Ny lov muliggør optagelse af lån af allerede indbetalt moms og lønsumsafgift

Nyhed
04.05.2020

Den 30. april 2020 vedtog folketinget L175, der medfører, at virksomheder og selskaber kan låne allerede indbetalt moms og lønsumsafgift under særlige betingelser. Det er således allerede indbetalt moms og lønsumsafgift, som virksomhederne har indbetalt pr. 2. marts 2020, der kan optages som lån.

Moms

Virksomheder, der afregner moms kvartalsvis, kan efter anmodning til skattestyrelsen, som et rentefrit lån få udbetalt et beløb, der svarer til virksomhedens tilsvar for fjerde kvartal 2019.

 

Virksomheder, der afregner moms halvårligt, kan efter anmodning til skattestyrelsen, som et rentefrit lån få udbetalt et beløb, der svarer til virksomhedens tilsvar for andet halvår 2019.

 

Lønsumsafgift

Virksomheder, der indberettet lønsumsafgift i henhold til  efter § 6 a i lov om afgift af lønsum (lønsumsafgiftsloven), kan efter anmodning til skattestyrelsen, som et rentefrit lån få udbetalt et beløb svarende til virksomhedens angivne foreløbige opgørelse af lønsumsafgift for opgørelsesperioden for første kvartal 2020.

 

Virksomheder, der indberettet lønsumsafgift i henhold til  efter § 6 b i lov om afgift af lønsum (lønsumsafgiftsloven), der har angivet lønsumsafgift for indkomståret 2019, kan efter anmodning til skattestyrelsen, som et rentefrit lån få udbetalt et beløb svarende til en fjerdedel af afgiften af overskuddet for indkomståret 2019.

 

Betingelser for at opnå et rentefrit lån

Virksomheder, der ønsker at optage et rentefrit lån hos skattemyndighederne, må ikke være under:

 

1) konkursbehandling
2) rekonstruktionsbehandling
3) likvidation
4) tvangsopløsning.

 

Derudover er det en betingelse, at der for virksomheden ikke har været:

 

5) stillet eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11.

 

Der må ligeledes ikke:

 

6) inden for de seneste 3 år være fastsat et tilsvar af skatter eller afgifter m.v. efter opkrævningslovens § 4, stk. 1, som ikke er erstattet af en angivelse for afregningsperioden af virksomheden selv.

 

Det vil sige, at der ikke må være gennemført skønsmæssigt fastsættelser for virksomheden inden for de seneste tre år. Skønsmæssige ansættelser gennemføres af skattestyrelsen, når virksomheden ikke selv har foretaget indberetning af skat, moms eller andre afgifter.

 

Der stilles imidlertid ikke kun krav til virksomheden. Der stilles også krav til virksomhedens ejere og ledelse i øvrigt, idet der ikke ydes lån til virksomheder, der:

 

7) har en fysisk eller juridisk person, som er ejer af virksomheden, reelt driver virksomheden, er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion eller er filialbestyrer i virksomheden, og som inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- eller afgiftssvig efter skatte eller afgiftslovgivningen eller straffelovens § 289.

 

Det er således ikke nok, at virksomheden har ageret efter reglerne i forhold til skattemyndighederne. Også ledelsens forhold til skattemyndighederne de seneste 10 år spiller en afgørende rolle for muligheden for at optage lån.

 

Ud over kravet til selve ledelsen, stilles der også krav til ejernes sammensætning, idet der ikke kan ydes lån, hvis der:

 

8) i perioden fra og med den 9. april 2020 til og med den 15. juni 2020 har skiftet 50 pct. eller mere af ejerkredsen, medmindre anmodningen om lån ledsages af en erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor om ejerskiftet, og at der efter ejerskiftet tillige er fokus på drift.

 

Derudover kan der ikke ydes lån til virksomheder og selskaber mm., der:

 

9) ikke opfylder betingelserne for at kunne modtage statsstøtte eller

10) er offentlige institutioner.

 

Manglende klageadgang

Hvis en virksomhed er uenig i myndighedernes beslutning, kan der ikke klages over afgørelsen.

Kun hvis der fremkommer nye oplysninger, kan der ske genoptages af sagen.

 

Baggrunden for den manglende klageadgang skal findes i, at lovgiver ikke finder grundlag for at klage, idet betingelserne for at modtage lån er meget firkantede. Derfor skulle det være klart, hvem der kan optage, og hvem der ikke kan optage lån, hvorfor en klageadgang i henhold til lovgiver er unødvendig.

 

Tilbagebetaling

Opfylder en virksomhed betingelserne for at optage lån, skal lånet tilbagebetales senest den 1. april 2021 via indbetaling til skattekontoen.

 

Skulle virksomheden imidlertid inden denne dato ikke længere opfylde betingelserne for at have optaget lånet, som nævnt ovenfor, skal lånet straks tilbagebetales.

 

Ophører eller inddrages virksomhedens registrering for moms eller lønsumsafgift, skal det optagne lån tilbagebetales senest 14 dage efter registreringens ophør eller inddragelse af registreringen.

 

Anmodning om lån

Virksomheder, der ønsker at optage lån hos skattemyndighederne, skal senest den 15. juni 2020 anmode om lånet.

 

Straf

Virksomheder, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for kontrollen med udbetaling af lån, straffes med bøde.

 

Hvis en virksomhed eller virksomhedens ejere, med forsæt til at opnå større udbetalinger, end virksomhed er berettiget til, straffes virksomheden eller virksomhedens ejere med en bøde eller med fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffeloven. I straffelovens § 289 er der mulighed for at pålægge straf på op til 8 år, alt efter sagens karakter.

 

Virksomheder skal således være meget omhyggelige med anmodningen om lån. Herudover skal virksomhederne sikre sig, at de angivelser, der har dannet grundlag for indbetalingen i første omgang, er korrekte, idet en forkert angivelse potentielt kan betragtes som ”afgivelse” af urigtige oplysninger med straf til følge.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med reglerne om lån af allerede indbetalt moms og lønsumsafgift, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev