evalueringsmodel efter åbningen af tilbud, hvilket var i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet.

 

Klager var yderligere af den opfattelse, at ordregiver ved at have foretaget afrunding i hele tal havde anvendt en evalueringsmodel, der ikke var egnet til at identificere tilbuddet med det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Dette skyldtes, at to tilbud begge ville kunne opnå karakteren 10, selvom det ene tilbud ikke var tilbuddet med den laveste pris. Evalueringsmodellen var derfor ikke egnet til at tage højde for prisforskelle.

Klager mente derfor, at klagenævnet skulle annullere ordregivers tildelingsbeslutning.

 

Ordregiver hævdede, at afrundingen til hele tal eksplicit var forudsat i udbudsbetingelserne.

 

Klagenævnets afgørelse

Klagenævnets afgørelse giver klager medhold.

 

Klagenævnet fandt, at ordregiver ved at i forbindelse med evalueringen at afgive point i hele tal efter afrunding havde anvendt en anden evalueringsmodel end den model, der var oplyst, idet de tildelte point ikke var udtryk for en lineær interpolation. Der var således for dette klagepunkt udsigt til, at klagen ville blive taget til følge, selvom afrundingen ikke havde indvirket på tildelingsbeslutningen.

 

Klagenævnet fandt dog, at der ikke var udsigt til, at klagers klagepunkt om annullation af tildelingsbeslutningen ville blive taget til følge.

 

HjulmandKaptains kommentarer til kendelsen

Kendelsen er en fumus-kendelse, hvor klager efterfølgende har tilbagekaldt klagen.

Kendelsen er særligt interessant, fordi den fastslår, at der ikke må ske afrunding af point til hele tal, når det er oplyst, at point vil blive tildelt efter lineær interpolation. Dette gælder i hvert fald, når ordregiver ikke har anført, at der vil ske afrunding.

 

Hvis ordregiver har oplyst i udbudsmaterialet, at der f.eks. afrundes til nærmeste hele tal, bør dette fuldt ud opfylde kravet om, at en evalueringsmodel skal være tilstrækkeligt klar beskrevet.

 

Det er vores anbefaling, at en ordregiver altid angiver i sit udbudsmateriale, hvor mange decimaler, der afrundes til.

 

At klagenævnet fandt, at der ikke var udsigt til, at klager ville få medhold i sit klagepunkt om annullation af tildelingsbeslutningen, på trods af at klagenævnet fandt, at ordregiver havde handlet i strid med udbudsreglerne, er udtryk for, at en annullation som udgangspunkt kun kommer på tale, når en overtrædelse har en konkret væsentlighed.

 

Med andre ord skal overtrædelsen have haft indvirkning på udbuddets udfald eller være af en tilstrækkelig grov karakter for at føre til annullation af ordregivers tildelingsbeslutning.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du spørgsmål til evalueringsmodeller, eller har du brug for rådgivning i et konkret udbud, så er du altid velkommen til at kontakte vores specialister i udbudsret.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev