Uberettiget afskedigelse af medarbejder inden en virksomhedsoverdragelse

Nyhed
20.11.2017

Højesteret har i en  dom fundet, at afskedigelsen af en medarbejder tre dage inden en virksomhedsoverdragelse var uberettiget, og at erhververen af virksomheden i medfør af virksomhedsoverdragelsesloven hæftede for den uberettigede afskedigelse.

Sagens nærmere omstændigheder var følgende:

En medarbejder blev den 27. december 2011 afskediget og fritstillet som følge af en virksomhedsoverdragelse med overtagelse den 30. december 2011. 

 

Det følger af virksomhedsoverdragelseslovens § 2, at erhververen i en virksomhedsoverdragelse indtræder umiddelbart i de rettigheder og forpligtelser, som består på overtagelsestidspunktet – herunder i løn og arbejdsforhold. En medarbejder, som fritstilles endeligt inden overtagelsestidspunktet, betragtes ikke som værende i et bestående ansættelsesforhold. Som udgangspunkt indtræder erhververen derfor ikke efter virksomhedsoverdragelseslovens § 2 i rettigheder og forpligtelser i forhold til sådanne medarbejdere.

 

I den afsluttede sag fandt Højesteret dog, at bestemmelsen i § 2 skal læses i sammenhæng med virksomhedsoverdragelseslovens § 3, stk. 1.

 

Af virksomhedsoverdragelseslovens § 3, stk. 1, følger, at en afskedigelse begrundet i en virksomhedsoverdragelse ikke er rimeligt, medmindre afskedigelsen skyldes økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer. Højesteret fandt, at denne bestemmelse, læst i sammenhæng med virksomhedsoverdragelseslovens § 2, må forstås således, at en medarbejder, der af overdrageren er afskediget i strid med virksomhedsoverdragelseslovens § 3, stk. 1, kan rejse krav mod erhververen for den uberettigede afskedigelse.

 

I den for Højesteret verserende sag lagde Højesteret herefter vægt på, at afskedigelsen stod i nær sammenhæng med virksomhedsoverdragelsen, og at flere af virksomhedens medarbejdere blev overtaget. Da afskedigelsen herefter ikke kunne begrundes i de tvingende hensyn, der er nævnt i virksomhedsoverdragelseslovens § 3, stk. 1, var afskedigelsen uberettiget. Ud fra en forståelse af virksomhedsoverdragelseslovens § 2 i sammenhæng med virksomhedsoverdragelseslovens § 3, stk. 1 hæftede erhververen af virksomheden for den uberettigede afskedigelse. Erhververen blev derfor pålagt at betale medarbejderens løn i opsigelsesperioden samt godtgørelse til medarbejderen for den uberettigede afskedigelse.

 

Afskedigelse af en medarbejder inden en virksomhedsoverdragelse kan være berettiget. En berettiget afskedigelse forudsætter dog, at afskedigelsen ikke er begrundet i virksomhedsoverdragelsen, men skyldes økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager.

 

Vi anbefaler, at man altid søger rådgivning i forbindelse med overdragelser og naturligvis særligt, hvis der også sker overdragelse af medarbejdere eller opsigelse af medarbejdere i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Det kan således få store økonomiske konsekvenser for en erhverver, hvis ikke tingene gribes rigtigt an. Dette gælder ikke kun, hvis der sker opsigelse af medarbejdere i forbindelse med overdragelsen, men også hvis medarbejderne, der overtages, er omfattet af overenskomst. Dertil kommer, at det altid er relevant at få undersøgt, hvilke rettigheder de overtagne medarbejdere har.

 

Har du spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev