20. maj 2020

Kompensationsordning til små selvstændige erhvervsdrivende med maksimalt 25 ansatte

20. maj 2020
Ordningen om kompensation til små erhvervsdrivende, der er ramt af indtægtstab som følge af Covid-19, er blevet opdateret ved en ny bekendtgørelse nr. 621.

Den reviderede ordning udvider kompensationsperioden, forøger kompensationsprocenten og giver dermed forøgede muligheder for at få kompensation for en del af dit omsætningstab.

Hvem er omfattet af ordningen?

Ordningen omfatter dig som selvstændig, hvis du

 • forventer at opleve et fald i din omsætning på minimum 30% i perioden 9. marts til 8. juli 2020, sammenholdt med perioden 1. april 2019 til 30. juni 2019 kaldet referenceperioden.
  • Hvis du ikke har haft omsætning i perioden fra 1. april 2019 til 30. februar 2020, skal du i stedet anvende din omsætning i perioden fra 1. december 2019 til og med 29. februar 2020 som referenceperiode.
  • Hvis du har haft din første omsætning efter 1. december 2019, skal du anvende din omsætning fra første omsætning og frem til 9. marts 2020 som referenceperiode.
 • har haft en gennemsnitsomsætning på minimum 10.000 kr. pr. måned i hele kalenderåret 2019,
  • Hvis du ikke har drevet virksomhed i hele 2019, men dog er registreret i CVR-registret før 10. marts 2019, skal du anvende perioden fra 10. marts 2019 til 9. marts 2020 som grundlag for gennemsnitsberegningen.
  • Hvis du først har drevet virksomhed efter 9. marts 2019, skal du anvende perioden fra din registrering i CVR-registret og frem til 9. marts 2020, som grundlag for gennemsnitsberegningen.
 • ejer mindst 25% af virksomheden som enten fuldt ansvarlig deltager eller det, der i CVR-registret er betegnet som ”reel ejer”.
 • i væsentlig grad arbejder personligt i virksomheden.
 • har et CPR-nummer.
 • har registreret virksomheden i CVR-registret.
 • har maksimalt 25 fuldtidsansatte (deltidsansatte medregnes forholdsmæssigt i opgørelsen af fuldtidsansatte, men du, din eventuelt medarbejde ægtefælle og medejere med mindst 25% ejerskab medregnes ikke) og
 • er registreret i CVR-registret senest 9. marts 2020.
 • IKKE er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over lande med skattely.
 • ikke har legale ejere af din virksomhed, der ejer mindst 25% af virksomheden, og som er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over lande med skattely

Derudover må summen af:

 • din personlige indkomst,
 • din eventuelle aktieindkomst fra selskaber, der indgår i beregningen af din kompensation og
 • dit eventuelt skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed i virksomhedsordningen, som opgjort på din selvangivelse for 2020, ikke overstige 800.000 kr.

Kommer denne samlede indkomst op over 800.000 kr., skal kompensationen betales tilbage. Det samme gælder, hvis en evt. medarbejdende ægtefælles indkomst, som opgjort på dennes selvangivelse for 2020, overstiger 800.000 kr.

En medarbejdende ægtefælle er i den forbindelse en person

 • med et CPR-nummer,
 • der har deltaget væsentligt i driften af din virksomhed senest den 9. marts 2020.
 • der ifølge sin senest modtagne årsopgørelse fra SKAT er beskattet som medarbejdende ægtefælle i henhold til kildeskattelovens § 25 A.
  • Hvis din medarbejdende ægtefælle er indtrådt som medarbejdende i din virksomhed efter 31. januar 2019, skal din virksomhed indsende dokumentation for den medarbejdende ægtefælles deltagelse i virksomhedsdriften.

Kun kompensation for 1 virksomhed (CVR-nummer) pr. CPR-nummer
En virksomhedsejer, som driver flere virksomheder med forskellige CVR-numre, kan kun få kompensation for ét CVR-nummer.

Det er – hvis virksomheden drives i selskabsform - virksomheden, der modtager kompensationen. Den indbetales til virksomhedens Nem-konto.

Skattepligt
Den modtagne omsætningskompensation skal opgøres som skattepligtig indkomst for skatteåret 2020.

Pensionister også omfattet
Pensionister er, hvis de i øvrigt opfylder ordningens krav, også omfattet af ordningen.

Kompensationens størrelse

Kompensationen kan udgøre:

 • 90% af omsætningstabet i perioden 9. marts – 8. juli 2020, dog
 • Maksimalt 23.000 kr. pr. ejer af virksomheden pr. måned. En medarbejdende ægtefælle tæller i denne forbindelse som en ejer, men det kræves, at den medarbejdende ægtefælle skal have deltaget væsentligt i driften af virksomheden inden 9. marts 2020.

Hvad er din relevante omsætning?

Din omsætning i referenceperioden (se ovenfor) er salgsværdien af varer, produkter og tjenesteydelser m.v., du sælger med fradrag af prisnedslag, moms og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet.

Dit omsætningstab er herefter:

(din omsætning for referenceperioden) minus (din forventede omsætning i perioden 9. marts til 8. juli)

Du er omfattet af ordningen, hvis:

(din omsætning for referenceperioden) minus (forventede omsætning i perioden 9. marts til 8. juli) divideret med (din omsætning for referenceperioden) er lig med eller højere end 0,3 svarende til 30%.

Du skal opgøre omsætningen ud fra de samme principper som i dit senest godkendte regnskab. Hvis du ikke tidligere har udarbejdet et godkendt regnskab, skal du opgøre omsætningen i overensstemmelse med regnskabslovgivningen gældende din virksomhedstype.

Se i øvrigt nedenfor under punktet ”Indberetningspligt og efterregulering – op eller ned”, hvordan der sker efterfølgende regulering.

Tabsbegrænsningspligt

Du kan ikke få kompensation for tab, som du

 • med rimelighed kunne have afværget
 • kan få eller får dækket af forsikring, andre offentlige refusioner eller anden statslig kompensationsordning etableret i anledning af Covid-19.

Eksempler på kompensationsberegninger

En virksomhed med en ejer, der arbejder i virksomheden, vil således kunne modtage op til 23.000 kr., forudsat at virksomheden har lidt et omsætningstab på minimum 30.667 kr.

En virksomhed med en ejer, der arbejder i virksomheden og en medhjælpende ægtefælle, vil kunne modtage op til 46.000 kr., forudsat at virksomheden har lidt et omsætningstab på minimum 61.333 kr.

En virksomhed med fire ejere, der alle arbejder i virksomheden, vil kunne modtage op til 92.000 kr. i kompensation, forudsat at virksomheden har lidt et omsætningstab på minimum 122.667 kr.

Sådan beregnes antallet af fuldtidsansatte

En fuldtidsansat er

 • en person med fast, kontraktuel tilknytning til din virksomhed
 • som er ansat senest den 9. marts 2020
 • med fast arbejdssted i Danmark.

Og som arbejder minimum 37 timer om ugen svarende til 1924 timer om året.

Deltidsansatte medregnes forholdsmæssigt i opgørelsen af fuldtidsansatte.

Det er ikke klart efter bekendtgørelsen, hvorledes den forholdsmæssige beregning skal foretages.

Hvis du - fordi du både har fuldtids- og deltidsansatte i din virksomhed - er i tvivl, om du har over 25 fuldtidsansatte, kan du som vejledning se på størrelsen af virksomhedens samlede ATP-indbetaling pr. måned, minus ATP-bidrag for ejere med mindst 25% ejerandel og disse medarbejdende ægtefæller.

Når du har beregnet bidraget på denne måde, og det overstiger 7.100 kr. pr. måned (svarende til 25 ATP-bidrag for fuldtidsansatte), så har du med stor sandsynlighed over 25 fuldtidsansatte, og du falder derfor udenfor ordningen.

Virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle tæller ikke med i opgørelsen over fuldtidsansatte.

Når du skal indberette antallet af fuldtidsansatte, skal det omsættes til årsværk, dvs. hvor mange fuldtidsansatte, du har på et år.

Tro og love-erklæring

Alle kompensationsordninger kræver, at der afgives en eller flere såkaldte tro og love-erklæringer i forbindelse med ansøgningen om kompensation.

Du skal, uanset hvilken model du anvender, afgive en tro og love-erklæring for, at de oplysninger, du har afgivet, er korrekte.

Den tro og love-erklæring er en erklæring for, at du efter bedste evne og under hensyntagen til det, du vidste, har opgjort omsætningsnedgangen korrekt, da du indsendte ansøgningen.

Det er IKKE en indeståelse for, at du krone til krone får den præcise omsætningsnedgang, du havde regnet med, men en erklæring for, at du har opgjort nedgangen i omsætningen bedst muligt og anført alle de tal, du kan angive endeligt, korrekt.

Du skal dog gøre dig umage, da afgivelse af en falsk tro og love-erklæring, der normalt kan straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år efter straffelovens § 161, efter de nye skærpelser af straffeloven kan forhøjes således, at den bliver fire gange så høj, hvis erklæringen har medvirket til, at du uberettiget har fået kompensation udbetalt.

Ud over tro og love-erklæringen for, at oplysningerne er korrekte, skal du afgive en tro og love-erklæring på, at din virksomhed har betalt og for indkomståret 2020 vil betale, som den er forpligtet i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler.

Begrundelse for omsætningstab

Sammen med opgørelsen af dit omsætningstab, skal du medsende en begrundelse, hvori du sandsynliggør, hvorfor dit tab er udløst af Covid-19-pandemien.

Indberetningspligt og efterregulering – op eller ned

Hvis du modtager kompensation, skal du senest den 8. december 2020 indsende en opgørelse over din faktiske omsætning i perioden 9. marts – 8. juli 2020 til Erhvervsstyrelsen.

Hvis du IKKE indsender denne dokumentation, kan Erhvervsstyrelsen kræve den udbetalte kompensation tilbage.

Derudover gælder, at hvis dit omsætningstab viser sig at være 

 • højere en antaget, vil du kunne få efterbetaling.
 • lavere end antaget, vil du skulle betale det for meget udbetalte tilbage.
 • under 30%, vil du skulle betale hele den modtagne omsætningskompensation tilbage.

Hvis din samlede personlige indkomst for 2020 overstiger 800.000 kr., vil du også skulle betale kompensationsbeløbet tilbage.

Et eventuelt tilbagebetalingskrav vil blive pålagt et rentetillæg efter rentelovens regler fra det tidspunkt, du modtager krav om tilbagebetaling, og til du betaler, dog mindst 50 kr. Renten er en årlig rente og satsen er Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 8%.

Revisorpålæg

Erhvervsstyrelsen kan, hvis du udtages til kontrol, pålægge dig at anvende revisorbistand fra en uafhængig godkendt revisor.

Frist for ansøgning

Ansøgning om kompensation skal indsendes via Erhvervsstyrelsen digitale indberetningsløsning senest 30. august 2020

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning vedrørende kompensationsordninger i forbindelse med Covid-19/Coronavirus, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også læse mere om de juridiske forhold i forbindelse med Covid-19 på denne side, hvor vi løbende opdaterer med nyheder og spørgsmål og svar vedrørende håndtering af Covid-19.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til kompensationsordninger ifm. Covid-19/Coronavirus?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her