Refleksionsperiode og tvungen delt bopæl i forbindelse med skilsmisse afskaffes pr. 1. juli 2020

Nyhed
30.06.2020

Den 1. juli 2020 afskaffes de ellers nye regler om henholdsvis tre måneders reflektionsperiode og tvungen delt bopæl, når forældre med børn under 18 år vil skilles.

Tvungen delt bopæl og refleksionsperioden blev indført den 1. april 2019 i forbindelse med etableringen af det nye familieretlige system. Hensigten var at beskytte børn bedst muligt mod følgerne af deres forældres skilsmisse. Derfor blev det indført, at et barn af forældre med fælles forældremyndighed skulle have delt bopæl i de første tre måneder efter forældrenes anmodning om skilsmisse, medmindre forældrene var enige om barnets bopæl.

 

Det blev desuden bestemt, at ægtefæller, som anmodede om skilsmisse uden forudgående separation, og som har fælles børn, der ikke er fyldt 18 år, først fik udstedt bevilling til skilsmisse efter en refleksionsperiode på tre måneder. Det var endvidere en betingelse for udstedelse af skilsmissebevilling i disse situationer, at begge ægtefæller havde gennemført et digitalt forløb med viden om bl.a. barnets reaktion på bruddet mellem forældrene.

 

De hidtidige ordninger har ikke virket efter hensigten

Efter et år med det nye familieretlige system, har erfaringerne vist, at ordningerne med tvungen delt bopæl og refleksionsperioden ikke har virket efter hensigten. Ordningerne er ud fra et børneperspektiv blevet kritiseret, og centrale aktører har pointeret, at ordningerne ikke er hensigtsmæssige, når forældre er enige om at blive skilt. Aktørerne har påpeget, at ordningerne i mange situationer unødigt optrapper og forlænger konflikten mellem forældrene til skade for børnene.

 

Det har desuden vist sig, at ordningerne har nogle praktiske udfordringer, idet forældrene ofte ikke vil kunne finde ny bolig, før de kender deres familiesituation og dermed deres økonomiske situation. I praksis betyder ordningerne også, at nogle par føler sig nødsaget til at blive boende under samme tag trods et højt konfliktniveau, mens de venter på, at de kan indlede en sag om barnets bopæl og få en afgørelse herom.

 

Den nye ordning

Efter afskaffelsen af reflektionsperioden er det igen muligt for enige ægtefæller med fælles børn under 18 år at blive skilt umiddelbart efter ansøgning herom og uden at skulle anføre en særlig grund herfor. Det betyder, at ægtepar, der er enige om at søge skilsmisse og om vilkårene herfor via en digital ansøgningsproces, vil kunne få bevilget skilsmisse.

 

Afskaffelsen af tvungen delt bopæl har ikke betydning for reglerne om aftalt delt bopæl, som enige forældre stadig har mulighed for at indgå aftale om.

 

Lovens ikrafttrædelse og afskaffelse af begge ordninger vil medvirke til, at forældre efter en samlivsophævelse hurtigere kan få afklaring af deres situation. Dermed kan konflikterne mellem dem mindskes, hvilket vil være til gavn for børnene.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du naturligvis også altid meget velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev