NY DOM: Gæsteprincippets ”magt” udvides og cementeres af Østre Landsret

Nyhed
19.03.2018

Den 20. februar 2018 faldt der afgørelse i en sag, som har tilføjet nye fortolkningsmomenter i forbindelse med forståelsen af rækkevidden af gæsteprincippet.

Kort fortalt er indholdet af gæsteprincippet, at ledningsejeren, der har sin forsyningsledning liggende i arealejerens jord – som gæst – skal bekoste omlægning af forsyningsledningen, såfremt dette er påkrævet på grund af arealejerens ændrede brug.

Hvis parterne ønsker at fravige dette princip, er det fastslået gennem retspraksis, at det kræver en klar aftale.

Gæsteprincippet har fundet udtryk i både vejloven og i privatvejsloven, men herudover findes også et ulovfæstet gæsteprincip. Sidstnævnte opstod faktisk først og stammer helt tilbage fra 1930´erne.

Uanset om gæsteprincippet har hjemmel i lov eller ej, så er udgangspunktet, at når en ledningsejer placerer ledninger på en fremmeds arealer, skal ledningsejer betale for eventuelle efterfølgende flytninger af ledningerne.

 

Baggrunden for sagen

Sagen, der netop er afgjort af Østre Landsret, omhandlede hvem der skulle afholde udgifter til prøvegravninger, som blev foretaget af Københavns Kommune i forbindelse med en ombygning af et vejareal. Det var derfor det lovhjemlede gæsteprincip i vejloven, der fandt anvendelse i sagen.

 

Prøvegravningerne havde til hensigt at fastlægge den præcise placering af ledningerne, som var ejet af elselskabet, Radius Elnet A/S. Ledningerne var placeret i kommunens vejarealer, og ifølge kommunens opfattelse var ledningerne i konflikt med kommunens planlagte vejprojekt. Det var derfor nødvendigt at fastlægge om – og i så fald hvor meget – det var nødvendigt at ændre kommunens projekt for at undgå at flytte de ledninger, der lå i vejarealerne.

 

Sagen blev først behandlet ved Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, der gav kommunen medhold i, at ledningsejeren skulle betale for prøvegravningerne. Efterfølgende indbragte elselskabet afgørelsen for Retten, og da sagen angik et principielt spørgsmål, blev sagen behandlet i Landsretten som 1. instans.

 

Landsrettens vurdering

Landsretten fandt, at elselskabet havde opfyldt sine forpligtelser til at registrere og notere sine ledninger, hvilket ledningsejere er forpligtet til i henhold til ledningsejerloven.

 

Hovedelementet i sagen var derfor, om der af gæsteprincippet - i dagældende vejlovs § 106, stk. 1 -, kunne udledes en pligt for en ledningsejer til at betale for sådanne prøvegravninger, uanset at ledningsejeren havde opfyldt sine forpligtelser efter ledningsejerloven.

 

Landsretten udtalte, gæsteprincippet fandt anvendelse i dette tilfælde. Dette skyldes blandt andet, at alternativet til at foretage disse prøvegravninger var, at ledningerne skulle omlægges, hvilket ledningsejeren under alle omstændigheder skulle betale for.

 

Landsrettens dom har dermed den betydning, at gæsteprincippet ikke blot omfatter egentlige flytninger af ledninger, men også alternativer til flytninger og eventuelle forundersøgelser. Dommen understøtter således den hidtidige praksis om, at gæsteprincippet ikke skal fortolkes indskrænkende.

 

Sagen kan ankes til Højesteret.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev