Højesteretsdom: Forsikringstager må ikke undlade at oplyse om aktuel arvelig sygdom

Nyhed
05.03.2021

Sidste år afsagde Østre Landsret dom i den første sag, der omhandler forsikringstageres oplysningspligt ved tegning af ny forsikring og forsikringsselskabers indhentelse og anvendelse af helbredsoplysninger om forsikringstager og dennes familie.

Sagen omhandler et forsikringsselskabs indhentelse og anvendelse af bestemte helbredsoplysninger om forsikringstager og hendes familie i en forsikringssag. I denne sag er der tale om en ulykkesforsikring med dækning for børnesygdomme, som forsikringstagerens mor tegnede for forsikringstageren, efter forsikringstagerens bror blev diagnosticeret med en sjælden hjertesygdom, som kunne være arvelig.

 

Læs vores artikel om Østre Landsrets afgørelse

 

Forsikringstageren viste sig at have samme hjertesygdom som sin bror

Da forsikringstagerens mor tegnede ulykkesforsikringen for sin datter, udfyldte hun en helbredserklæring, hvor hun svarede nej til en række spørgsmål om, hvorvidt datteren kontrolleres, behandles eller mistænkes for at have nogle sygdomme eller lidelser.

 

Forinden tegningen af forsikringen, var hele familien blevet indkaldt til en familieudredning på baggrund af brorens hjertesygdom.

 

Forsikringstageren havde ingen symptomer på sygdommen og derfor havde lægerne ikke mistanke om, at hun skulle lide af samme sjældne hjertesygdom som sin bror. Efter tegningen af forsikringen takkede forsikringstageren ja til familieudredningen, og det viste sig her, at hun havde samme hjertesygdom som sin bror, selvom hun ikke udviste symptomer på sygdommen.

 

Forsikringsselskabet mente, at forsikringstageren skulle have oplyst om, at hun havde modtaget en indkaldelse til familieudredning på baggrund af brorens hjertesygdom.

 

Har forsikringsselskabet modtaget og anvendt oplysninger i strid med forsikringsaftalelovens § 3a?

Forsikringsselskaber må ikke anmode om, indhente eller modtage og bruge oplysninger om en persons arveanlæg mv., ligesom forsikringsselskaber efter lovændringen i 2016 ikke længere må anmode om, indhente eller modtage og bruge oplysninger om andre personers nuværende eller tidligere helbredstilstand.

 

Af denne grund mente forsikringstageren, at forsikringsselskabet havde handlet i strid med forsikringsaftalelovens § 3a, da forsikringsselskabet havde indhentet og anvendt oplysninger om brorens hjertesygdom samt forsikringstagerens indkaldelse til en familieudredning for samme hjertesygdom.

 

Sagens kerne

Sagen handler altså dels om, hvorvidt helbredserklæringen blev udfyldt korrekt, herunder spørgsmålet om, hvornår man kontrolleres, behandles eller mistænkes for at have nogle sygdomme eller lidelser, og dels om, hvorvidt der var tale om oplysninger, som forsikringsselskabet ikke måtte anmode om, indhente eller modtage og bruge ifølge forsikringsaftalelovens § 3 a.

 

Eftersom der før denne sag ikke fandtes nogen domme vedrørende anvendelsen af forsikringsaftalelovens § 3 a, giver dommen et vigtigt bidrag til fortolkningen og forståelsen af bestemmelsen.

 

Østre Landsrets dom

Østre Landsret gav forsikringsselskabet medhold i, at oplysningerne om familieudredningen først og fremmest ikke var omfattet af forsikringsaftalelovens § 3a og dernæst, at der var afgivet urigtige oplysninger i helbredserklæringen, da forsikringstagerens mor ikke havde oplyst om indkaldelsen til familieudredningen.

 

Som det fremgår af vores artikel om Østre Landsrets dom, mente vi ikke, at dommen bidrog til forståelsen eller fortolkningen af forsikringsaftalelovens § 3 a, eftersom Østre Landsret ikke uddybede, hvorfor oplysningen om indkaldelse til familieudredning ikke er omfattet af bestemmelsen, herunder hvordan oplysninger om familieudredning på grund af en slægtnings sygdom afgrænses overfor (øvrige) oplysninger, der kan belyse en persons arveanlæg.

 

Højesterets dom

Højesteret stadfæstede Landsretten afgørelse, men kom dog med en lidt anden begrundelse herfor end Landsretten.

 

Højesteret mente først og fremmest, at forsikringstageren skulle have svaret ja til spørgsmålet om, hvorvidt hun mistænkes for at have nogle sygdomme eller lidelser på baggrund af, at forsikringstageren inden tegningen af forsikringen var blevet indkaldt til en familieudredning som følge af brorens hjertesygdom.

 

Dette på trods af, at det lægefaglige personale på sygehuset havde forklaret og bekræftet, at der ikke var nogen medicinsk mistanke, men at indkaldelsen alene var standardprocedure, når et familiemedlem fik konstateret en mulig arvelig sygdom.

 

For så vidt angår forsikringsaftalelovens § 3 a, fandt Højesteret efter bestemmelsens ordlyd og forarbejder, at forsikringsaftalelovens § 3 a ikke afskærer et forsikringsselskab fra at spørge om og bruge oplysninger om den forsikredes tidligere og nuværende helbredstilstand, også selv om en tidligere eller aktuel sygdom er arvelig, således at en korrekt besvarelse af de spørgsmål, selskabet stiller, vil kunne belyse den forsikredes arveanlæg og derved også slægtninges arveanlæg og sygdomsrisiko.

 

Dermed kan en forsikringstager ikke i medfør af § 3 a undlade at oplyse om en tidligere eller aktuel sygdom, blot fordi den er arvelig.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med en forsikringssag, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev