Skærpede forpligtelser vedrørende reelle ejere i alle selskaber

Nyhed
19.12.2019

Den 10. januar 2020 træder en ændring af bl.a. selskabsloven i kraft, hvorefter et selskab kan tvangsopløses, hvis reglerne om reelle ejere ikke overholdes. Desuden øges forpligtelsen til at holde registreringerne ajour, idet der er pligt til at gennemføre en undersøgelse vedrørende reelle ejere hvert år. Lovændringen følger af 5. hvidvaskningsdirektiv.

Hidtil har blandt andet kapitalselskaber været forpligtet til at indhente og registrere reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen. Med den nye lov skærpes selskabernes pligt til at undersøge, om der er sket ændringer i de oplysninger, som allerede er registreret.

 

Ved lovændringen pålægges samtlige personer, som direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer et kapitalselskab, en pligt til at forsyne selskabet med de oplysninger omkring ejerforholdet og ejerens rettigheder, som er nødvendige for at identificere de reelle ejere. Pligten indtræder, når selskabet anmoder om oplysningerne. Indtil nu har pligten ikke påhvilet ejeren selv.

 

Reelle ejere på dagsordenen til årligt møde i det centrale ledelsesorgan

Selskaber er forpligtede til at registrere ændringer i reelle ejere hurtigst muligt. Derudover skal selskaber som noget nyt mindst én gang om året undersøge, om der er ændringer af de registrerede oplysninger. Selskabet skal kunne dokumentere, at de relevante undersøgelser er foretaget.

 

Med henblik på at sikre, at selskabet mindst en gang om året tager stilling til, om de registrerede oplysninger fortsat er korrekte, skal resultatet af den årlige undersøgelse fremover fremlægges på det møde, hvor det centrale ledelsesorgan godkender årsrapporten.

 

Opbevaring og udlevering

Selskabet skal opbevare dokumentation for de indhentede oplysninger og indhentningsforsøg i 5 år. Selskabet skal til enhver tid kunne dokumentere, hvilke skridt selskabet har iagttaget for at identificere sine reelle ejere.

Endvidere indføres en ny bestemmelse, hvorefter selskaber forpligtes til at videregive oplysninger om selskabets ejerforhold til personer eller virksomheder, som skal udføre kundekendskabsprocedurer i medfør af hvidvaskloven.

 

Sanktionsmulighed

Såfremt Erhvervsstyrelsen modtager en indberetning om uoverensstemmelser vedrørende de registrerede reelle ejere i et kapitalselskab, kan Erhvervsstyrelsen iværksætte en undersøgelse af forholdet. Med lovændringen tilføjes en mulighed for at idømme en sanktion for overtrædelse.

 

Sanktionen for manglende overholdelse af de beskrevne regler er dels bødestraf, og det kan føre til tvangsopløsning af et selskab, hvis registreringen af reelle ejere forekommer mangelfuld eller den omtalte opbevaringspligt ikke er overholdt. Med lovændringen følger altså en øget mulighed for at håndhæve reglerne om reelle ejere, hvilket indskærper vigtigheden i at overholde forpligtelserne.

 

Har du spørgsmål i forbindelse med reelle ejere, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev