Kommunes overtagelse af kørselsopgave var en virksomhedsoverdragelse

Nyhed
16.02.2017

Arbejdsretten nåede i en nyligt afsagt kendelse frem til, at der var tale om en virksomhedsoverdragelse, da en kommune overtog en kørselsopgave for en konkursramt vognmand. Dette skete, da kommunen - uden at have kendskab til det - ligeledes overtog nogle af de busser, der tidligere var ejet og blev anvendt af den konkursramte vognmand.

Det er væsentligt at fastslå, om der er tale om en virksomhedsoverdragelse, idet erhververen i så fald vil indtræde i overdragerens forpligtelser overfor medarbejderne. For at være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven skal der være sket en overdragelse af virksomheden eller en del heraf. Det er ved vurderingen heraf vigtigt at få afklaret, hvorvidt der ved overdragelsen er bevaret den økonomiske enhed og identitet af virksomheden. I denne sag skulle Arbejdsretten afgøre, om en overtagelse af en kørselsrute var omfattet af loven.

 

Ifølge folkeskoleloven er alle kommuner forpligtet til at sørge for befordring til og fra skole til blandt andet børn med særlige behov. Kommunen i denne sag havde derfor antaget et vognmandsfirma bestående af 22 minibusser og 22-23 chauffører til at udføre kørselsopgaven.

 

Medio maj blev kommunen opmærksom på, at vognmandsfirmaet ville blive erklæret konkurs, og at firmaet derfor ikke kunne forestå kørselsopgaven efter den 19. maj. Kommunen forsøgte at få varetaget kørselsopgaven af en anden vognmand, hvilket dog ikke lykkedes. Med et varsel på 4 dage og 200 børn, der skulle køres i skole, traf kommunen beslutning om selv at udføre kørselsopgaven og købte 22 brugte minibusser og ansatte chauffører dertil. Kommunen valgte den 19. maj at ansætte alle de chauffører, der havde kørt for det konkurstruede vognmandsfirma. Den 20. maj gik vognmandsfirmaet konkurs.

 

Kommunen fandt efterfølgende ud af, at 15 af de 22 nyerhvervede minibusser var de selvsamme busser, som den konkursramte vognmand havde anvendt til kørselsopgaven. Kommunen havde dog ikke overtaget busserne direkte fra den konkursramte vognmand men havde derimod erhvervet disse af en busleverandør, der således havde købt minibusserne af den konkursramte vognmand. Chaufførernes fagforening mente derfor, at der var tale om en virksomhedsoverdragelse. Kommune mente derimod ikke, at der var tale om en virksomhedsoverdragelse, idet minibusserne ikke aftalemæssigt var blevet stillet til rådighed for kommunen af den konkursramte vognmand.

 

Arbejdsretten fandt, at der var tale om en overtagelse af en samlet økonomisk enhed, hvorfor dette var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Det betød, at kommunen indtrådte i den konkursramte virksomheds forpligtelser over for medarbejderne. Arbejdsretten lagde i sin vurdering vægt på, at kommunen ikke havde undersøgt, hvorfra busserne kom, og ikke havde stillet som krav, at busserne ikke måtte stamme fra den konkursramte vognmands virksomhed.

 

Hvad viser afgørelsen?

På områder såsom buskørsel, hvor busserne udgør den væsentligste del af virksomheden, skal disse som udgangspunkt også overføres for, at der er tale om en virksomhedsoverdragelse, idet busserne er nødvendige for driften og dermed bevarelsen af den økonomiske enhed.

 

Kendelsen viser, at man som erhverver kan blive omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, selvom dette ikke sker ved, at aktiverne fra den givne virksomhed aftalemæssigt bliver stillet til rådighed.

 

Kendelsen angiver nogle anvisninger til, hvordan en erhverver skal forholde sig i situationer, hvor aktiverne udgør den væsentligste del af virksomheden. For at undgå situationer som nærværende sag, kan en erhverver potentielt værge sig mod at blive omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven ved at undersøge, hvor nyerhvervede aktiver oprindeligt stammer fra samt forbeholde sig, at disse aktiver ikke må komme fra en bestemt virksomhed.

 

 Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du altid meget velkommen til at kontakte os på telefon 7015 1000 eller mail@70151000.dk

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev