Statsstøtte - også et anliggende for kommuner

Nyhed
13.03.2018

Det er velkendt i kommunale kredse, at det, før kommunen indtræder i nye projekter, skal vurderes, om kommunen derved overtræder reglerne for kommunal virksomhed, den såkaldte kommunalfuldmagt. Der er efterhånden en meget omfattende praksis på dette område.

Det er imidlertid ligeså vigtigt at vurdere, om projektet kan være i strid med EU’s regler om statsstøtte, der uanset navnet også omfatter støtte fra andre offentlige organer, herunder kommuner og måske derfor mere korrekt burde betegnes som støtte med offentlige midler.

 

Efter EU-traktaten er statsstøtte som udgangspunkt forbudt, uanset om dette sker i form af direkte økonomisk støtte eller på anden måde. Der foreligger dog kun statsstøtte, hvis denne gives til ”en virksomhed”, og hvis støtten påvirker samhandelen henover grænserne i unionen.

 

Disse betingelser er dog i praksis fortolket så lempeligt, at f. eks. støtte til infrastruktur er blevet anset for statsstøtte, ligesom også støtte til kultur- og oplevelsescentre er blevet anset for omfattet af forbuddet. Begrundelsen er, at støtte til de pågældende institutioner kan påvirke tilstrømningen af turister (det er vel typisk formålet) til skade for turistfaciliteter i andre medlemslande, hvorved samhandelen påvirkes.

 

Det må derfor anbefales før etableringen af sådanne faciliteter, at det grundigt undersøges, om offentlig deltagelse kan være i konflikt med statsstøttereglerne. Der er gode muligheder for at få hjælp til denne vurdering, idet Erhvervsministeriets hjemmeside indeholder en checkliste til en foreløbig vurdering.

 

Selvom statsstøtte som udgangspunkt er forbudt, kan den dog være lovlig. Det gælder, hvis den omfattes af den såkaldte gruppefritagelsesforordning, som tillader statsstøtte på udvalgte områder og nærmere angivne betingelser. Gruppefritagelsesforordningen er senest udvidet med adgang til at støtte såkaldte innovationsklynger. Derudover kan støtte af begrænset størrelse (200.000 Euro over tre år) gives efter de såkaldte de minimis regler. Endelig kan Kommissionen ud fra en konkret vurdering tillade, at et projekt modtager offentlig støtte, selvom denne som udgangspunkt strider mod det generelle forbud.

 

Konsekvenserne af en overtrædelse af forbuddet er alvorlige, idet ulovlig statsstøtte som udgangspunkt skal tilbagebetales af støttemodtageren. Private virksomheder, der deltager i projekter, hvortil der er ydet statsstøtte, kan derfor også blive ramt af forbuddet.

 

Spørgsmålet om statsstøtte bør derfor vurderes i projektets tidlige fase.

 

Reglerne i kommunalfuldmagten gælder sideløbende med statsstøttereglerne. Det skal derfor også vurderes, om kommunalfuldmagten (eller en særlig lovhjemmel) tillader offentlig deltagelse, idet begge regelsæt skal overholdes.

 

HjulmandKaptain giver gerne en vurdering af, om et projekt er i overensstemmelse med reglerne.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev