Hvor mange timer må du arbejde om ugen? - ny dom om 48 timers-reglen

Nyhed
01.12.2017

Højesteret tilkender en lønmodtager 50.000 kr. i godtgørelse som følge af, at lønmodtageren i flere perioder havde arbejdet mere end 48 timer i gennemsnit om ugen i perioder på fire måneder, selvom arbejdet var udført efter lønmodtagerens eget ønske.

Det følger af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivets § 4, at en lønmodtagers gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, beregnet over en periode på 4 måneder, ikke må overstige 48 timer inklusiv overarbejde. Overskrides denne frist følger det af samme lovs § 8, at lønmodtageren har ret til godtgørelse. Det fremgår ikke yderligere af loven, hvilke kriterier der skal lægges til grund ved udmålingen af godtgørelsen, eller hvilket nærmere omfang godtgørelsen har.

 

Højesteret tog for nyligt stilling til størrelsen af godtgørelsen efter lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivets § 8, når godtgørelsen tilkendes ved overskridelse af 48 timers-grænsen i lovens § 4. Højesteret fandt, at godtgørelsen ikke er en kompensation for et økonomiske tab, men derimod en kompensation for den særlige arbejdsbelastning, som en overskridelse af 48 timers-grænsen i § 4 indebærer. Herudfra fandt Højesteret, at godtgørelsen som udgangspunkt må fastsættes til 25.000 kr., men at særlige omstændigheder kan medføre, at godtgørelsen udmåles til et andet beløb.

 

Af formildende omstændigheder, der vil kunne medføre en godtgørelse på under 25.000 kr. eller slet ingen godtgørelse, er tilfælde af bagatelagtig karakter såsom enkeltstående, tilfældige eller undskyldelige tilfælde, hvor arbejdsgiveren straks har forsøgt at undgå fremtidige overskridelser af 48 timers-grænsen.

 

Af skærpende omstændigheder, der vil kunne medføre en godtgørelse på over 25.000 kr. og op til 50.000 kr., er tilfælde af betydeligt omfang såsom overskridelse af 48 timers-grænsen i flere eller længere perioder, arbejdsgiverens pålæg om overskridelse af 48 timers-grænsen, eller arbejdsgiverens trussel om afskedigelse, hvis ikke lønmodtageren ønsker at følge pålægget. Foreligger der flere skærpende omstændigheder, kan en godtgørelse i ganske særlige tilfælde udmåles til over 50.000 kr.

 

I den for Højesteret verserende sag havde lønmodtageren adskillige gange, og i betydeligt omfang, arbejdet i mere end 48 timer ugentligt i strid med lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivets § 4. Selvom lønmodtageren havde udført arbejdet efter eget ønske og havde modtaget løn for overarbejdet, blev lønmodtageren, fordi 48 timers-grænsen var overskredet i betydeligt omfang, tilkendt en godtgørelse på 50.000 kr.

 

Selvom en lønmodtager således selv ønsker at udføre arbejde i mere end 48 timer ugentligt, beregnet over en periode på fire måneder, vil en sådan overskridelse være i strid med lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivets § 4. Afhængig af overskridelsens karakter vil en sådan overskridelse derfor kunne betyde, at lønmodtageren har krav på godtgørelse efter lovens § 8.

 

Dommen giver klare retningslinjer for, hvorledes godtgørelsen efter loven skal fastsættes, men viser også, at det er arbejdsgivers pligt at sikre overholdelse af 48 timers-reglen, uanset at det ekstra arbejde sker efter medarbejderens eget ønske.

 

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kunne du tænke dig at modtage nyheder vedrørende HR/Ansættelsesret? Tilmeld dig HjulmandKaptains nyhedsbrev her

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev