Styresignal fra skattestyrelsen giver danske selskaber mulighed for genoptagelse og medregning af ellers tabte underskud

Nyhed
28.01.2021

En afgørelse ved EU-Domstolen har fået stor betydning for danske selskaber, der tidligere eller fortsat udgør en Europæisk koncern.

I Danmark har vi ret komplicerede regler angående, hvorvidt underskud fra udenlandske faste driftssteder, datterselskaber og fast ejendom kan medregnes i det danske moderselskabs indkomst. Det har blandt andet været en betingelse, at der var valgt international sambeskatning, men det har EU-domstolen underkendt som en betingelse og fastslået, at underskud, der er ENDELIGT tabt i udlandet, skal tillades modregnet i Danmark. Skattestyrelsen har udsendt et styresignal herom og indsat en genoptagelsesfrist for at få ældre underskud til at genopstå.

 

EU-Domstolen har tidligere fastslået, at der skal være adgang til at fradrage udenlandske underskud, hvis de ellers ville være tabt, og hvis samme underskud kan fradrages ved indenlandske datterselskaber. Underskudsanvendelsen er således særdeles vigtig, idet det er et aktiv, der bliver tabt, hvis det ikke kan anvendes.

 

De danske myndigheder har imidlertid ikke accepteret denne præmis fra EU-domstolen før nu, hvor der er kommet en EU-domstolsafgørelse direkte rettet mod Danmark. Faktisk er dommen helt fra juni 2018, men først nu har skattestyrelsen udsendt styresignalet.

 

Kan ”endelige underskud” i et udenlandsk datterdatterselskab finde anvendelse for et moderselskab?

EU-Domstolen har taget stilling til, hvorvidt begrebet ”endelige underskud” i et ikke-hjemmehørende fast driftssted kunne overføres til modregning i selskabet med hjemsted i Danmark. Ifølge selskabsskatteloven kunne det kun ske, hvis det danske selskab havde valgt international sambeskatning. Det havde selskabet i sagen ikke ønsket, hvorfor skattemyndighederne i Danmark ikke accepterede anvendelse af underskuddet fra det udenlandske faste driftssted til modregning i den danske indkomstopgørelse.

 

EU-domstolen fastslog, at begrebet ”endelige underskud” lidt af et ikke-hjemmehørende fast driftssted skal kunne modregnes i det hjemmehørende selskabs indkomst, idet manglende anvendelse af dette underskud vil krænke den frie bevægelighed.

 

Hvornår er et underskud endeligt?

Hertil fastslår EU-Domstolen, at endeligt skal forstås sådan, at det er umuligt for hovedselskabet at udnytte disse underskud ved at sørge for, at en tredjepart kan tage hensyn til dem i forbindelse med senere skatteår, eller hvis hovedselskabet, hvis det opstarter aktivitet i samme medlemskab nogle år efter ophøret med aktiviteten, kan genindtræde i underskuddet.

 

Det er altså ikke tilstrækkeligt, at der ikke er hjemmel til at anvende underskuddet i det faste driftssteds hjemstat. Hovedselskabet skal kunne godtgøre, at andre i denne medlemsstat ikke vil kunne få overdraget underskuddet, eller et selskab i en helt tredje stat inden for EU kan overtage underskuddet.

 

Med andre ord skal underskuddet ikke kunne anvendes af andre end hovedselskabet i indkomstopgørelsen i hovedselskabets hjemstat. Et dansk hovedselskab skal således ikke kunne udnytte underskuddet i udlandet senere, i andre selskaber, faste driftssteder eller i anden aktivitet, hvis hovedselskabet skal have mulighed for at anvende underskuddet.

 

Skattestyrelsens styresignal

På baggrund af EU-domstolens afgørelse tilbage i 2018 fandt skattestyrelsen ikke anledning til at udsende et styresignal. Det har skattestyrelsen imidlertid fundet efter landsretten benyttede EU-domstolens fortolkning til at give selskabet fradrag for underskud i det udenlandske selskab, der var endeligt tabt.

 

Skattestyresen har således nu udsendt et styresignal, hvorefter danske selskaber, der har haft enten faste driftssteder, datterselskaber eller fast ejendom i udlandet, hvor der er konstateret underskud, har mulighed for at anvende disse underskud til modregning i selskabets danske indkomst.

 

Det kræver, at det kan dokumenteres, at underskuddene er endeligt tabt i udlandet og altså ikke kan anvendes af hverken selskabet selv nu eller senere og ikke kan anvendes af tredjemand, enten i det pågældende udland eller i et andet udland.

 

Få vurderet dit selskabs situation

Der er forskellige måder at løfte denne bevisbyrde på, og du er naturligvis velkommen til at kontakte os for at få vurderet dit selskabs situation.

 

Der er i styresignalet fastsat en reaktionsfrist på 6 måneder løbende fra 6. januar 2021. Inden 6 måneder fra denne dato skal en anmodning om genoptagelse være skattestyrelsen i hænde.

 

Har du spørgsmål i forbindelse med fradrag for underskud i udenlandske faste driftssteder, datterselskaber eller faet ejendom, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev