Nye regler om ansættelsesklausuler

Nyhed
15.12.2016

Folketinget vedtog den 10. december 2015 et lovforslag, der samler og strammer reglerne for, hvornår og under hvilke betingelser en arbejdsgiver og en medarbejder kan indgå aftale om en konkurrence-, kunde- eller jobklausul. 

Indtil nu har konkurrence- og kundeklausuler alene været lovreguleret i funktionærloven, som kun omfatter funktionærer, mens jobklausuler har været reguleret af jobklausulloven. Den nye lov indeholder et samlet regelsæt og omfatter dermed både konkurrence-, kunde- og jobklausuler.

Gyldighedsbetingelser

Det er en betingelse efter den nye lov, at en ansættelsesklausul skal være aftalt skriftligt, og de omfattede klausuler kan kun indgås med en medarbejder, der har været ansat i virksomheden i mindst 6 måneder.

Hvis virksomheden og medarbejderen aftaler en konkurrence- eller kundeklausul, kan klausulen maksimalt aftales for en periode på 12 måneder fra opsigelsesvarslets udløb. Kombinerede ansættelsesklausuler, hvor medarbejderen både er begrænset af en konkurrenceklausul og en kundeklausul, kan kun gyldigt aftales for en periode på 6 måneder.

Som noget nyt er det kun muligt at indgå en aftale om en konkurrenceklausul med en medarbejder, der indtager en helt særlig betroet stilling, hvor loven før kun stillede krav om en særlig betroet stilling. Det skal begrundes i aftalen om konkurrenceklausulen, hvorfor medarbejderen indtager en helt særlig betroet stilling.

 

Nye kompensationsregler

De nye regler medfører endvidere ændrede kompensationsregler. Hvis en konkurrence- eller kundeklausul skal gælde i indtil 6 måneder, har medarbejderen krav på en månedlig kompensation herfor svarende til et beløb på 40 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Hvis klausulen løber i indtil 12 måneder efter opsigelses-varslets udløb, skal medarbejderen have en kompensation svarende til 60 % af lønnen i hele perioden.

En medarbejder, der er omfattet af både en konkurrence- og en kundeklausul, har krav på en månedlig kompensation svarende til 60 %.

En arbejdsgiver kan vælge - med en måneds varsel til udgangen af en måned - at opsige en konkurrence- eller kundeklausul. Arbejdsgiveren skal dog betale et engangsbeløb svarende til 2 måneders kompensation, hvis opsigelsen af klausulen sker senere end 6 måneder før opsigelsestidspunktet. 


Medarbejderen har pligt til at søge andet arbejde

Medarbejderen har pligt til i klausulens løbetid at søge et andet passende arbejde med henblik på at begrænse arbejdsgiverens kompensationsforpligtelse. Hvis der opnås andet passende arbejde, kan den tidligere arbejdsgiver modregne kompensationen heri.

Hvis medarbejderen finder et passende arbejde og derved opnår en indtægt, der mindst svarer til kompensationen, nedsættes størrelsen af den kompensation, som arbejdsgiveren skal betale, til henholdsvis 16 % (ved 6 måneders løbetid) og 24% (ved 12 måneders løbetid).  

Selvom medarbejderen opnår en indtægt fra andet passende arbejde, skal arbejdsgiveren dog betale et engangsbeløb svarende til de første to måneders kompensation. Dette beløb skal dermed betales uanset om medarbejderen i perioden opnår indtægt fra en ny arbejdsgiver.

Hvis medarbejderen ikke gør et aktivt forsøg på at finde andet arbejde, mistes medarbejderen retten til løbende kompensation fra arbejdsgiveren. 

 

Gælder reglerne for direktører?

Med de nye regler ophæves bestemmelserne i aftaleloven om, at urimelige
konkurrenceklausuler kan tilsidesættes, samt at en konkurrenceklausul ikke kan gøres gældende, hvis medarbejderen opsiges som følge af virksomhedens forhold, f.eks. omstruktureringer, eller hvis medarbejderen opsiges uden selv at have givet rimelig anledning hertil. Disse bestemmelser videreføres i de nye regler, men som noget nyt gælder disse regler også for andre en lønmodtagere, herunder f.eks. selvstændige erhvervsdrivende eller administrerende direktører. Denne del af den nye lov finder dermed anvendelse på alle, der har påtaget sig en konkurrenceklausul.


Forbud mod jobklausuler

Med de nye regler indføres også et forbud mod at indgå de såkaldte jobklausuler, hvor en arbejdsgiver med en eller flere andre virksomheder indgår en aftale om, at hindre eller begrænse medarbejdernes muligheder for at opnå ansættelse hos en den anden virksomhed.

Allerede indgåede aftaler om jobklausuler vil dog kunne opretholdes indtil den 1. januar 2021. Det er endvidere også fortsat muligt at aftale en jobklausul i forbindelse med forhandlinger om en virksomhedsoverdragelse. 


Hvornår gælder de nye regler fra?

Reglerne træder i kraft den 1. januar 2016, og loven får virkning for aftaler om ansættelsesklausuler, der indgås den 1. januar 2016 eller senere. 

Tidligere indgåede klausuler er fortsat omfattet af de gamle regler, hvilket betyder, at der i en årrække vil gælde forskellige regler om ansættelsesklausuler afhængig af, hvornår klausulerne er aftalt.


Afsluttende bemærkninger

Som arbejdsgiver skal man derfor være særligt opmærksom på, at der tages højde for de nye regler i ansættelseskontrakter, som indgås efter 1. januar 2016. En arbejdsgiver bør endvidere indrette sine systemer således, at de kan håndtere både de nye og de gamle regler om konkurrence- og kundeklausuler.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du altid meget velkommen til at kontakte os på telefon 7015 1000 eller mail@70151000.dk

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev