Må en arbejdsgiver oplyse om baggrunden for at afskedige en medarbejder?

Nyhed
22.02.2022

Østre Landsret fastslog i en dom, afsagt den 25. februar 2021, at det var er i strid med den dagældende persondatalov at oplyse sine øvrige medarbejdere om begrundelsen for at afskedige en konkret medarbejder. Det er vores vurdering, at afgørelsen, selvom den omhandler den tidligere gældende persondatalov, stadig har relevans for den nugældende lovgivning, som bygger på de samme principper.

Afskedigelsesbegrundelse meldt ud til alle medarbejdere

En lærer på en skole blev den 17. oktober 2017 afskediget med den begrundelse, at skolens ledelse fandt lærerens interesse og engagement i undervisningen utilfredsstillende. Den 22. oktober 2017 fremsendte skolelederen en meddelelse til skolens øvrige medarbejdere, i alt 80 medarbejdere, om afskedigelsen af den pågældende lærer.

 

Meddelelsen til de øvrige medarbejdere indeholdt en beskrivelse af, hvorfor læreren var blevet afskediget. I beskrivelsen stod, at skolens ledelse fandt den afskedigede medarbejders arbejde utilfredsstillende, og at det ikke havde været muligt at hjælpe den afskedigede medarbejder med at løse arbejdsopgaverne på tilfredsstillende vis. 

 

Læreren og dennes fagforening indbragte sagen for domstolene, hvor de fremsatte en påstand om, at arbejdsgiveren skulle betale en tortgodtgørelse på 25.000 kr. til den afskedigede medarbejder.

Rettens afgørelse

 

Byretten og Østre Landsret var enige om, at begrundelsen for afskedigelsen indeholdt fortrolige personoplysninger om læreren, og at videregivelsen heraf var i strid med reglerne i den dagældende persondatalov.

 

En arbejdsgiver må, ifølge både byretten og Østre Landsret, gerne oplyse sine medarbejdere om, at en medarbejder er fratrådt, idet en arbejdsgiver har en berettiget interesse i at give en sådan meddelelse. Arbejdsgiveren må dog ikke oplyse medarbejderne om baggrunden for afskedigelsen. Det skyldes, at arbejdsgiveren ikke har en berettiget interesse i at give en sådan meddelelse. Derudover vejer hensynet til den afskedigede medarbejder, som typisk ikke ønsker, at begrundelsen deles med de øvrige ansatte, tungest.

Idet videregivelsen af begrundelsen for afskedigelsen var uretmæssig og udgjorde en krænkelse af den afskedigede medarbejders person og ære, var medarbejderen berettiget til en tortgodtgørelse, som blev fastsat til 5.000 kr.

 

Hvordan ville en lignende afgørelse se ud i dag?

Sagen tydeliggør vigtigheden af, at man som arbejdsgiver er påpasselig med, hvilke oplysninger der videregives, når en medarbejders fratrædelse skal offentliggøres. Når en oplysning er fortrolig, skal man være opmærksom på, at det som udgangspunkt er i strid med databeskyttelsesreglerne at videregive den.

Det bemærkes, at sagen blev anlagt i 2017, hvor den dagældende persondatalov fandt anvendelse. Hvis sagen havde været dømt efter den nugældende databeskyttelseslov, der trådte i kraft den 25. maj 2018, ville domstolene formentligt stadig nå samme resultat.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du spørgsmål i forhold til håndteringen af en opsigelse, herunder hvad du må melde ud til resten af organisationen eller til omverdenen, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi har en række specialister i både ansættelsesret og databeskyttelse, som kan sikre, at du overholder de ansættelsesretlige og databeskyttelsesretlige regler.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev