Lovændring: Nye barselsregler for sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer

Nyhed
05.01.2024

Sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer har fra 1. januar 2024 bedre mulighed for at tage del i orloven.

Sidste del af reglerne om øremørket barsel

Lovændringen er den sidste del af reglerne om øremærket barsel. Den sidste del af lovændringen trådte i kraft den 1. december 2023 med virkning for børn født fra den 1. januar 2024.

 

Sociale forældres mulighed for at deltage i orloven

En retlig forælder er en person, der har retsstatus som forælder til barnet. Det kan f.eks. være en mor, far eller medmor til barnet.

 

En social forælder er en person, der har en forældrelignende relation til et barn uden at være retlig forælder. Det kan f.eks. være en partner/ægtefælle til barnets forælder eller en kendt donor. Det afgørende er, om personen har en forventet forældrelignende relation til barnet.

 

Familier kan med ændringerne i højere grad selv beslutte, hvem der skal afholde orloven. Det betyder, at sociale forældre i f.eks. LGBT+ familier får mulighed for at få overdraget ikke-øremærket orlov fra en retlig forælder inklusive retten til barselsdagpenge, hvis betingelserne er opfyldt.

 

Der er mulighed for, at orloven kan deles mellem 4 forældre i alt: 2 retlige og 2 sociale forældre.

 

Nærtstående familiemedlemmers mulighed for at tage del i orloven – for soloforældre

Fra 1. januar 2024 har soloforældre mulighed for at overføre ikke-øremærket orlov til et nærtstående familiemedlem inklusiv retten til barselsdagpenge, hvis betingelserne er opfyldt.

 

Formålet med loven er, at soloforælderen kan blive aflastet i den første tid med barnet samt sikre, at en enlig forælder til et barn ikke behøver at være eneste omsorgsperson.

 

Et nærtstående familiemedlem defineres som soloforældrenes egne forældre eller søskende over 18 år.

En soloforælder kan kun overdrage rettigheden til en nærtstående, hvis forælderen juridisk set er soloforælder. Det betyder, at der kun må være én juridisk forælder, hvis forælderen skal defineres som soloforælder. Det kan f.eks. være, hvis barnet er født af en mor ved hjælp af en ukendt donor. Hvis der er to juridiske forældre – f.eks. hvis den anden forælder er ukendt, fordi faderskabet ikke er registreret eller anerkendt – kan den ene juridiske forælder ikke vælge at overdrage orloven.

 

Hvis den ene af de juridiske forældre går bort efter fødslen, kan den ikke-øremærkede orlov overdrages til den afdødes forældre, den afdødes søskende over 18 år eller forælderens egne forældre eller søskende over 18 år.

 

Hvad skal du være opmærksom på som arbejdsgiver?

Du skal som arbejdsgiver være opmærksom på, at der kan komme ønsker om afholdelse af orlov fra en større personkreds end hidtil.

 

Medarbejderens ret til løn under afholdelse af orloven vil som udgangspunkt afhænge af, om det er aftalt i medarbejderens kontrakt, personalehåndbog eller overenskomst. Det er ikke vores opfattelse, at arbejdsgiver er forpligtet til at betale løn under orloven på samme måde som til retlige forældre, men det er ikke afklaret i retspraksis.

 

Du skal også være opmærksom på, at der kan være barselsfonde, der ikke giver refusion til betaling af løn til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer, hvis du overvejer at give medarbejderne løn under orloven. Du bør også betinge retten til løn af opnåelse af fuld sygedagpengerefusion.

 

Fra 1. januar 2024 vil det også betyde, at sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer er beskyttet af ligebehandlingsloven, hvis de afholder eller varsler at afholde orlov på baggrund af de nye regler.

 

Det betyder, at du som arbejdsgiver ikke må opsige en medarbejder på baggrund af medarbejderens anmodning om eller afholdelse af orlov efter de nye regler om muligheden for at overdrage hele eller dele af den ikke-øremærkede orlov. En arbejdsgiver må heller ikke i øvrigt behandle en medarbejder mindre gunstigt på baggrund af, at medarbejderen anmoder om eller afholder orlov efter de nye regler.

 

Du skal derfor som arbejdsgiver være varsom, hvis der opstår et behov for at opsige en medarbejder, der har anmodet om eller afholder orlov. Vi vil derfor anbefale, at du kontakter HjulmandKaptains specialister i ansættelsesret, før du vælger at opsige en medarbejder, der har varslet at afholde orlov, eller der afholder orlov i henhold til de nye regler.

 

Medarbejderen skal i øvrigt varsle afholdelse af orlov over for dig på samme måde, som de retlige forældre skal.

 

Hos HjulmandKaptain anbefaler vi overordnet set, at du overvejer, hvordan din virksomhed vil håndtere de ændrede regler.

 

Lad HjulmandKaptains specialister i HR- og ansættelsesret hjælpe dig

Har du spørgsmål til barselsreglerne eller brug for rådgivning vedrørende ordningen eller opsigelse af en medarbejder, der har anmodet om at afholde orlov eller afholder orlov, så er du altid velkommen til at kontakte vores specialister i HR- og ansættelsesret.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev