Brug af angivelsen ”patented” på lamper udgjorde en overtrædelse af markedsføringslovens regler

Nyhed
13.10.2022

Som rettighedshaver vil du ofte have en interesse i at oplyse over for andre aktører i branchen, at dit produkt, forretningskendetegn eller design nyder en immaterialretlig beskyttelse.  Denne oplysning kan ske ved f.eks. at tilføje et ® (varemærke), © (ophavsret) eller ”patented” (pantent) i navnet, på emballagen eller på det fysiske produkt. 

 

En nylig dom fra Sø- og Handelsretten viser dog, at det er særdeles vigtigt for dig som rettighedshaver at sikre, at den oplysning, du angiver, er korrekt.

Dommen kort fortalt: Lampe var ikke patenteret på markedsføringstidspunktet

Den 16. august 2022 afsagde Sø- og Handelsretten kendelse i en forbudssag omhandlende salg og markedsføring af lamper, der var påført betegnelsen ”patented” på produktets frontplade og i bunden af lampedåsen.

 

Det specielle i sagen var dog, at lamperne på tidspunktet for sagsøgerens påtale af betegnelsen ikke nød hverken en patentretlig eller brugsmodelretlig beskyttelse.

 

På den baggrund anmodede en konkurrent Sø- og Handelsretten om at nedlægge et forbud mod, at sælgeren af lamperne kunne gøre brug af betegnelsen ”patented”, idet sagsøgeren gjorde gældende, at det udgjorde en overtrædelse af markedsføringslovens § 3 og § 20, der omhandler god markedsføringsskik og forbud mod vildledende markedsføring.

 

Patentet var ikke blevet fornyet

Til historien hører, at lampen tidligere nød en patentbeskyttelse, men at rettighedshaveren ikke havde fornyet registreringen, hvorfor denne var bortfaldet.

 

Vildledende markedsføring

I dommens præmisser finder Sø- og Handelsretten, at mærkningen med betegnelsen ”patented” giver omsætningskredsen det indtryk, at produktet nyder en særlig beskyttelse i modsætning til andre produkter, hvilket vil understøtte, at disse produkter bliver foretrukket frem for andre.

 

Med andre ord mente retten altså, at betegnelsen ”patented” indebærer en form for anprisning af produktet, der understøtter dennes kvalitet eller egenskaber på en måde, der gør, at omsætningskredsen vil foretrække produktet frem for andre, hvorfor brugen af betegnelsen kræver, at rettighedshaveren har gyldige rettigheder.

I samme ombæring bemærkede Sø- og Handelsretten, at det ikke kunne føre til et andet resultat blot fordi, at en ændring af produkterne ville tage måneder, idet retten henviste til, at sagsøgte burde have taget sine forholdsregler på et tidligere tidspunkt.

 

Hvad kan vi udlede af dommen om brug af betegnelsen ”patented”?

Det kan udledes af dommen, at hvis du som rettighedshaver markedsfører og sælger dine produkter under betegnelsen ”patented”, indebærer markedsføringslovens regler, at denne oplysning skal være korrekt på det tidspunkt, hvor du sælger produktet.

 

Generelt princip for immaterielle rettigheder?

Man bør være forsigtig med at drage en direkte parallel til de øvrige immaterialretlige discipliner, herunder særligt brugen af det ® ved registrerede varemærker og det © på litterære værker. Som rettighedshaver bør du dog altid sikre dig, at du ikke fremsætter vildledende eller urigtige oplysninger som led i din markedsføring, da dette vil kunne indebære en risiko for forbud mod salg af de pågældende produkter eller erstatningskrav fra tredjemand.

 

Vidste du…

Vidste du i øvrigt, at der i Danmark ikke er tradition eller krav om, at du som rettighedshaver bruger betegnelsen ”patented”, ”registered trademark” eller ”copyright” i forbindelse med offentliggørelse af dine beskyttede frembringelser?

 

Oplysningerne er fuldstændig frivillige og har ingen betydning for den retlige vurdering af dine rettigheder, men kan tjene til oplysning om, at disse produkter, varemærker eller ophavsretligt beskyttede værker nyder en eneret.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du designet eller udviklet et produkt, og er du i tvivl om, hvilke immaterielle rettigheder du kan gøre krav på, så er du altid velkommen til at kontakte vores specialister i immaterialret. De står klar til at rådgive dig og kan hjælpe med din ansøgning.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev