Sådan er reglerne for fradrag for underskud i datterdatterselskaber

Nyhed
03.10.2019

En afgørelse ved EU-Domstolen kan få stor betydning for koncerner i Danmark. I Danmark har vi ret komplicerede regler angående, hvorvidt underskud fra udenlandske datter- og datterdatterselskaber kan medregnes i det danske moderselskabs indkomst. Reglerne kan være ret komplicerede, men nu har en EU-dom skabt klarere rammer.

EU-Domstolen har tidligere fastslået, at der skal være adgang til at fradrage udenlandske underskud, hvis de ellers ville være tabt, og hvis samme underskud kan fradrages ved indenlandske datterselskaber. Underskudsanvendelsen er således særdeles vigtig, idet det er et aktiv, der bliver tabt, hvis det ikke kan anvendes.

 

Sagens omstændigheder

EU-Domstolen skulle i denne sag tage stilling til, hvorvidt et moderselskab i en svensk koncern, der gennem et datterselskab i Sverige ejede flere datterdatterselskaber i Spanien, som havde akkumuleret et underskud på 140 mio. EUR, kunne fradrage underskuddet. Moderselskabet ønskede at afvikle den spanske aktivitet, så selskabet kunne medregne de spanske datterdatterselskabers underskud i sin indkomst.

 

Moderselskabet ansøgte svenske skattemyndigheder om bindende svar med henblik på at få oplyst, om selskabet kunne foretage koncernlempelse (fradrag) for disse underskud, når likvidationen af datterdatterselskabet var afsluttet, og underskuddet dermed var endeligt.

 

EU-Domstolen skulle således tage stilling til tre forhold i relation til moderselskabets mulighed for at anvende det spanske datterdatterselskabs underskud.

 

Kan ”endelige underskud” i et udenlandsk datterdatterselskab finde anvendelse for et moderselskab?

For det første skulle EU-Domstolen tage stilling til, hvorvidt begrebet ”endelige underskud” i et ikke-hjemmehørende datterselskab kan finde anvendelse for et datterdatterselskab.

 

Hertil svarede EU-domstolen, at begrebet ”endelige underskud” lidt af et ikke-hjemmehørende datterselskab alene finder anvendelse på et datterdatterselskab, hvis samtlige mellemliggende selskaber mellem det moderselskab, der ønsker at gøre brug af underskuddet, og det datterdatterselskab, der har lidt underskuddet, er hjemmehørende i samme medlemsstat.

 

Der er således ikke adgang til at anvende underskud fra datterdatterselskaber, hvis der er et ikke-hjemmehørende datterselskab placeret som et mellemholdingselskab.

 

Hvornår er et datterdatterselskabs underskud endeligt?

For det andet skulle EU-domstolen tage stilling til, hvilken betydning det har for bedømmelsen af, om et ikke-hjemmehørende datterselskabs underskud er endeligt, hvis datterselskabets hjemstat ikke giver mulighed for at overføre underskud til en anden skattepligtig person i likvidationsåret, men dog tillader, at sådanne underskud overføres til andre skatteår for det samme selskab.

 

Hertil fastslår EU-Domstolen, at den omstændighed ikke er afgørende, medmindre moderselskabet godtgør, at det er umuligt for moderselskabet at udnytte disse underskud ved at sørge for, at en tredjepart kan tage hensyn til dem i forbindelse med senere skatteår.

 

Det er altså ikke tilstrækkeligt, at der ikke er hjemmel til at anvende underskuddet i datterselskabets hjemstat. Moderselskabet skal kunne godtgøre, at andre ikke vil kunne få overdraget underskuddet, eksempelvis et selskab hjemmehørende i en helt tredje stat inden for EU.

 

Har det haft betydning for dommen, at underskuddene ikke løbende er medregnet i datterselskabets indkomster?

Endelig skulle EU-Domstolen tage stilling til, hvorvidt det har haft betydning, at underskuddene ikke løbende har kunnet modregnes i datterselskabets indkomster.

 

Hertil fastslår EU-Domstolen, at det er uden betydning, at en del af underskuddene ikke har kunnet modregnes i det underskudsgivende datterselskabs løbende overskud eller i de løbende overskud, der er opnået hos en anden enhed i samme koncern i denne medlemsstat.

 

EU-Domstolen fastslår således, at de lokale regler ikke har betydning for, om underskuddene skal anses som endelige. Underskuddene er først endelige på det tidspunkt, hvor det er fastslået, at der ikke er en tredjemand, der under nogen omstændigheder kan anvende underskuddene.

 

Det fremgår således af EU-Domstolens afgørelse, at underskud i datterdatterselskaber ikke følger den samme praksis, som EU-Domstolen tidligere har fastslået. Datterdatterselskabers underskud skal være konstateret som endeligt tabt, og så må der ikke være et mellemliggende datterholdingselskab, der ikke er hjemmehørende i samme stat som moderselskabet, der kan anvende underskuddene.

 

Har du spørgsmål i forbindelse med fradrag for underskud i datterdatterselskaber, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev