Ny højesteretsdom om forrentning af krav på sygedagpengeregres

Nyhed
14.05.2024

Højesteret har den 14. maj 2024 truffet afgørelse i principiel sag om sygedagpengeregres.

I sagen var en borger fra Aalborg Kommune kommet alvorligt til skade i forbindelse med trafikulykke.

 

Aalborg Kommune bad modpartens forsikringsselskab om at betale regres for kommunens udgifter til sygedagpenge (sygedagpengeregres), hvilket selskabet nægtede, men efterspurgte supplerende oplysninger – dog uden at redegøre nærmere for, hvilke oplysninger selskabet manglende.

 

Kommunen blev opmærksom på, at sagen var oplyst over for selskabet af skadelidte selv og redegjorde over for selskabet, at det måtte betale.

 

Selskabet endte med at betale kravet, men kommunen og selskabet var ikke enige om, hvornår selskabets pligt til at betale renter indtrådte.

 

I forbindelse med sagen skulle Højesteret forholde sig til flere principielle problemstillinger, herunder:

 

  • Findes hjemlen til kommunens krav i erstatningsansvarsloven suppleret af sygedagpengeloven, eller findes hjemlen i sygedagpengeloven, og skal forrentning af kravet derfor ske efter erstatningsansvarslovens rentebestemmelse eller renteloven?
  • Hvornår var forsikringsselskabet i stand til at bedømme kommunens krav på baggrund af de oplysninger, som selskabet havde modtaget af skadelidte og kommunen?
  • Hvilken betydning havde det, at der samtidig verserede en sag ved Patienterstatningen?
  • Har GDPR-bestemmelsernes dataminimeringsprincip betydning for, hvilket materiale forsikringsselskabet må bede en kommune om uden en helt specifik begrundelse?

 

En enig Højesteret mente, at selskabet havde en forpligtelse til at betale rente fra det tidspunkt, hvor kommunen havde opgjort kravet + 1 måned.

 

Som begrundelse angav Højesteret, at kommunens krav var hjemlet i erstatningsansvarsloven, og at forrentningen derfor måtte ske efter erstatningsansvarslovens rentebestemmelse, da der ikke var nogen grund til at fravige den regel.

 

Forrentningen skulle ske fra det tidspunkt, hvor kommunen havde opgjort kravet, idet der var tale om betydelige skader, og idet selskabet skulle tage de oplysninger i betragtning, som selskabet havde modtaget fra skadelidtes advokat, når de bedømte kommunens krav.

 

Da der var tale om betydelige skader, havde det ikke nogen betydning i forhold til forrentning, at der verserede en sag samtidig ved Patienterstatningen.

 

Højesteret tog ikke stilling til kommunens anbringende om dataminimeringsprincippet.

 

HjulmandKaptains betragtninger

Byretten havde frifundet selskabet, landsretten havde givet kommunen medhold i, at regreskravet skulle forrentes men kun i en kortere perioden, mens Højesteret gav kommunen fuldt medhold i rentekravet for den fulde periode.

 

Mange regressøgende kommuner oplever, at nogle forsikringsselskaber ikke vil forholde sig til de oplysninger, som selskaberne modtager fra skadelidte og deres advokater. Det bør være slut efter Højesterets dom, idet det vil få rentemæssige konsekvenser, hvis selskaberne ikke forholder sig til de oplysninger, som de modtager angående sagerne – uanset, hvor selskaberne modtager oplysningerne fra, og uanset, om selskaberne selv skal oplyse sagerne.

 

Du kan læse hele afgørelsen her

 

Sagen blev ført for Aalborg Kommune af advokat (H) og partner Jens Baagøe Thomsen fra HjulmandKaptain.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev