Forenkling af reglerne om indberetning af ligestillingsredegørelser

Nyhed
30.04.2019

Lovforslag om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, som blev fremsat af regeringen den 1. marts 2019, er vedtaget og træder i kraft den 1. maj 2019.

Med det fremsatte og nu vedtagne lovforslag ønsker regeringen en modernisering og forenkling af ligestillingslovens bestemmelser vedrørende indholdet af ligestillingsredegørelserne.

 

Moderniseringen og forenklingen skal medvirke til, at ligestillingsredegørelserne, jf. det i forarbejderne anførte, bliver et mere relevant og anvendeligt redskab i ligestillingsarbejdet i de offentlige myndigheder og fremmer dermed ligestillingen.

 

Forud for fremsættelse af lovforslaget er der gennemført en ekstern undersøgelse, hvor udvalgte kommuner, regioner og statslige myndigheder blev inddraget. Undersøgelsen viste, at ligestillingsredegørelsernes relevans og anvendelighed ikke modsvarede det store administrative arbejde, der var med udarbejdelsen af disse.

 

Efter den nugældende lov skal alle offentlige myndigheder arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Reglerne betyder blandt andet, at ministerier, statslige institutioner, statslige virksomheder, regioner og kommuner hvert 2. år skal udarbejde en ligestillingsredegørelse.

 

Redegørelserne fra ministerierne, de statslige institutioner og de statslige virksomheder skal blandt andet indeholde oplysninger om, hvorvidt der er formuleret en ligestillingspolitik, og i bekræftende fald det nærmere indhold af denne og den kønsmæssige fordeling i forhold til de enkelte stillingskategorier.

 

Kommunalbestyrelser og regionsråd skal over for kommunens og regionens beboere mindst hvert 2. år redegøre for situationen med hensyn til ligestilling mellem kvinder og mænd blandt de kommunalt ansatte. Redegørelsen skal blandt andet indeholde oplysninger om, hvorvidt kommunen eller regionen har formuleret en ligestillingspolitik og i bekræftende fald, det nærmere indhold af denne, den kønsmæssige sammensætning af de udvalg m.v., der nedsættes af kommunalbestyrelsen og regionsrådet, samt andre forhold, der kan have betydning for kommunens og regionens indsats på ligestillingsområdet.

 

Lovændringen betyder, at der fremadrettet skal indberettes om, hvorvidt der er formuleret målsætninger for ligestilling, og i givet fald det nærmere indhold af disse, og ikke som nu, om der er formuleret en ligestillingspolitik og det nærmere indhold af denne. Endvidere medfører ændringen, at der skal indberettes om kønsfordelingen i ledelsen og på personaleområdet i øvrigt. Dette vil betyde, at de offentlige myndigheder kan forholde sig til kønsfordelingen på forskellige relevante områder, og ikke alene kønsfordelingen på de enkelte stillingskategorier.

 

Derudover betyder ændringen, at indberetningerne fremover skal ske hvert 3. år, og at datoen for indberetningen ændres til den 1. juni.

 

Loven træder i kraft den 1. maj 2019.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev