Kan man aftale voldgift med en funktionær?

Nyhed
08.01.2020

Østre Landsret traf den 20. december 2019 afgørelse i en sag om, hvorvidt en aftalt voldgiftsklausul i en ansættelseskontrakt var gældende for en tvist, der udsprang af ansættelsesforholdet.

Aftale om voldgiftsbehandling

Sagen omhandlede en medarbejder, der var ansat som konsulent. Af medarbejderens ansættelseskontrakt fremgik det, at ”enhver tvist, der udspringer af nærværende aftale, afgøres endeligt og bindende ved voldgift”.

 

Efter ansættelsesforholdets ophør lagde medarbejderen ved byretten sag an mod virksomheden, der med henvisning til voldgiftsklausulen påstod sagen afvist. Spørgsmålet om afvisningen blev udskilt til særskilt behandling.

 

Afgørelsen

Både byretten og landsretten kom frem til, at den aftalte voldgiftsklausul var gældende for aftaleforholdet. Efter ordlyden og indholdet af ansættelseskontrakten lagde både byretten og landsretten vægt på, at det måtte have været begge parters hensigt, at tvister, der udsprang af ansættelsesforholdet dem i mellem, skulle afgøres ved voldgift.

 

Landsretten kom derudover frem til, at der ud fra forudsætningssynspunktet ikke var grundlag for at antage, at parterne ikke ønskede, at tvister skulle afgøres ved voldgift, ligesom der ikke var grundlag for at tilsidesætte voldgiftsbestemmelsen efter funktionærlovens § 21. Retten lagde endvidere vægt på, at ordlyden af voldgiftsbestemmelsen var så klar og tydelig, at medarbejderen måtte have været bekendt med den betydning ved indgåelse heraf.

 

Afslutningsvis anførte landsretten, at retten havde tillagt det betydning, at medarbejderen var ansat IT-konsulent med adgang til særligt følsomme oplysninger om arbejdsgiverens kunder.  

 

Tidligere praksis

Der synes tidligere at have været en tilbageholdenhed ved domstolene med at afvise behandlingen af ansættelsessager, hvori der er aftalt voldgiftsklausuler, herunder særligt i sager med funktionæransatte.

Baggrunden herfor findes blandt andet i funktionærlovens § 21, idet en voldgiftsaftale, navnlig på grund af de økonomiske konsekvenser herved, ses som en forringelse af funktionærens retsstilling i forhold til en behandling ved de almindelige domstole.

 

Hvorvidt landsrettens seneste afgørelse vil medføre en generel ændring i praksis vedrørende aftalte voldgiftsklausuler i ansættelsesforhold, kan der kun spås om, men det må dog fremhæves, at domstolene inden for de senere år har afvist flere sager som følge af aftalte voldgiftsklausuler med henvisning til, at voldgiftsklausulen ikke var i strid med funktionærlovens § 21.

 

HjulmandKaptains bemærkninger

Gør man som arbejdsgiver brug af voldgiftsklausuler i sine ansættelseskontrakter, bør disse bestemmelser være udfærdiget klare og tydelige, således der ingen tvivl opstår om bestemmelsens anvendelse. Man bør endvidere overveje, hvilke medarbejdere der skal aftales voldgiftsklausuler med, herunder om det er medarbejdere, som har adgang til eksempelvis forretningshemmeligheder.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med voldgiftsklausuler i ansættelseskontrakter, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev