Nyt offentligt register for reelle ejere - opdateret

Nyhed
28.04.2017

Folketinget vedtog den 1. marts 2016 et nyt lovforslag, som indebærer, at selskaber, erhvervsdrivende virksomheder og fonde fremover skal foretage registrering af såkaldte ”reelle ejere” i et offentligt register. Lovforslaget træder i kraft den 23. maj 2017.

Lovforslaget ændrer blandt andet i selskabsloven lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og fondsloven.

 

Formålet med lovændringerne er at øge gennemsigtigheden i forhold til danske virksomhedsoplysninger, herunder oplysninger om det reelle ejerskab, og at gøre det sværere at skjule den reelle ejer bag komplicerede selskabskonstruktioner. Lovændringerne medfører, at det reelle ejerskab nu skal registreres og være offentligt tilgængeligt.

 

Forslaget blev fremsat som følge af en aftale om skattelybekæmpelse, som et flertal i Folketinget indgik den 19. december 2014, og som har til formål at styrke indsatsen mod skattely på erhvervsområdet. Lovforslaget implementerer ligeledes 4. hvidvasknings-direktiv.

 

Pligter for selskaber og erhvervsdrivende virksomheder

Lovforslaget medfører en række pligter for selskaber omfattet af selskabsloven:

Aktieselskaber (A/S) 
Anpartsselskaber (ApS)
Iværksætterselskaber (IVS)
Partnerselskaber (P/S)

Lovforslaget gælder tillige for erhvervsdrivende virksomheder:

Interessentskaber (I/S)
Kommanditselskaber (K/S)
Andelsselskaber (andelsforeninger)
Selskaber med begrænset ansvar (SMBA)

Selskabet skal indhente oplysninger om dets reelle ejere, herunder om de reelle ejeres rettigheder. 

Det fremgår af forarbejderne til lovforslaget, at selskabets reelle ejere kun kan være fysiske personer. En fysisk person er en "reel ejer", når personen direkte eller indirekte kontrollerer mere end 25 % af kapitalen eller stemmerne i selskabet. 

 

Hvis en person eksempelvis gennem 2 eller flere selskaber tilsammen kontrollerer mere end 25 % af kapital eller stemmerne i et selskab, skal personen registreres som reel ejer af selskabet. 

 

Hvis den fysiske person har kontrol på anden måde, f.eks. hvis der er indgået aftale om overdragelse af mere end 25 % af stemmerettighederne i selskabet, skal personen registreres som reel ejer. Andre aftaler om stemmerettigheder, udpegning af bestyrelsesmedlemmer og ejeraftaler kan også være omfattet.

 

Hvis selskabet ikke har reelle ejere, skal medlemmerne af direktionen, som er registreret i CVR, registreres som reelle ejere.

 

Erhvervsdrivende fonde, fonde og foreninger

Lovforslaget medfører endvidere en række pligter for juridiske personer omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde og fondsloven:

 

Erhvervsdrivende fonde
Fonde
Legater
Stiftelser
Andre selvejende institutioner
Foreninger

 

Begrebet "reelle ejere" anvendes også i forhold til fonde og foreninger, uanset at fonde efter dansk ret er selvejende og dermed ikke har en reel ejer. Dette skyldes blandt andet, at begrebet anses for almindelig kendt og i dag benyttes i hvidvaskningsloven.

 

De omfattede fonde og foreninger m.v. skal ligeledes indhente oplysninger om dets reelle ejere, herunder om de reelle ejeres rettigheder, samt registrere disse oplysninger.

 

Som reel ejer af en fond eller forening mv. anses den eller de fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte kontrollerer fonden eller på anden måde har ejerskabslignende beføjelser, hvilket blandt andet kan være bestyrelsesmedlemmer i fonden eller foreningen, samt særligt begunstigede personer.

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget defineres særligt begunstigede personer, personer som i henhold til vedtægten har et retskrav på at modtage en ikke ubetydelig andel af fondens midler, hvis disse personer er kendt af fonden eller foreningen m.v. 

 

Det fremgår af udkastet til registreringsbekendtgørelsen, at der skal foretages registrering af fonde og foreningers reelle ejeres rettigheder, som blandt andet kan omfatte:

  • Angivelse af retskrav på uddeling fra fonden,
  • Udpegning af ledelsesmedlemmer, eller
  • Vetoret inkl. anden rettighed.

 

Pligt til opbevaring af oplysninger

Selskaber, erhvervsdrivende virksomheder, fonde og foreninger mv. har endvidere pligt til at opbevare oplysninger om de reelle ejere i 5 år efter det reelle ejerskabs ophør samt opbevare oplysninger om forsøg på identifikation af selskabets, den erhvervsdrivende virksomheds, fondens eller foreningens reelle ejere i op til 5 år efter forsøg på identifikation af den eller de reelle ejere. Forpligtelsen vurderes at være en forudsætning for, at kompetente myndigheder kan føre det fornødne tilsyn med de omfattede selskaber, erhvervsdrivende virksomheder og fonde. 

 

Straf/sanktion for manglende registrering?

Manglende eller mangelfuld registrering af oplysningerne straffes med bøde.

 

Ikrafttræden

Lovforslaget om registreret for reelle ejere træder i kraft den 23. maj 2017. Herefter skal de omfattede juridiske personer senest den 1. oktober 2017 foretage registrering i Erhvervsstyrelsens IT-system.

 

HjulmandKaptains vurdering af loven

Det er HjulmandKaptains vurdering, at der vil kunne opstå en række tvivlstilfælde, når man skal fastlægge og registrere den eller de reelle ejere. Det formentlig særligt være tilfældet i forhold til fonde og foreninger, men også i forhold til selskaber med udenlandske ejere.

 

Det må forventes, at Erhvervsstyrelsen inden lovens ikrafttræden udsender en vejledning om, hvorledes registreringen skal ske.

 

HjulmandKaptains erhvervsjurister vil under alle omstændigheder kunne bistå med at afdække tvivlstilfælde i forbindelse med at få identificeret og registreret den/de reelle ejere.

 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du altid meget velkommen til at kontakte os på telefon 7015 1000 eller mail@70151000.dk

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev