Ændringer af konkursloven træder i kraft den 17. juli 2022

Nyhed
22.06.2022

Justitsministeren fremsatte den 27. april 2022 et lovforslag til ændring af konkursloven. Folketinget har den 9. juni 2022 vedtaget lovforslaget, som har det overordnede formål at implementere rekonstruktions- og insolvensdirektivet. Lovforslaget omhandler indførelse af regler om forebyggende rekonstruktion og revision af reglerne om rekonstruktion og gældssanering.

Ændringerne om forebyggende rekonstruktion træder i kraft den 17. juli 2022.

 

De gældende regler før ikrafttræden den 17. juli 2022

Med de nugældende regler medfører indledning af en indenretlig rekonstruktion en række ufravigelige forhold. Det gælder for eksempel forhold omkring offentliggørelse, udpegning af rekonstruktør og fyldestgørelsesforbud, arrest og lignende i skyldnerens aktiver.

 

Efter de nugældende regler tages skyldnerens bo straks under konkursbehandling, hvis en rekonstruktionsbehandling ophører af andre grunde end stadfæstelse af et rekonstruktionsforslag, der indeholder bestemmelse om tvangsakkord, eller hvis skyldneren ikke er insolvent. Det gælder dog ikke, hvis rekonstruktionsbehandlingen ophører, uden at der er vedtaget en rekonstruktionsplan.

 

Hvad indebærer de nye regler?

Med de nye regler har en skyldner mulighed for at reagere på økonomisk modgang på et tidligere tidspunkt end efter de nugældende regler. Dermed kan en skyldner reagere, allerede når der blot er sandsynlighed for insolvens. Formålet med ændringen er, at skyldneren har mulighed for at få afhjulpet de økonomiske vanskeligheder ved rekonstruktionsinstituttet, før en potentiel insolvens bliver aktuelt.  

 

Indledning af forebyggende rekonstruktion har ikke forrang frem for begæring om rekonstruktion eller konkurs. Det kan dog besluttes af skifteretten, at behandlingen af en rekonstruktions- eller konkursbegæring udsættes, hvis skyldneren begærer forebyggende rekonstruktion.

 

Ændringerne af reglerne medfører også mindre offentlighed og ingen obligatorisk udpegning af en rekonstruktør. De nye regler giver mulighed for at træde ud af en rekonstruktion efter vedtagelsen af en rekonstruktionsplan. Derudover ændres afstemningsreglerne for vedtagelse af et rekonstruktionsforslag.

 

Mindre offentlighed

Med de nye regler ønskes mindre offentlighed af hensyn til skyldnerens mulighed for at søge en løsning på sine økonomiske vanskeligheder, når der foreligger sandsynlighed for skyldnerens insolvens. På den baggrund ændres reglerne så indledning af forebyggende rekonstruktion ikke offentliggøres, før et rekonstruktionsforslag reelt bliver fremsat. På den måde orienteres skyldnerens kreditorer og samarbejdspartnere ikke nødvendigvis med det samme.

 

Mulighed for ændring i skyldnerens kapitalforhold

De nye regler indeholder desuden en udvidelse af rekonstruktionsforslagets indhold. Dette medfører blandt andet, at skyldnerens selskabskapital kan nedsættes og samtidig forhøjes. Denne ændring af reglerne giver anledning til mere fleksibilitet i processen under rekonstruktionen.

 

Ændring af afstemningsreglerne

Der indføres også nye afstemningsregler for større og mindre virksomheder, hvis de begærer det. Med de nye regler betyder det derfor, at der fremover skal stemmes i afstemningsklasser frem for enkeltvis afstemning efter fordringens størrelse.

 

Hvis flertallet af afstemningsklasserne stemmer for rekonstruktionsforslaget, anses forslaget for vedtaget. Det betyder, at et rekonstruktionsforslag kan vedtages til trods for, at de fordringshavere, der har stemt for, repræsenterer et mindre beløb end de fordringshavere, der har stemt imod forslaget.

Formålet med de ændrede afstemningsregler er at sikre en høj grad af beskyttelse for mindre kreditorer og sikre at lignende rettigheder behandles ens.

 

Øvrige ændringer

Udover ovenstående indebærer de nye regler, at en skyldner, der er pålagt konkurskarantæne, i almindelighed nægtes gældssanering. Det medfører, at en gældssaneringskendelse ophæves, hvis skyldneren pålægges konkurskarantæne på grund af sin forretningsførelse inden afsigelse af gældssaneringskendelsen.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du spørgsmål til ændringerne af konkursloven, eller har du brug for rådgivning i forbindelse med konkurs generelt, så er du altid velkommen til at kontakte os

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev