Vær varsom med valg af underentreprenør – ny afgørelse fra Højesteret

Nyhed
20.09.2019

Højesteret har den 4. september 2019 i en afsagt dom fastslået, at en hovedentreprenør hæftede for sin underentreprenørs skadegørende handling overfor tredjemand, også selvom hovedentreprenøren ikke selv havde handlet ansvarspådragende.

De nærmere omstændigheder i sagen var, at en hovedentreprenør havde påtaget sig overfor en bygherre at etablere en ny trykledning.

 

Hovedentreprenøren indgik en underentrepriseaftale med en underentreprenør om, at underentreprenøren skulle udføre arbejdet med styret underboring. Under udførelsen beskadigede underentreprenøren et kabel tilhørende en tredjemand. 

 

Spørgsmålet for Højesteret var, om hovedentreprenøren hæftede for skaden forvoldt af undertreprenøren, som senere var gået konkurs, og som ikke havde tegnet ansvarsforsikring.

 

Højesteret udtalte i dommen, at der som udgangspunkt ikke påhviler en hovedentreprenør hæftelsesansvar for en selvstændigt virkende underentreprenørs skadegørende handling udenfor kontraktforhold.

 

Men - og her kommer det interessante - under de foreliggende omstændigheder, hvor der var tale om særligt risikobetonet arbejde, som hovedentreprenøren havde fået en underentreprenør til at udføre for sig, havde hovedentreprenøren imidlertid anledning til ved tilsyn og kontrol at begrænse og styre risikoen ved arbejdet. Det kunne blandt andet ske ved, at hovedentreprenøren sikrede sig, at underentreprenøren havde indhentet oplysninger om den nøjagtige placering af ledninger i jorden på stedet for den styrede underboring.

 

Endvidere fandt Højesteret, at hovedentreprenøren kunne (og burde) have sikret sig, at underentreprenøren havde en forsikring, som dækkede en skade på tredjemand. Højesteret udtalte, at hovedentreprenøren under disse omstændigheder var nærmest til at bære risikoen for de skader, der skete på tredjemands kabel som følge af underentreprenørens uforsvarlige underboring. Højesteret fandt derfor frem til, at hovedentreprenøren hæftede for det erstatningskrav, som kabelejeren oprindeligt havde mod underentreprenøren (som dog var gået konkurs).

 

Dommen er i overensstemmelse med bl.a. afgørelserne U 1999.1821/2H og U 2011.433H, hvor en hovedentreprenør, som ikke havde handlet erstatningspådragende, alligevel hæftede for sin kontraktparts skadegørende handling.

 

Alle tre domme har til fælles, at det arbejde, der blev udført, var særligt risikobetonet, og at hovedentreprenøren havde anledning til, eller mulighed for, at føre tilsyn og kontrol med sin kontraktpart og derved begrænse og styre risikoen ved arbejdets forsvarlige udførelse samt sikre behørig forsikringsdækning for eventuelle ansvarspådragende handlinger.

 

Afgørelsen viser, at man som entreprenør ikke ”bare” kan overlade risikobetonet arbejde til en underentreprenør, men at man tværtimod på forhånd bør undersøge, om underentreprenøren har de rette kompetencer, forsikringer, og i udførelsesfasen skal man tilmed holde øje med sin egen underentreprenør (og det på en måde, så det kan dokumenteres bagefter).

 

Har du spørgsmål til artiklen, eller ønsker du en kopi af dommen, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev