Hvem bærer risikoen for sygdom opstået før og under ferien?

Nyhed
21.06.2017

Beskæftigelsesministeriet var erstatningsansvarlig for ikke tilstrækkeligt hurtigt at have bragt ferieloven i overensstemmelse med EU’s arbejdstidsdirektiv.

En nyligt afsagt højesteretsdom omhandlede en ansat, som i sommeren 2010 blev syg under sin ferie. Den ansatte rejste efterfølgende krav om erstatningsferie over for sin arbejdsgiver. Arbejdsgiveren afviste kravet med henvisning til, at sygdom opstået under ferie ikke gav ret til ferie på et andet tidspunkt.

 

Ferieloven blev i 2000 ændret, hvori en ny bestemmelse blev indsat. Efter denne bestemmelse havde en lønmodtager, der blev syg inden ferien, ikke pligt til at påbegynde ferien. Princippet i loven var, at risikoen for sygdom i forbindelse med ferie overgik fra arbejdsgiveren til den ansatte ved feriens begyndelse. Sygdom ved feriens begyndelse var således en feriehindring, mens sygdom, der opstod efter feriens begyndelse, var den ansattes risiko.

 

Ifølge arbejdstidsdirektivet artikel 7, stk.1 skal medlemsstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle arbejdstagere får en årlig betalt ferie af mindst fire ugers varighed i overensstemmelse med de kriterier for opnåelse og tildeling heraf, som er fastsat i national lovgivning eller praksis.

 

Ved dom af 10. september 2009 tog EU-domstolen stilling til artikel 7, stk.1, hvori det blev fastslået, at en lønmodtager har ret til erstatningsferie, såfremt denne bliver syg under sin ferie.

 

Den ansatte rejste herefter et erstatningskrav overfor Beskæftigelsesministeriet. Kravet var rejst på baggrund af, at den ansatte efter EU-domstolens praksis burde have fået erstatningsferie ved sygdom opstået i ferien, men denne praksis var ikke af Beskæftigelsesministeriet gennemført ved den danske ferielov. EU-domstolens praksis på området for en lønmodtagers erstatningsferie for sygdom opstået under ferie blev først i april 2012 indført i dansk ret.

 

Højesteret fandt på denne baggrund, at det påhvilede de danske myndigheder at bringe ferieloven i overensstemmelse med EU-domstolens retspraksis, samt at dette allerede burde være gjort til ikrafttræden den 1. januar 2011. Det burde således være indført, at sygdom opstået efter den 1. januar 2011 gav lønmodtagere ret til erstatningsferie, såfremt der opstod sygdom under afholdelse af ferie. Det fandtes derfor, at de danske myndigheder havde overtrådt fællesskabsretten og dermed var erstatningsansvarlig.

 

Som arbejdsgiver skal man være opmærksom på, at alle ens ansatte har ret til at få erstatningsferie, både når de ansatte bliver syge inden ferie, men også under visse betingelser når der opstår sygdom under den ansattes ferie. Det er således altid arbejdsgiveren, der bærer risikoen for sygdom opstået før og under ferien.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev