Grundlovens § 73 set i forhold til erstatning for forventningsværdi

Nyhed
12.08.2019

Det følger af grundlovens § 73, stk. 1, 3 pkt., at ekspropriation kun kan ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.

Med formuleringen om “fuldstændig erstatning” sigtes der mod, at der skal tildeles erstatning for det afståedes værdi i handel og vandel, jf. ekspropriationsproceslovens § 17, stk. 4. Udgangspunktet er derfor, at lodsejer hverken skal erstattes mere eller mindre, end hvis der var foretaget en almindelig fri handel. Der kan dog være tilfælde, hvor det afståede på ekspropriationstidspunktet umiddelbart repræsenterer en bestemt handelsværdi, og hvor det inden for nærmeste fremtid forventes, at det afståede vil repræsentere en større værdi. I dette tilfælde tales der om erstatning for forventningsværdi, hvilket ofte er relevant ved afståelse af landbrugsarealer.

 

De danske domstole har ved flere lejligheder taget stilling til spørgsmålet om erstatning som følge af forventningsværdi.

 

I afgørelsen U.2001.67 H blev der eksproprieret et større areal af en landbrugsejendom til anlæg af en rundkørsel i Skejby ved Aarhus. I forbindelse med sagens tidligere behandling hos ekspropriationskommissionen og taksationskommissionen var erstatningen blevet fastsat til 8 kr. pr. m2. Dette under hensyntagen til, at ejendommen ikke var udlagt til andre formål end landbrug, idet ejendommen dog lå i et område, der af Aarhus Kommune blev betragtet som et fremtidigt byudviklingsområde. Landsretten fandt dernæst, at det var ubestridt, at der til et eksproprieret areal beliggende i nærheden af Aarhus ved en hovedfærdselsåre måtte være en forventningsværdi. Landsretten lagde ved sin afgørelse vægt på arealets beliggenhed samt en syns- og skønserklæring, hvorefter handelsværdien af arealet var mindst 35 kr. pr. m2. På denne baggrund fastsatte landsretten skønsmæssigt erstatningen til 20 kr. pr. m2. Det afgørende for Højesteret blev ligeledes skønsmændenes erklæring samt den efterfølgende forklaring. Dette sammenholdt med oplysninger om priser pr. m2, som der i årene omkring ekspropriationstidspunktet var opnået ved salg af sammenlignelige ejendomme i Skejby, medførte, at Højesteret i overensstemmelse med skønsmændenes vurdering fastsætte erstatningen pr. m2 til 35 kr.

 

I afgørelsen 1998.1497 H blev der i forbindelse med etableringen af motorvejen vest for Aarhus i 1991 ligeledes lagt vægt på den i sagen forelagte skønserklæring, ligesom oplysningerne om bygningerne og ejendommens beliggenhed tæt ved Aarhus var afgørende for, at der for en del af det afståede areal blev tildelt en erstatning som følge af betragtninger om forventningsværdi. Efter anlægget af motorvejen var en del af det eksproprierede areal blevet inddraget under et erhvervsområde ved Søften. Højesteret fandt herefter, at den forventningsværdi, som var knyttet til dette areal, måtte anses som en direkte følge af motorvejens anlæg og placering, hvorfor Højesteret ikke fandt grundlag for at imødekomme kravet om tillæg for forventningsværdi for så vidt angår dette areal.

 

Hvad viser afgørelserne?

De nævnte afgørelser viser, at Højesteret ved vurderingen af, om der skal tildeles en erstatning som følge af forventningsværdi - foruden den konkrete ejendoms beliggenhed og plangrundlaget - lægger afgørende vægt på syns- og skønserklæringer og sammenlignelige handler.

 

Dermed vurderes det, at Højesteret kræver, at der foreligger et sikkert grundlag for, at der kan tildeles en erstatning, som afspejler en højere værdi end den umiddelbare karakter af det afståede areal - i dette tilfælde landbrugsjord. Den sidstnævnte afgørelse viser derudover, at det er arealets status på ekspropriationstidspunktet, som er afgørende for, om der kan tildeles erstatning for forventningsværdi. Forventningsværdien må således ikke være en direkte følge af det anlæg, der etableres.

 

Har du spørgsmål i forbindelse med erstatning for forventningsværdi ved ekspropriation, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev