2 nye højesteretsafgørelser vedrørende beregningen af 120 dages reglen

Nyhed
24.11.2017

Funktionærlovens § 5, stk. 2 hjemler den såkaldte 120 dages regel for funktionærer. Efter bestemmelsen kan det i en ansættelseskontrakt bestemmes, at funktionæren kan opsiges med 1 måneds varsel, når funktionæren inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i i alt 120 dage. Der er hverken i funktionærloven eller i lovens forarbejder taget stilling til opgørelsen af de 120 dage.

Efter praksis er det ikke kun arbejdsdage, som skal medtages ved opgørelsen af de 120 dage, men også søn- og helligdage samt andre arbejdsfrie dage. Det har fungeret således, at hvis funktionæren har været fuldtidssygemeldt dagen umiddelbart før og dagen umiddelbart efter de pågældende arbejdsfrie dage, skulle de arbejdsfrie dage medtages i opgørelsen af de 120 dage. Hvis medarbejderen var deltidssygemeldt har man talt søn- og helligdage samt andre arbejdsfrie dage med forholdsmæssigt.

 

Sidstnævnte praksis er dog nu ændret, idet Højesteret har bestemt, at opgørelsen af de 120 dage efter funktionærlovens § 5, stk. 2 ved deltidssygemelding skal ske med udgangspunkt i funktionærens faktiske sygedage.

 

Højesteret anfører, at hvis en funktionær har været fraværende på grund af sygdom en hel dag, hvor den pågældende skulle have været på arbejde, må dette anses som én sygedag, uanset hvor mange timer funktionæren skulle have arbejdet den pågældende dag. Der kan altså ikke ske omregning af faktiske hele fraværsdage baseret på forholdet mellem fraværstimer og ugentlig arbejdstid.

 

Det bliver ligeledes fastslået af Højesteret, at der hverken efter ordlyden eller formålet med funktionærlovens § 5, stk. 2 er fornødent grundlag for at fastslå, at der ved en deltidssygemelding kan medregnes en skønnet faktisk fraværstid for søn- og helligdage samt andre arbejdsfrie dage. Højesteret påpeger, at der ved en deltidssygemelding alene kan medregnes det faktisk fravær i de 120 dage, uanset om sygefraværet er placeret som hele fraværsdage eller som fravær en del af en eller flere ugentlige arbejdsdage.

 

I en samtidigt afsagt dom bestemmer Højesteret, at en arbejdsgiver ikke har pligt til at acceptere, at en funktionær, som er delvist uarbejdsdygtig på grund af sygdom, arbejder på nedsat tid. Højesteret pointerer, at arbejdsgiverens afslag på at lade medarbejderen genoptage arbejdet delvist ikke får den betydning, at perioden, hvor funktionærer modtager løn under sit sygefravær, ikke fuldt ud medregnes i de 120 dage.

De to afsagte Højesterets domme vil få stor betydning for den fremtidige beregning efter 120-dages-reglen. Det er derfor vigtigt, at man som arbejdsgiver er opmærksom på denne nye retspraksis. Man kan som arbejdsgiver ikke længere ved deltidssygemelding medtage arbejdsfrie dage i opgørelsen af de 120 dage, idet opgørelsen alene tager udgangspunkt i det faktiske fravær. Derudover medfører den nye praksis, at man som arbejdsgiver ikke har pligt til at acceptere en deltidssygemelding.

 

Vi anbefaler, at man altid søger rådgivning forud for opsigelse efter 120 dages reglen.

 

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev