Politisk aftale skal sikre bedre vilkår for naboer til fremtidige solcelleanlæg og vindmøller

Nyhed
21.11.2019

Etablering af vedvarende energianlæg har en central rolle i arbejdet for at indfri Regeringens klimamålsætning og for at sikre grøn omstilling i Danmark. Som en følge heraf har Regeringen netop indgået en aftale med Radikale, SF, Enhedslisten, Alternativet, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om at forbedre vilkår for naboer til fremtidige vindmøller og solcelleanlæg.

Aftalen indeholder følgende tre ordninger:

  • Salgsoptionsordning for naboer til vedvarende energiprojekter, såsom vindmøller, inden for en afstand af mellem 4-6 gange møllehøjden
  • Bonusordning med skattefri bonus for naboer til vedvarende energiprojekter inden for 4-8 gange møllehøjde for vindmøller og 0-200 meter for solcelleanlæg
  • Grøn pulje til fordel for kommunerne, hvor den opstillende virksomhed betaler et nærmere fastsat beløb pr. MW til kommunen

 

Udover de nævnte ordninger tilpasses den nuværende værditabsordning fra 2009 også. Blandet andet ved en ændring af tidspunktet for værditabsvurderingen.

 

Aftalen sikrer ikke blot bedre vilkår for naboerne til de vedvarende energianlæg, men giver også kommunerne bedre mulighed for at medvirke til opstilling af vind- og solenergi. Dog er de omtalte ordninger alene på nuværende tidspunktet en politisk aftale, der kan tages som udtryk for kommende ændringer i VE-loven.

 

Forventeligt fremsættes der lovforslag i februar 2020, og det er hensigten, at de nye ordninger skal finde anvendelse for nye projekter efter lovens ikrafttræden. Det er dog i aftalen anført, at de nye ordninger kommer til at gælde for nye projekter, der deltager i 2020-udbud samt støttefri projekter, som ikke har opnået byggetilladelse inden ikrafttrædelse af loven.

 

Salgsordning for naboer

Med denne ordning gives der mulighed for, at naboer i en afstand af 4-6 gange møllehøjden og 0-200 meters afstand fra større solcelleanlæg samt andre vedvarende energianlæg op til 1 år efter opstilling kan vælge at sælge deres beboelsesejendom til opstilleren af det vedvarende energianlæg. Den 1-årige løbetid i aftalen er indsat, henset til muligheden for de nære naboer til at afprøve og ”vende” sig til naboskabet til energianlægget.

 

Vurderingen af beboelsesejendommen foretages af den uafhængige taksationsmyndighed, som også foretager vurderinger efter værditabsordningen. Det er alene ejendomme, der har fået tildelt værditab af taksationsmyndigheden, der kan anvende salgsoptionsordningen.

 

Der er i aftalen taget højde for en eventuel gennemførsel af nye offentlige ejendomsvurderinger, idet parterne er enige om, at der skal ske en genvurdering af vurderingsmetoden, når denne foreligger.

 

Bonusordningen for naboer

Parterne bag aftalen er også nået til enighed om at indføre en bonusordning til fordel for nære naboer til vedvarende energianlæg, som erstatning for den eksisterende køberetsordning.

 

Bonusordningen indeholder en årlig skattefri bonus på 5 kW, som svarer til cirka 5.000 kr. alt afhængigt af produktion og elpris. For at sikre at omkostningerne for anlægsejeren ikke bliver så store, at projekter ikke etableres, indsættes der i ordningen et loft på 1,5 % af produktionen som årlig bonus. Berettiget i ordningen er naboer i en afstand af 4-8 gange møllehøjden og i en afstand op til 200 meter fra større solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg.

 

Det er ikke, som i den nugældende køberetsordning, nødvendigt at købe andele i projektet for at være berettiget til at modtage bonus. Den blotte beliggenhed inden for nævnte afstande opfylder betingelser alene. Det er i aftalen præciseret, at ”naboer” defineres som beboere i husstande, der helt eller delvist er beliggende i de fastlagte områder. Det er altså ikke nødvendigvis ejere af berørte ejendomme, der er berettiget efter ordningen, men derimod beboerne evt. lejerne.

 

Grøn pulje til fordel for kommunerne

Med den grønne pulje ønskes en ordning, der er til fordel for kommunerne. Den opstillende virksomhed bliver pålagt at betale 88.000 kr. pr. opstillet MW landvindækvivalenter til den kommune, hvori anlægget opstilles. Betalingen af midlerne sker direkte fra opstiller til kommunen som en engangsbetaling efter nettilslutning er sket.

 

Hensigten bag ordningen er, at midlerne fortrinsvis skal anvendes til at støtte projekter ansøgt af nære naboer til vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen. Det er kommunen, der administrerer midlerne, og de kan anvendes bredt til kommunens tiltag. Hvis midlerne ikke er uddelt 3 år efter indbetaling, vil midlerne blive tilbagebetalt til opstilleren.

 

Ændring af værditabsordningen

Den eksisterende værditabsordning giver naboer til vedvarende energianlæg mulighed for erstatning for værditab på deres ejendom i det tilfælde, der opstilles vindmøller på 25 meter eller derover samt solcelleanlæg, der har indgået kontrakt om pristillæg i nærheden heraf.

 

I den eksisterende ordning foretages vurderingen før opstilling af energianlægget, hvilket vil sige på baggrund af opstillers visualisering af anlæggets påvirkning af den enkelte ejendom.

 

Parterne er dog enige om, at tidspunktet for besigtigelse og vurderingen skal flyttes, således det først finder sted, når energianlægget er opført. Det netop for at sikre en mere retvisende værditabsvurdering, der er baseret på de faktiske forhold, fremfor visualisering.

 

Herudover er parterne tillige enige om, at ordningen skal udvides til også at omfatte solcelleanlæg og bølge- og vandkraftsanlæg, der opnår støtte i de teknologineutrale udbud.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev