Sygedagpengeregres

Nyhed
28.05.2015

HjulmandKaptain udgiver halvårligt et nyhedsbrev inden for sygedagpengeregres. Nyhedsbrevet indeholder det seneste halve års domme og lovgivning inden for området. Se også tidligere nyhedsbreve her på vores hjemmeside

Vestre Landsret har den 1. oktober 2014 afsagt en dom, hvor en borger havde pådraget sig en patientskade. Borgeren havde fået erstatning fra Patienterstatningen, og bopælskommunen forlangte nu regres fra Regionen efter patientskadeerstatningsreglerne.

 

Lov om Klage- og Erstatningsadgang inden for Sundhedsvæsnet indeholder en bestemmelse, hvor det fremgår direkte, at en regressøgende kommune ikke kan kræve regres efter patienterstatningsreglerne, og der var ikke ført bevis for, at sygehuset havde begået fejl i forbindelse med behandlingen af borgeren. Derfor blev regionen frifundet.

 

Det fremgår ikke af sagen, om kommunen overvejede at indhente en erklæring fra en speciallæge med en nærmere redegørelse for den fejl, som sygehuset havde begået. Det kunne muligvis have ført til et andet resultat.

 

I en dom fra Retten i Glostrup afsagt den 27. november 2014, skulle retten tage stilling til, om en kommune havde krav på regres for udbetalte sygedagpenge til en sygemeldt borger, som på ulykkestidspunktet var nystartet selvstændig. Selvom der ikke forelå dokumentation for, at borgeren i forbindelse med sin sygemelding havde mistet indtjening, som ellers er en betingelse for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, og dermed også for sygedagpengeregres, så fandt retten det bevist, at sygedagpengemodtagers omsætning var begrænset som følge af ulykken, og derfor havde kommunen krav på sygedagpengeregres. Sagen er ikke blevet anket. Sagen blev ført for kommunen af advokat Jens Baagøe Thomsen fra HjulmandKaptain.

I en sag fra samme byret, som drejede sig om forsikringsselskabernes indberetnings-pligt, blev et forsikringsselskab den 3. februar 2015 dømt til at betale sygedagpenge-regres til en kommune. Selskabet havde anmodet om aktindsigt i sygedagpenge-modtagers sag med sygedagpengemodtagers samtykke, men retten fandt ikke, at en anmodning om aktindsigt kan gøre det ud for en indberetning efter sygedagpengelovens § 78, stk. 2.
 
Forsikringsselskabet havde også gjort gældende, at kravet var forældet, fordi kommunen burde have haft kendskab til regreskravet tidligere, selvom der ikke var foretaget indberetning, men det mente retten ikke. Forsikringsselskabet har anket afgørelsen til Østre Landsret. Sagen blev ført i byretten for kommunen af advokat Janne Juul Wandahl fra HjulmandKaptain.

I vores seneste nyhedsbrev omtalte vi flere domme om forældelse, og vi undrede os over, at kommunen i mindst en af sagerne ikke havde påberåbt sig Forsikrings-aftalelovens § 29, stk. 5.

I en dom fra Østre Landsret afsagt den 15. april 2015 drejede det sig om en skadelidt involveret i et færdselsuheld den 24. august 2009. Skadelidtes advokat rettede henvendelse til et forsikringsselskab den 7. juli 2011 og anmodede selskabet om at anerkende erstatningspligten. Der blev samtidig taget et bredt forbehold for at kræve erstatning.

Forsikringsselskabet anerkendte erstatningspligten men anmodede om yderligere oplysninger, som blev sendt frem i løbet af efteråret 2011. Der blev anmodet om yderligere dokumentation, som blev sendt frem i september 2012. 5 dage herefter gjorde forsikrings-selskabet gældende, at kravet var forældet, men Landsretten kom frem til, at det følger af FAL § 29, stk. 5, 1. punktum, at hvis en skade er anmeldt til et forsikringsselskab inden udløbet af forældelsesfristen, så indtræder forældelse af det krav, som skaden gav anledning til, tidligst et år efter forsikringsselskabets meddelelse om, at forsikringsselskabet helt eller delvist afviser kravet.

Kopi af de omtalte domme kan i anonymiseret format rekvireres ved henvendelse til:
Janne Juul Wandahl, jwa@70151000.dk eller Jens Baagøe Thomsen, jbt@70151000.dk"

Del:

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev