Gode nyheder for projektudviklere og bygherrer generelt

Nyhed
31.10.2016

Den 1. juli 2016 trådte nye ændringer i byggeloven i kraft. Ændringerne i loven medfører, at ejendomme der opføres med udlejning for øje, er undtaget fra kravet om byggeskadeforsikring.

Hvilke ejendomme er undtaget

Er en ejendom tiltænkt opført i ejerlejlighedsform vil ejendommen være undtaget, hvis denne skal anvendes til udlejning. Det er derfor ejendommens anvendelse, der bliver afgørende for, om ejendommen er undtaget fra kravet om byggeskadeforsikring.

 

I et tilfælde hvor bygherren ønsker, at ejendommen skal opdeles i ejer- og udlejningsboliger, skal der tegnes en byggeskadeforsikring, såfremt ejerboligerne arealmæssigt udgør størstedelen af ejendommen. I dette tilfælde skal byggeskadeforsikringen dække hele ejendommen inklusiv udlejningsejendommene. Er det derimod udlejningsejendommene, der arealmæssigt udgør størstedelen af ejendommen, skal der ikke tegnes en byggeskadeforsikring.

 

Betingelserne for at være omfattet af undtagelsen

For at være undtaget fra kravet om byggeskadeforsikring er det et krav, at ansøgningen om byggetilladelse er indgivet den 1. juli 2016 eller senere. Er ansøgningen indgivet før den 1. juli 2016, skal der etableres en byggeskadeforsikring, selvom byggeriet først færdiggøres efter den 1. juli 2016.

 

Det er endvidere et krav, at bygherren underskriver en tro og love-erklæring, hvor man over for kommunen tilkendegiver, at ejendommen skal anvendes til udlejning.

 

Ydermere skal bygherren, før ejendommen færdigmeldes, tinglyse en tidsbegrænset servitut på ejendommen. Servitutten skal have en varighed på 10 år, således at den automatisk slettes fra ejendommen efter 10 år fra det tidspunkt, hvor ejendommen færdigmeldes. Baggrunden for periodens længde er, at servitutten får en varighed på 10 år, svarende til byggeskadeforsikringens løbetid, såfremt denne blev tegnet. Servituttens formål er at oplyse en efterfølgende køber om, at ejendommen er undtaget fra kravet om byggeskadeforsikring, og at sælger, ved videresalg, er forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring.

 

Servitutten skal tinglyses af bygherren, og kommunen skal være påtaleberettiget.

 

Efterfølgende salg af ejendommen

Videresælges udlejningsejendommen, som en andels- eller ejerbolig, inden for en 10-årig periode efter færdigmeldingen, er det et krav, at der tegnes en byggeskadeforsikring. Formålet med kravet om tinglysning af den tidsbegrænsede servitut er, at sikre en fremtidig køber af ejendommen og at værne mod situationer, hvor loven forsøges omgået.

 

Den tinglyste servitut skal gøre kommende ejer- eller andelsboligejere opmærksomme på, at der ikke er tegnet en byggeskadeforsikring på ejendommen. Det vil af servitutteksten fremgå, at sælger af ejendommen er forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring for den resterende periode, såfremt ejendommen ikke længere skal tjene som udlejningsejendom.

 

I et tilfælde hvor ejendommen, eller dele heraf, sælges som ejer- eller andelsboliger inden for en 10-årig periode, efter færdigmeldingen, er sælger forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring, der dækker hele ejendommen.

 

Videresælges ejendommen, som en udlejningsejendom, vil der derimod ikke være noget krav om, at der skal tegnes en byggeskadeforsikring.

 

Hensynet til forbrugeren

Da man oprindeligt indførte kravet om byggeskadeforsikring var formålet at sikre mod bebyggelse, der ikke opfyldte byggeriets kvalitetskrav. Loven skulle sikre en efterfølgende køber mod byggesjusk, og skader der måtte vise sig i løbet af den 10-årige periode efter boligens opførelse.

 

Kravet om at bygherren, forud for færdigmeldingen, skal tinglyse en tidsbegrænset servitut, hvormed køber gøres opmærksom på, at sælger ikke har tegnet en byggeskadeforsikring, bevirker at forsikringsordningen fortsat sikrer hensynet til forbrugeren.

 

Med lovændringen bliver det nu billigere at opføre ejendomme med henblik på udlejning.

HjulmandKaptain har indgående erfaring med rådgivning om byggeprojekter, både i privat og offentligt regi. Udover de nye regler om byggeskadeforsikring rådgiver vi dig om de særlige juridiske, finansielle og skattemæssige forhold og regler, der gør sig gældende i forhold til dit projekt – fra udbudsrunde til færdigt arbejde, salg eller daglig drift.

 

Vil du vide mere om den nye lovændring i byggeloven, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 70151000 eller mail@70151000.dk

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev