Nyt bidrag til fortolkning af gæsteprincippet

Nyhed
30.05.2017

I en nylig afsagt Højesterets afgørelse er Højesteret kommet med yderligere fortolkningsbidrag til gæsteprincippet. Afgørelsen viser, at Højesteret fastholder og skærper den restriktive linje, som retspraksis har anlagt ved fortolkningen af aftaler, der fraviger gæsteprincippet. Sagen drejede sig om, hvorvidt en ellers gyldig aftale om fravigelse af gæsteprincippet var ugyldig, fordi aftalen var båret af usaglige hensyn.

Vi har tidligere fortalt om gæsteprincippet, og hvordan det kræver en klar aftale mellem parterne, hvis gæsteprincippet skal fraviges.

 

Gæsteprincippet - kort fortalt

Gæsteprincippet er princippet om, at en ledningsejer, for eksempelvis et energiselskab, der har ledninger gravet ned på andre personers arealer, selv skal afholde omkostninger til flytning af ledninger i tilfælde, hvor flytningen er nødvendig på grund af arealejerens ændrede brug af arealet.

Hvis parterne ønsker at fravige dette princip, er det fastslået gennem retspraksis, at det kræver en klar aftale samt, at arealejeren skal modtage erstatning for at acceptere denne fravigelse.

 

Usaglige hensyn i aftaler om fravigelse af gæsteprincip

  1. januar 2007 blev to kommunale forsyningsvirksomheder, Hvidovre Kloakforsyning og Hvidovre Vandforsyning, udskilt som selvstændige selskaber fra Hvidovre Kommune til at være datterselskaber under Hvidovre Forsyning A/S, som Hvidovre Kommune var eneejer af. De to forsyningsvirksomheder var således stadigvæk formelt ultimativt ejet af Hvidovre Kommune, men blev drevet i selvstændige selskaber.
  2. I forbindelse med udskillelsen af selskaberne, overtog Hvidovre Forsyning A/S også et regnvandsbassin fra Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune forblev dog fortsat ejer af grundarealet, hvor regnvandsbassinet lå.

Regnvandsbassinet blev i relation til gæsteprincippet sidestillet med en ledning. Forholdet var derfor omfattet af gæsteprincippet, hvorefter ejeren af regnvandsbassinnet, Hvidovre Forsyning A/S, skulle afholde omkostningerne til flytning af regnvandsbassinnet, såfremt flytningen var nødvendig på grund af arealejerens (Hvidovre Kommune) ændrede brug af arealet, uanset at dette skete som følge af ekspropriation.

 

I maj 2010 vedtog Folketinget en anlægslov, hvorefter der skulle anlægges en ny jernbane, der skulle føres igennem det areal, hvor regnvandsbassinet lå. Efter forarbejderne til loven skulle staten betale for ledningsomlægninger med videre, medmindre gæsteprincippet gjaldt.

 

Efterfølgende - i juni 2011 - indgik Hvidovre Spildevand A/S aftale med Hvidovre Kommunen om, at gæsteprincippet ikke skulle gælde for regnvandsbassinet. Som erstatning modtog Hvidovre Kommune kr. 30.000,00. Aftalen blev tinglyst som en servitut på grundarealet. Der var derfor umiddelbart tale om en gyldig fravigelse af gæsteprincippet.

 

2013 blev grundarealet eksproprieret af Banedanmark, da den planlagte jernbanestrækning skulle gennemføres. Idet der var indgået aftale om fravigelse af gæsteprincippet, var Banedanmark efter anlægsloven forpligtet til at betale for flytningen af regnvandsbassinnet (idet gæsteprincippet jo ikke gjaldt). På baggrund af dette anlagde Banedanmark retssag mod Hvidovre Kommune og forsyningsvirksomheden med henblik på at få statueret, at fravigelsen af gæsteprincippet i servitutten fra 2011 var ugyldig.

 

Højesterets afgørelse

Landsretten og Højesteret fandt, at fravigelsen af gæsteprincippet var ugyldig. Dette skyldtes, at Hvidovre Kommune og Hvidovre Spildevand måtte være klar over, at udgiften til omlægning af regnvandsbassinet ville være stor, og at aftalen om fravigelse af gæsteprincippet havde til hensigt at staten, i strid med anlægslovens forudsætninger, kom til at betale for omlægningen, og at Hvidovre Kommune varetog Hvidovre Spildevand A/S økonomiske interesser på bekostning af staten.

 

Afgørelsen viser, at hvis der skal ske en gyldig fravigelse af gæsteprincippet, så skal der være en klar aftale mellem parterne herom, der skal betales erstatning til arealejeren, og aftalen må ikke indeholde usaglige hensyn eller være omgåelse af retsregler.

 

Hvis der skal indgås en aftale, der omhandler en fravigelse af gæsteprincippet, råder vi derfor til, at der søges rådgivning i forbindelse hermed for at sikre, at aftalen er gyldig og dermed får virkning efter sit indhold.

 

HjulmandKaptain Landbrug er et team bestående af advokater og andre dygtige fagpersoner, som rådgiver inden for landbrugsrelaterede emner.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev