Sygemeldt medarbejder blev bortvist efter udeblivelse fra flere mulighedssamtaler

Nyhed
13.08.2019

Vestre Landsret har i en netop afsagt dom taget stilling til, hvorvidt en arbejdsgiver kan bortvise en medarbejder, som var udeblevet fra mulighedssamtaler.

Sagens nærmere omstændigheder

Medarbejderen, som var funktionær, blev den 1. juni 2016 ansat som teknisk chef i en selvejende institution. I foråret 2017 fik medarbejderen behov for regelmæssig dialyse med deraf følgende fravær, og ved en mail dateret den 1. september 2017 sygemeldte medarbejderen sig på ubestemt tid.

 

Den 27. september 2017 sendte arbejdsgiveren et brev til medarbejderen, hvori medarbejderen blev indkaldt til en mulighedssamtale den 6. oktober 2017 med henblik på udfyldelse af første del af den såkaldte mulighedserklæring.

 

Medarbejderen blev gjort bekendt med, at samtalen kunne tages telefonisk, hvis medarbejderen på grund af dennes helbred ikke kunne møde op, og at medarbejderen efter samtalen skulle kontakte sin læge med henblik på udfyldelse af anden del af mulighedserklæringen. Af brevet fremgik endvidere, hvilke konsekvenser medarbejderens manglende deltagelse i samtalen kunne få, herunder adgangen til at stoppe lønudbetalingen.

 

Medarbejderen svarede arbejdsgiveren på mail den 5. oktober 2017. I mailen oplyste medarbejderen, at han ikke så nogen grund til at deltage i en samtale, da arbejde ikke for tiden kunne komme på tale.

 

Ved mail af 6. oktober 2017 svarede arbejdsgiveren, at medarbejderen havde pligt til at deltage i mulighedssamtalen, og arbejdsgiveren indkaldte i samme forbindelse medarbejderen til en ny mulighedssamtale den 13. oktober 2017 og gjorde på ny opmærksom på konsekvenserne ved ikke at møde op, herunder muligheden for at ophæve ansættelsen.

 

Medarbejderen sendte ved mail af den 10. oktober 2017 mulighedserklæringen med lægens bemærkninger. Arbejdsgiveren meddelte samme dag, at man ikke kunne acceptere den ensidigt udfyldte mulighedserklæring og fastholdt, at medarbejderen skulle deltage i samtalen den 13. oktober 2017. Medarbejderen svarede, at han ikke ville komme, da han var uarbejdsdygtig til efter nytår.

 

Den 13. oktober 2017 meddelte arbejdsgiveren medarbejderen, at man ville tilbageholde lønnen med virkning fra samme dag, jf. sygedagpengelovens § 36 a, stk. 5, frem til den dag, hvor mulighedssamtalen kunne finde sted. Medarbejderen blev herefter indkaldt til en ny mulighedssamtale den 24. november 2017, men medarbejderen mødte ikke op. Samme dag ophævede arbejdsgiveren ansættelsesforholdet: det vil sige, at medarbejderen blev bortvist.

 

Medarbejder lagde sag an mod arbejdsgiver efter bortvisning

Medarbejderen lagde sag an mod arbejdsgiveren med krav om betaling af ca. 400.000 kr. Medarbejderen gjorde under sagen blandt andet gældende, at tilbageholdelsen af lønnen og bortvisningen var uberettiget, idet medarbejderen i november 2017 var fuldtidssygemeldt og derfor ikke havde haft pligt til at deltage i en mulighedssamtale.

 

Derfor frifandt landsretten arbejdsgiveren

Arbejdsgiveren blev frifundet i byretten og nu senest i landsretten. Landsretten henviste i den forbindelse blandt andet til, at en arbejdsgiver efter sygedagpengelove kan forlange en mulighedserklæring af en lønmodtager, og at medarbejderen havde haft pligt til at møde op til en samtale med henblik på udfyldelse af mulighedserklæringen. Medarbejderen var blevet indkaldt til flere mulighedssamtaler og havde i alle tilfælde fået at vide, at samtalen kunne foregå telefonisk, hvis han ikke var i stand til at møde op. Landsretten fandt, at medarbejderen ikke med rimelig grund kunne være i tvivl om, at han var forpligtet til at deltage i en samtale, og at det ikke var tilstrækkeligt, at hans læge udfyldte mulighedserklæringen. Ved at være udeblevet uden at fremsende lægelig dokumentation for, at han på grund af sygdom havde været forhindret i at møde op eller holde samtalen telefonisk, havde medarbejderen misligholdt sine forpligtelser, således en bortvisning og tilbageholdelse af lønnen var berettiget.

 

Det viser dommen

Dommen viser, at en medarbejder har pligt til at deltage i en mulighedssamtale, hvis arbejdsgiver indkalder til en sådan, men også hvor vigtigt det er, hvorledes arbejdsgiver håndterer indkaldelsen, herunder med angivelse af konsekvenserne af en udeblivelse, hvis udeblivelsen skal danne baggrund for en bortvisning.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med en forestående mulighedssamtale, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev