Salg af ”grøn strøm” fra vedvarende energikilder - nye krav til mærkning og dokumentation

Nyhed
24.01.2020

Med virkning fra 1. juni 2020 indføres der nye krav til, hvorledes elhandelsvirksomheder må markedsføre strømprodukter, der er baseret på vedvarende energikilder, såsom vindmøller, solceller, biogas, vandkraft mv. Der er tale om bindende retningslinjer, som repræsentanter for energibranchen, herunder Dansk Energi, Dansk Industri, Dansk Erhverv m.fl. har indgået sammen med Forbrugerombudsmanden.

Retningslinjerne må forventes at få stor betydning for energibranchen ikke mindst som følge af den stigende efterspørgsel, der er på elektricitet fra vedvarende energikilder, og det deraf afledte behov for branchen til at kunne markedsføre og kontrollere sådanne produkter.

 

Overholdelse af Markedsføringsloven

De nye regler fastlægger de objektive og ambitiøse krav til, hvornår elhandelsvirksomheder, dvs. virksomheder der sælger elektricitet, må omtale deres strømprodukter som værende særligt bæredygtige, eksempelvis som ”grøn strøm” eller lignende.

 

Der er således tale om et regelsæt, som lægger sig direkte op ad markedsføringslovens regler om god erhvervsskik og forbud mod vildledende handelspraksis.

 

Selvom reglerne er direkte møntet på salg af elektricitet, kan det ikke udelukkes, at de danske domstole også vil skele til kravene i andre sammenhænge, eksempelvis når produktionsvirksomheder markedsfører sig med, at de har en særlig bæredygtig/grøn profil, fordi deres energiforbrug dækkes ind med strøm fra vedvarende energikilder.

 

2 kategorier af ”grønne” el-produkter – med eller uden klimatiltag

Med de nye regler, bliver der mulighed for at inddele de grønne elprodukter i to kategorier:

 

Kategori 1 - elprodukter fra vedvarende energikilder med yderligere klimatiltag

Kategori 2 - elprodukter fra vedvarende energikilder uden yderligere klimatiltag

 

For begge kategorier er det et krav, at den solgte strøm dokumenterbart stammer fra vedvarende energikilder.

Forskellen på de to kategorier består imidlertid i de omtalte ”yderligere klimatiltag”, som der kun stilles krav om for kategori 1.

 

Yderligere klimatiltag består i, at elhandelsvirksomheden – udover at skulle sørge for, at strømmen er grønt produceret – skal have foretaget andre tiltag, som målt på drivhusgasser pr. energienhed minimum svarer til den gennemsnitlige klimabelastning for det antal kilowatt-timer, som elhandelsvirksomheden har solgt under den grønne betegnelse.

 

Klimatiltag kan for eksempel være at opstille vindmøller, solceller eller andre vedvarende energianlæg. Disse behøver ikke at være placeret i Danmark, men kan opføres i eksempelvis udviklingslande, hvor klimaeffekten ofte vil være endnu større end i Danmark.

 

Som de foreliggende retningslinjer er formuleret, vil også energibesparende tiltag, såsom at foretage efterisolering af bygninger eller at investere i energibesparende løsninger, kunne falde inden for betegnelsen "klimatiltag", forudsat at der kan dokumenteres en klimaeffekt.

 

Elprodukter fra vedvarende energikilder, hvor elhandelsvirksomheden ikke har foretaget tilstrækkelige klimatiltag, må kun markedsføres under kategori 2, hvilket samtidig indebærer, at virksomheden i sin markedsføring klart skal fremhæve, at der netop ikke foreligger disse yderligere klimatiltag.

Elprodukter, som sælges i overensstemmelse med kategori 1, må mærkes med to grønne blade, mens produkter i kategori 2 må mærkes med ét grønt og ét hvidt blad.

 

Oprindelsesgarantier og øvrige dokumentationskrav

Da den strøm, der distribueres i ledningsnettet - og som ender hos elkunderne - er en sammenblanding af strøm fra såvel vedvarende som fra fossile energikilder, er der krav om, at elhandelsvirksomheden faktisk kan dokumentere, at den strøm, som virksomheden bidrager med, 100 % stammer fra vedvarende energikilder.

Denne dokumentation kan ske ved, at elhandelsvirksomheden fremskaffer oprindelsesgarantier fra det statsligt ejede Energinet.dk, som ejer og administrerer store dele af det danske el- og gasnet, og som er bemyndiget til at kontrollere elproduktionen i Danmark.

 

Oprindelsesgarantier er certifikater, der dokumenterer, at en given energiproduktion faktisk stammer fra vedvarende energikilder.

 

Oprindelsesgarantier er samtidig en handelsvare, som kan sælges på kryds og tværs og er derfor egnet til at indgå i et moderne energimarked med mange aktører og transaktioner, men hvor der fortsat er krav om, at den samme grønne strøm aldrig bliver solgt til flere kunder ”mere end én gang”.

 

Elhandelsvirksomheder, der markedsfører sig under kategori 1, vil endvidere skulle tilvejebringe uvildig dokumentation for, at de iværksatte klimatiltag har en positiv klimaeffekt, og at denne svarer til eller overstiger kundernes forbrug af drivhusgasser, udmålt efter Energinets opgørelser (i 2018: 199 gr/kWh).

 

Fortsat uafklarede spørgsmål

Selvom de foreliggende 14 siders retningslinjer giver en dækkende beskrivelse af de nye krav, må der forventes at opstå spørgsmål til ordningen.

 

Nogle af de problemstillinger, som må forventes at blive aktuelle knytter sig til periodeafgrænsninger.

Eksempelvis, hvorledes vil de naturlige udsving i elproduktionen fra vedvarende energikilder og klimatiltag skulle håndteres, hvis de medfører, at mængden af leveret grøn strøm i perioder ligger under det krævede niveau? Hvis elhandelsvirksomhederne kan få lov til at foretage årlige opgørelser fremfor månedsvise, vil dette kunne løse en del af udfordringerne.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med de nye regler om salg af elektricitet fra vedvarende energikilder, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister inden for energi.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev