Investorfradragsloven skal gøre det attraktivt at investere i opstarts- og vækstvirksomheder

Nyhed
05.01.2019

Pr. 1. februar 2019 træder investorfradragsloven i kraft. Loven giver privatpersoner et fradrag ved investeringer i opstarts- og vækstvirksomheder. Fradraget skal være med til at gøre det lettere for opstarts- og vækstvirksomheder at tiltrække risikovillig kapital.

Fradraget og investeringsmåder
Fysiske personer får nu mulighed for at få et fradrag på 59 % af anskaffelsessummen, når de investerer i opstarts- og vækstvirksomheder.

 

Fradraget kan opnås ved


(i) en såkaldt direkte investering, dvs. en investering i en bestemt opstarts- eller vækstvirksomhed, elle
(ii) en såkaldt indirekte investering, dvs. en investering i en investorfradragsfond, som skal anvende midlerne til at investere i opstarts- eller vækstvirksomheder.

 

I årene 2019-2022 kan fradraget ved direkte investeringer opnås for en anskaffelsessum på op til DKK 400.000 pr. år, og for indirekte investeringer kan fradraget opnås for investeringer på op til DKK 125.000 pr. år.

 

Fra år 2023 og herefter kan fradraget ved direkte investeringer opnås for en anskaffelsessum på op til DKK 800.000 pr. år, og for indirekte investeringer kan fradraget opnås for investeringer på op til DKK 250.000 pr. år.

 

Fradraget kan opnås, hvis der tegnes nye kapitalandele i et selskab. Fradraget kan alene opnås ved køb af kapitalandele, hvis investeringen foretages ved køb af kapitalandele i selskaber, som ikke tidligere har drevet erhvervsvirksomhed, og hvis selskabskapitalen har indestået som et ubehæftet kontant beløb i et pengeinstitut (et såkaldt ”skuffeselskab”).

 

Krav til målselskabet
Selskabet, der investeres i (kaldet ”målselskabet”), skal opfylde en række betingelser for, at fradraget kan opnås.

 

Nedenfor har vi oplistet en række af de væsentligste betingelser og krav:

 

  1. Målselskabet skal være et aktieselskab, anpartsselskab eller iværksætterselskab,
  2. Målselskabet skal befinde sig i en opstarts- eller vækstfase,
  3. Målselskabets virksomhed må ikke hovedsageligt bestå af passiv kapitalanbringelse (”pengetank”),
  4. Målselskabet skal beskæftige under 250 personer og have en årlig omsætning på højst EUR 50 mio. eller en samlet årlig balance på højst EUR 43 mio.,
  5. Målselskabet må ikke være børsnoteret,
  6. Målselskabet må ikke de seneste 3 foregående år have foretaget udlodning eller opkøb af egne aktier for et beløb, der samlet overstiger selskabets regnskabsmæssige resultat efter skat i de seneste 3 regnskabsår,
  7. Målselskabet må ikke være kriseramt (jf. Europa-Kommissionens meddelelse om Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte (2014/C 249/01)), og
  8. Målselskabet må ikke have undladt at efterkomme krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked.

 

I forhold til nr. 2 ovenfor anses målselskabet for at være i en opstartsfase de første 7 år efter, at det har foretaget sit første kommercielle salg. Målselskabet anses for at være i en vækstfase, hvis det har brug for et første kapitalindskud, som er større end 50 % af den gennemsnitlige årsomsætning de foregående 5 år, beregnet på grundlag af en forretningsplan, der er udarbejdet med henblik på at trænge ind på et nyt produktmarked eller geografisk marked.

 

Hvert målselskab kan maksimalt modtage investeringer, som udnytter reglerne i investorfradragsloven for op til EUR 15 mio.

 

Når investeringen er foretaget, og reglerne i investorfradragsloven udnyttes, skal målselskabet foretage indberetning til skattemyndighederne om investeringen.

 

Genbeskatning, omgåelse og nærtstående
Hvis en investor, som har udnyttet investorfradraget, sælger sin investering i målselskabet inden for tre år, vil fradraget blive genbeskattet med et tillæg på 3 % pr. år fra udløbet af det år, hvori fradraget er taget.

Hvis der f.eks. er investeret DKK 200.000 som direkte investering i 2019, hvorefter denne investering afstås i 2021, vil genbeskatningen i 2021 skulle medregnes med DKK 125.080.

 

Investorfradraget udgør 59 % af DKK 200.000, dvs. DKK 118.000. Genbeskatning beregnes herefter som følger: 118.000 + 118.000 x 3 % x 2 = DKK 125.080.

 

For at sikre at investorfradraget kun ydes ved investeringer i opstarts- og vækstvirksomheder, er der indsat en række bestemmelser for at undgå omgåelse. Derfor er det blandt andet ikke muligt at stifte et nyt selskab, som herefter deltager i en skattefri omstrukturering med et andet selskab (indskydende selskab), hvis det indskydende selskab har foretaget sit første kommercielle salg for mere end 7 år siden.

 

Endvidere kan nærtstående til enten målselskabet eller en person, som har udnyttet investorfradraget, ikke udnytte investorfradraget. Derved kan f.eks. en ægtefælle, forældre eller børn ikke udnytte investorfradraget, hvis en af deres nærtstående ejer eller de sidste 2 år har ejet kapitalandele i målselskabet.

 

Erklæring fra revisor
Inden der kan foretages investering i kapitalandele i et målselskab, skal en godkendt revisor afgive erklæring med høj grad af sikkerhed om, hvorvidt målselskabet opfylder betingelserne for, at investor kan opnå fradraget.

 

Ikrafttræden
Lovforslaget træder i kraft den 1. februar 2019 og finder anvendelse på investeringer, som foretages fra og med denne dato.

 

Hvis du vil høre mere om investorfradragsloven, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev