Udbetaling af indefrosne feriepenge - Hvad skal du være opmærksom på?

Nyhed
28.09.2022

Folketingets partier har vedtaget et lovforslag om udbetaling af indefrosne feriepenge før tid. Lovforslaget medfører, at det bliver muligt at anmode om udbetaling af indefrosne feriepenge svarende til 3 ugers ferie. Få her et indblik i reglerne for ansøgning samt konsekvenserne af en udbetaling.

Reglerne om samtidighedsferie trådte i kraft den 1. september 2020, og i forbindelse hermed blev der indført en overgangsperiode, som skulle forhindre, at den nye ferielov ville blive en likviditetsmæssig belastning for arbejdsgiverne.

 

Det blev derfor besluttet, at feriepenge opsparet i perioden fra d. 1. september 2019 til d. 31. august 2020 skulle overføres til en nyoprettet fond og indefryses, indtil den enkelte lønmodtager forlader arbejdsmarkedet.

 

En politisk aftale om genopretning af dansk økonomi og udfasning af hjælpepakker, som blev vedtaget i kølvandet på Covid-19, indebærer imidlertid, at det nu bliver muligt for lønmodtagere, der har opsparet feriepenge i denne periode, at ansøge om at få udbetalt, hvad der svarer til 3 ugers ferie.

 

Udbetaling af feriepenge er frivillig

Af lovforslaget og bemærkningerne hertil fremgår det, at udbetalingen af de indefrosne feriepenge er frivillig, og at ansøgning om udbetaling skal ske digitalt, hvilket i praksis vil ske via borger.dk

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at selve udbetalingen forudsætter en anmodning fra den enkelte lønmodtager. Udbetalingen vil dermed ikke ske automatisk. Det hænger sammen med, at udbetalingen er frivillig.

 

Det er muligt at ansøge fra starten af oktober og frem til den 1. december 2020, hvorefter den enkelte lønmodtager vil modtage et brev med en angivelse af, hvor mange penge der udbetales.

 

Tilgodehavende feriepenge, der ikke er søgt udbetalt inden fristens udløb, vil fortsat være placeret i og administreret af fonden. Udbetaling af disse feriepenge vil ske efter de gældende regler, når lønmodtageren opnår folkepensionsalderen eller af andre grunde forlader arbejdsmarkedet. Det vil ifølge lovforslaget desuden ikke være muligt at ansøge om delvis udbetaling af den omhandlende 3-ugers periode. Ansøgningen vedrører således hele perioden.

 

Udbetaling sker skønsmæssigt

Som lønmodtager bør man tage højde for, at idet fristen for virksomhedernes indberetning af værdien af den indefrosne feriepenge først er i december 2020, vil den fremskudte udbetaling af 3 ugers ferie være delvist baseret på et skøn.

 

Som en konsekvens heraf kan man derfor risikere at skulle tilbagebetale nogle af de udbetalte feriepenge, da det præcise beløb først er tilgængeligt efter ansøgningsfristens udløb.

 

Skattemæssig konsekvens af udbetaling

Udbetalingen af de indefrosne feriepenge skal medregnes til den skattepligtige indkomst, og udbetalingen beskattes som personlig indkomst før arbejdsmarkedsbidrag.

 

Det vil sige, at feriepengene indgår i grundlaget for eventuel topskat. Hvis udbetaling af feriepengene medfører, at den personlige indkomst overstiger den gældende topskattegrænse, skal den enkelte lønmodtager betale topskat heraf.

 

De resterende feriepenge

De resterende to ugers feriepenge vil fortsat være indefrosset frem til folkepensionsalderen, eller indtil lønmodtageren af andre grunde forlader arbejdsmarkedet, hvor der vil ske udbetaling. De resterende feriepenge vil således fortsat følge de nuværende regler om indefrysning.

 

Foruden udbetaling ved folkepensionsalderen rummer disse regler dog tillige mulighed for, at udbetaling kan ske, såfremt lønmodtageren får tilkendt førtidspension eller seniorpension, overgår til efterløn, får tilkendt fleksydelse, får udbetalt alderspension, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold eller tager varigt ophold i udlandet.

 

Det kan dog på nuværende tidspunkt ikke udelukkes, at der løbende kan komme ændringer til ovenstående, eller at lønmodtageren eventuelt på et senere tidspunkt også får mulighed for udbetaling af de resterende to uger. 

 

Hvorvidt det kan betale sig at få udbetalt de indefrosne feriepenge, beror på en konkret og individuel vurdering, hvor der bør tages højde for bl.a. indkomstniveau.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du spørgsmål til ovenstående, eller er du i tvivl om, hvilke konsekvenser udbetaling af de indefrosne feriepenge kan få for din konkrete situation, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev